AEP: Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, din anul 2019

0
529

📢Ale­ge­ri­le pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei din anul 2019 au intrat în linie dreap­tă❗️

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP) adu­ce la cunoș­tin­ța opi­ni­ei publi­ce fap­tul că ale­ge­ri­le pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei din anul 2019 au intrat în linie dreap­tă: la une­le sec­ții de vota­re din stră­i­nă­ta­te, pre­cum cele din Aus­tra­lia și Noua Zee­lan­dă, cetă­țe­nii români pot să se pre­zin­te la urne încă din aceas­tă noap­te.

Rea­min­tim că, potri­vit noi­lor regle­men­tări intro­du­se în legi­sla­ția elec­to­ra­lă, la scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al din acest an cetă­țe­nii români aflați în stră­i­nă­ta­te au la dis­po­zi­ție trei zile pen­tru a‑și exer­ci­ta drep­tul de vot la sec­ți­i­le de vota­re, în ambe­le tururi de scru­tin, con­form urmă­to­ru­lui pro­gram:

  • vineri, 8/22 noiem­brie 2019, între ore­le 12–21;
  • sâm­bă­tă, 9/23 noiem­brie 2019, între ore­le 7–21;
  • dumi­ni­că, 10/24 noiem­brie 2019, între ore­le 7–21.

Men­țio­năm că în toa­te cele trei zile exis­tă posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re a votă­rii până cel mai târ­ziu la ora 23:59, pen­tru ale­gă­to­rii care se află la sedi­ul sec­ți­ei de vota­re la ora 21:00, pre­cum și pen­tru cei care se află la rând în afa­ra sediu­lui sec­ți­ei de vota­re.

Potri­vit legii, pot vota la sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te cetă­țe­nii români care în ziua ale­ge­ri­lor se află în afa­ra țării indi­fe­rent de moti­vul pre­zen­ței aces­to­ra pe teri­to­ri­ul altei țări – domi­ci­li­ați, rezi­denți sau turiști.

Cei care au dorit să vote­ze la o sec­ție de vota­re din stră­i­nă­ta­te mai aproa­pe de casă au avut posi­bi­li­ta­tea să se înre­gis­tre­ze cu aceas­tă opțiu­ne pe por­ta­lul votstrainatate.ro, în aceas­tă situ­a­ție aflân­du-se 38.944 de ale­gă­tori. Acte­le pe baza căro­ra se poa­te vota în stră­i­nă­ta­te sunt: car­tea de iden­ti­ta­te; car­tea de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rie; bule­ti­nul de iden­ti­ta­te; paşa­por­tul diplo­ma­tic; paşa­por­tul diplo­ma­tic elec­tro­nic; paşa­por­tul de ser­vi­ciu; paşa­por­tul de ser­vi­ciu elec­tro­nic; paşa­por­tul sim­plu, paşa­por­tul sim­plu elec­tro­nic; paşa­por­tul sim­plu tem­po­rar; car­ne­tul de ser­vi­ciu mili­tar (în cazul ele­vi­lor din şco­li­le mili­ta­re).

Pen­tru aces­te ale­geri, în stră­i­nă­ta­te au fost orga­ni­za­te 835 de sec­ții de vota­re, lis­ta aces­to­ra putând fi con­sul­ta­tă pe site-ul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne accesând lin­kul: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/2019.11.01__lista_sv_835_alegeri_prezidentiale_2019.pdf

În pre­mie­ră la un scru­tin pre­zi­den­ți­al, anul aces­ta ale­gă­to­rii români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în stră­i­nă­ta­te au la dis­po­zi­ție și vari­an­ta de a vota anti­ci­pat, prin cores­pon­den­ță, pen­tru aceas­tă opțiu­ne fiind înre­gis­trați pe por­ta­lul votstrainatate.ro un număr de 41.003 cetă­țeni români.

Pli­cu­ri­le cu votu­ri­le aces­to­ra tre­bu­ie expe­di­a­te ast­fel încât să poa­tă fi livra­te la sedi­i­le biro­u­ri­lor elec­to­ra­le pen­tru votul prin cores­pon­den­ță până cel mai târ­ziu la data de 7 noiem­brie 2019. Majo­ri­ta­tea pli­cu­ri­lor au ajuns deja la des­ti­na­ție și expe­di­to­rii au pri­mit din par­tea AEP mesa­je de con­fir­ma­re. Cei ale căror pli­curi nu ajung până la ter­me­nul men­țio­nat, vor fi noti­fi­cați și îndru­mați să se îndrep­te spre cea mai apro­pi­a­tă sec­ție de vota­re.

O altă nou­ta­te a ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din acest an o con­sti­tu­ie uti­li­za­rea Sis­te­mu­lui infor­ma­tic de moni­to­ri­za­re a pre­zen­ței la vot și de pre­ve­ni­re a votu­lui ile­gal (SIMPV), cu pre­ci­zarea că sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te vor fi dota­te cu trei până la nouă table­te, aces­tea având dub­lă func­țio­na­li­ta­te: sca­na­rea acte­lor de iden­ti­ta­te a votan­ți­lor și înre­gis­tra­rea sem­nă­tu­rii elec­tro­ni­ce a aces­to­ra.

În țară au fost orga­ni­za­te 18.748 de sec­ții de vota­re, lis­ta aces­to­ra poa­te fi con­sul­ta­tă pe site-ul www.roaep.ro, la sec­țiu­nea Mana­ge­ment Elec­to­ral / Geo­gra­fie elec­to­ra­lă / Regis­trul sec­ți­i­lor de vota­re. Ale­gă­to­rii pot afla sec­ția de vota­re la care sunt aron­dați accesând www.registrulelectoral.ro

Vota­rea în țară are loc dumi­ni­că, 10 noiem­brie 2019, între ore­le 7:00 și 21:00, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re până la cel mai târ­ziu ora 23:59 pen­tru ale­gă­to­rii care se află la sedi­ul sec­ți­ei de vota­re la ora 21:00, pre­cum și pen­tru cei care se află la rând în afa­ra sediu­lui sec­ți­ei de vota­re.

Ale­gă­to­rii din țară votea­ză cu un act de iden­ti­ta­te vala­bil, emis de sta­tul român, res­pec­tiv: car­tea de iden­ti­ta­te; car­tea elec­tro­ni­că de iden­ti­ta­te; car­tea de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rie; bule­ti­nul de iden­ti­ta­te; paşa­por­tul diplo­ma­tic; paşa­por­tul diplo­ma­tic elec­tro­nic; paşa­por­tul de ser­vi­ciu; paşa­por­tul de ser­vi­ciu elec­tro­nic; car­ne­tul de ser­vi­ciu mili­tar.

Men­țio­năm că paşa­por­tul sim­plu, paşa­por­tul sim­plu elec­tro­nic și paşa­por­tul sim­plu tem­po­rar pot fi folo­si­te doar de cetă­țe­nii români cu domi­ci­li­ul în stră­i­nă­ta­te care votea­ză în Româ­nia.

În țară, cetă­țe­nii votea­ză la secţia de vota­re la care este aron­da­tă stra­da sau loca­li­ta­tea unde îşi au domi­ci­li­ul ori reşe­dinţa, iar în cazul în care se află în altă uni­ta­te admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă, pot vota la ori­ce secţie de vota­re din cadrul aces­te­ia.

Pen­tru ale­gă­to­rii netrans­por­ta­bili, din moti­ve de boa­lă sau inva­li­di­ta­te, din ţară, preşe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al secţi­ei de vota­re poa­te apro­ba, la cere­rea scri­să a aces­to­ra, depu­să cel mai târ­ziu în pre­zi­ua votă­rii, însoţi­tă de copii ale unor acte medi­ca­le sau alte acte ofi­ci­a­le din care să rezul­te că per­soa­ne­le res­pec­ti­ve sunt netrans­por­ta­bi­le, ca o echi­pă for­ma­tă din cel puţin 2 mem­bri ai biro­u­lui elec­to­ral să se depla­se­ze cu o urnă spe­cia­lă şi cu mate­ri­a­lul nece­sar votă­rii – ştam­pi­lă cu menţiu­nea „VOTAT”, bule­ti­ne de vot şi tim­bre auto­co­lan­te nece­sa­re pen­tru a se efec­tua vota­rea.

Ope­ra­țiu­ni­le pri­vind numă­ra­rea votu­ri­lor, inclu­siv ale celor prin cores­pon­den­ță, sunt înre­gis­tra­te video și audio și se des­fă­șoa­ră în depli­nă trans­pa­ren­ță, în pre­zen­ța tutu­ror mem­bri­lor biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re și a per­soa­ne­lor acre­di­ta­te.

Pre­șe­din­te­le AEP, Con­stan­tin-Flo­rin Mitu­le­țu-Bui­că, îndeam­nă pe toți cetă­țe­nii români cu drep de vot să își exer­ci­te acest drept, iar celor din stră­i­nă­ta­te le reco­man­dă să nu lase pe ulti­ma zi votul la sec­ți­i­le de vota­re, pen­tru a evi­ta aglo­me­ra­ția și pen­tru a fi siguri că și votul lor va intra în cal­cul la ale­ge­rea Pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă, care a înce­put în data de 12 octom­brie 2019, se înche­ie în dimi­nea­ţa zilei de sâm­bă­tă, 9 noiem­brie 2019, la ora 7:00.

În cazul orga­ni­ză­rii unui al doi­lea tur de scru­tin, cam­pa­nia elec­to­ra­lă înce­pe la data de 15 noiem­brie 2019 și se înche­ie la data de 23 noiem­brie 2019, la ora 7:00.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă este finan­ța­tă de la buge­tul de stat, con­tro­lul fiind rea­li­zat de Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, în baza Legii nr. 334/2006 pri­vind finan­ța­rea par­ti­de­lor și a cam­pa­ni­i­lor elec­to­ra­le, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.


Man­ga­lia News, 08.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply