ALIMENTELE cu efect pozitiv asupra TELOMERILOR, enzimele nemuririi

0
570

ALIMENTELE cu efect pozi­tiv asu­pra TELOMERILOR, enzi­me­le nemu­ri­rii.

Cer­ce­tă­ri­le făcu­te de mai mul­te echi­pe medi­ca­le de la Uni­ver­si­ta­tea Michi­gan, SUA, ara­tă că ali­men­ta­ţia natu­ra­lă are un efect pozi­tiv incon­tes­ta­bil asu­pra telo­me­ri­lor – ter­mi­na­ţi­i­le cro­mo­zo­mi­lor care păs­trea­ză tine­re­re­tea şi inte­gri­ta­tea mate­ri­a­lu­lui gene­tic uman. Secre­tul pen­tru pre­lun­gi­rea vieţii ar con­sta într‑o pro­ce­du­ră de pre­lun­gi­re a telo­me­ri­lor – seg­men­te de ADN situ­a­te la extre­mi­ta­tea cro­mo­zo­mi­lor, al căror rol este ace­la de a pro­te­ja cro­mo­zo­mii împo­tri­va degra­dă­rii.

Medi­ca­men­tul tine­reţii şi sănă­tă­ţii veş­ni­ce

Potri­vit savanţi­lor, lun­gi­mea telo­me­ri­lor este direct pro­porţio­na­lă cu tine­reţea bio­lo­gi­că şi cu spe­ranţa de via­ţă a oame­ni­lor. La fie­ca­re divi­ziu­ne celu­la­ră, telo­me­rii se scur­tea­ză şi pierd ast­fel infor­ma­ţia gene­ti­că. Scur­ta­rea telo­me­ri­lor, care se pro­du­ce pro­gre­siv, este cau­za­tă de inca­pa­ci­ta­tea orga­nis­mu­lui de a mai pro­du­ce sufi­cien­tă telo­me­ra­ză – o enzi­mă care împie­di­că scur­ta­rea telo­me­ri­lor şi refa­ce sec­venţe­le de ADN telo­me­ric oda­tă cu îna­in­ta­rea în vâr­stă. Când acest lucru se întâm­plă, cro­mo­zo­mii se pot dete­ri­o­ra, ceea ce poa­te acce­le­ra pro­ce­sul de îmbă­trâ­ni­re. În pre­zent, sute­le de cer­ce­tă­tori mun­cesc asi­duu la des­co­pe­ri­rea unei căi de a acti­va telo­me­ra­ze­le, res­pec­tiv, enzi­me­le care con­tro­lea­ză telo­me­rii, şi care va aju­tă oame­nii să tră­i­as­că mult pes­te 100 de ani. Con­cret, cer­ce­tă­to­rii se află în pli­nă cur­să de des­co­pe­ri­re a unei meto­de de alun­gi­re a telo­me­ri­lor, a medi­ca­men­tu­lui care poa­te da îna­poi cea­sul bio­lo­gic, care poa­te înti­neri cro­mo­zo­mii şi impli­cit, orga­nis­mul care îi conţi­ne. Ali­men­ta­ţia şi telo­me­rii În pre­zent, sub­stanţe­le de sin­te­ză folo­si­te pen­tru acti­va­rea telo­me­ra­ze­lor s‑au dove­dit mult prea can­ce­ri­ge­ne. Pe de altă par­te, cer­ce­tă­to­rii au des­co­pe­rit ali­men­te care au ace­ea­şi acţiu­ne, fiind, tot­o­da­tă, prin­tre cele mai puter­ni­ce anti­tu­mo­ra­le cunos­cu­te. Nume­roa­se­le cer­ce­tări făcu­te de mai mul­te echi­pe medi­ca­le suge­rea­ză că o ali­men­ta­ţie natu­ra­lă şi cura­tă reîn­ti­ne­reş­te orga­nis­mul, prin efec­tul pozi­tiv incon­tes­ta­bil asu­pra telo­me­ri­lor.

Telo­me­rii pas­trea­za tine­re­tea mate­ri­a­lu­lui gene­tic

Con­form ulti­me­lor des­co­pe­riri, cele mai puter­ni­ce acti­va­toa­re de telo­me­ra­ze sunt:

Coa­ja fruc­te­lor închi­se la culoa­re

Coa­ja fruc­te­lor închi­se la culoa­re este foar­te boga­tă în res­ve­ra­trol. Res­ve­ra­tro­lul este o sub­stanţă puter­nic anti­o­xi­dan­tă, care, potri­vit savanţi­lor, pre­lun­geş­te telo­me­rii, pro­te­jând AND–ul celu­le­lor uma­ne de muta­ţi­i­le peri­cu­loa­se. Cele mai boga­te sur­se natu­ra­le de res­ve­ra­trol sunt pru­ne­le, stru­gu­rii negri, coa­că­ze­le negre şi afi­ne­le.

Cru­ci­fe­re­le

Cru­ci­fe­re­le sunt o fami­lie de legu­me care au floa­rea cu patru peta­le, în for­mă de cru­ce, de unde şi denu­mi­rea. Cru­ci­fe­re­le secre­tă în mod natu­ral sub­stanţe pe bază de sulf, cu un puter­nic efect anti–tumoral şi care acti­vea­ză, în ace­la­şi timp, telo­me­ra­ze­le. Cele mai acti­ve din­tre cru­ci­fe­re sunt broc­coli, var­za roşie, var­za albă şi cono­pi­da.

Olea­gi­noa­se­le natu­ra­le

Olea­gi­noa­se­le natu­ra­le sunt boga­te în acizi Ome­ga 3 – 6 – 9, cu efect de reîn­ti­ne­ri­re. Cele mai puter­ni­ce olea­gi­no­se natu­ra­le sunt: ule­iul de rapi­ţă, mie­zul de nucă, seminţe­le şi ule­iul de in, ger­me­nii de grâu, migda­le­le cru­de, măsli­ne­le natu­ra­le (netra­ta­te pen­tru culoa­re).

Hra­na moar­tă, duş­ma­nul inte­gri­tă­ţii telo­me­ri­lor

Hra­na foar­te pro­ce­sa­tă scur­tea­ză telo­me­rii şi impli­cit, via­ţa. Zahă­rul, cere­a­le­le decor­ti­ca­te (făi­na albă), pră­je­li­le, gră­si­mi­le modi­fi­ca­te (mar­ga­ri­na), majo­ri­ta­tea E–urilor sin­te­ti­ce, exce­sul de car­ne roşie sau de alco­ol reduc într-un ritm foar­te alert dimen­siu­nea telo­me­ri­lor.

Urmă­ri­le sunt dez­as­tru­oa­se şi con­stau în îmbă­trâ­ni­rea pre­ma­tu­ră a celu­le­lor, pro­du­ce­rea muta­ţi­i­lor malig­ne, acce­le­ra­rea apa­ri­ţi­ei can­ce­ru­lui şi a boli­lor dege­ne­ra­ti­ve, care micşo­rea­ză sem­ni­fi­ca­tiv spe­ranţa de via­ţă.

Sur­sa: https://topremediinaturiste.ro/alimentele-cu-efect-pozitiv-asupra-telomerilor-enzimele-nemuririi/


Citiți și: Des­co­pe­ri­rea incre­di­bi­lă a cer­ce­tă­to­ri­lor. Meto­da prin care oame­nii ar putea trăi mii de ani

Un nou stu­diu publi­cat de oame­nii de şti­inţă de la Ari­zo­na Sta­te Uni­ver­si­ty şi Texas A&M Uni­ver­si­ty a anun­țat o des­co­pe­ri­re în stu­di­ul ADN-ului plan­te­lor, care ar putea aju­ta la des­co­pe­ri­rea unei ”gene a nemu­ri­rii”, ara­tă CNN.

Deşi aceas­ta nu ar asi­gu­ra nemu­ri­rea, aşa cum suge­rea­ză nume­le, ea ar putea per­mi­te oame­ni­lor, în teo­rie, să tră­i­as­că pen­tru o peri­oa­dă de câte­va mii de ani. „Este pen­tru pri­ma oară când am reu­şit să iden­ti­fi­căm struc­tu­ra deta­li­a­tă a telo­me­ra­zei din plan­te”, spu­ne dr. Juli­an Chen, co-autor al stu­di­u­lui şi pro­fe­sor de bio­chi­mie la Ari­zo­na Sta­te Uni­ver­si­ty, SUA

Telo­me­ra­za este o pro­te­i­nă aso­ci­a­tă cu rezis­tenţa la pro­ce­sul de îmbă­trâ­ni­re şi enzi­ma care cre­ea­ză ADN-ul telo­me­ri­lor, struc­tu­ri­le loca­li­za­te la vâr­ful cro­mo­zo­mi­lor noş­tri, care sunt însăr­ci­na­te cu pro­te­ja­rea celu­le­lor de pro­ce­sul de îmbă­trâ­ni­re, în timp ce se mul­ti­pli­că. (con­ti­nu­a­rea, AICI).


Man­ga­lia News, 24.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply