Ambasada SUA oferă finanțări pentru conservarea obiectivelor culturale

0
268

Fon­dul Amba­sa­do­ri­al pen­tru Con­ser­va­rea Obiec­ti­ve­lor Cul­tu­ra­le  spri­ji­nă con­ser­va­rea, an de an, a urmă­toa­re­lor obiec­ti­ve: clă­diri isto­ri­ce și situri arhe­o­lo­gi­ce, obiec­te și colec­ții culturale/de patri­mo­niu,  obiec­te arhe­o­lo­gi­ce și etno­gra­fi­ce, pic­turi, sculp­turi, manu­scri­se, muzi­că tra­di­țio­na­lă, meș­te­șu­guri etc. 

Ter­me­nul limi­tă de tri­mi­te­re a pro­iec­te­lor este 2 decem­brie 2019 inclu­siv.

Pen­tru 2020, vor fi dis­po­ni­bi­le două tipuri de finan­ța­re:

  1. Pro­iec­te în valoa­re de 10.000 USD pana la 200.000 USD, cu ter­men limi­tă de depu­ne­re 2 decem­brie 2019.

2. Pro­iec­te de mare anver­gu­ră, impli­când cos­turi de la 200.000 USD la 979.000 USD, cu ter­men limi­tă de depu­ne­re 2 decem­brie 2019, pen­tru eta­pa 1 de selec­ție. Coor­do­na­to­rii pro­iec­te­lor care se vor cali­fi­ca pen­tru eta­pa 2 vor fi anun­țați pe e‑mail.

Dacă doriți să par­ti­ci­pați, vă rugăm să vă adre­sați în scris la adre­sa de e‑mail [email protected] pen­tru a pri­mi, în deta­liu, con­di­ți­i­le de par­ti­ci­pa­re, dar și seria de for­mu­la­re nece­sa­re.

Dacă nu pri­miți un e‑mail de con­fir­ma­re în decurs de 24 de ore după tri­mi­te­rea e‑mailului ini­țial, vă rugăm sunați la 021–200.3684, pen­tru a soli­ci­ta tri­mi­te­rea for­mu­la­re­lor prin e‑mail. Pro­iec­te­le se vor tri­mi­te exclu­siv pe e‑mail, în engle­za, pe adre­sa de e‑mail [email protected].

NU se accep­tă pro­iec­te din par­tea per­soa­ne­lor par­ti­cu­la­re sau a soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le. NU se accep­tă res­ta­u­ra­rea de imo­bi­le afla­te în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, chiar dacă se află în admi­nis­tra­ție publi­că. NU se accep­tă res­ta­u­ra­rea de imo­bi­le afla­te în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, chiar dacă exis­tă posi­bi­le pla­nuri ca pe vii­tor aces­tea să devi­nă pro­pri­e­ta­tea unui ONG sau a sta­tu­lui.

După ce ați pri­mit for­mu­la­re­le nece­sa­re, tre­bu­ie să vă înscri­eți URGENT sau să vă reîn­no­iți înscri­e­rea (re-înre­gis­tra­rea se face anu­al) în baza de date fis­ca­le ame­ri­ca­ne SAM, fară de care nici un pro­iect nu este accep­tat. Toa­te deta­li­i­le des­pre modul în care vă puteți înre­gis­tra vor fi tri­mi­se pe e‑mail celor inte­re­sați să par­ti­ci­pe. (pos­tat: 19 Noiem­brie 2019, http://www.cultura.ro/).


Man­ga­lia News, 21.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply