A fost odată ca niciodată’. Marți, 12 noiembrie, ora 16:00, Teatrul InDArt prezintă o comedie pentru copii, pe scena Casei de Cultură din Mangalia

0
555

Dupa suc­ce­sul si cal­du­roa­sa pri­mi­re din data de 15 octom­brie, de la super­ba come­die “EU CU CINE MA MARIT?”, Tea­trul InDArt revi­ne pe sce­na Casei de Cul­tu­ra din Man­ga­lia, Marți, 12 Noiem­brie, ora 16:00, cu o noua come­die spu­moa­să, impre­u­na cu fete­le de la Lumi­Land: ”A fost oda­tă ca nici­o­da­tă”

Copi­lă­ria este par­tea cea mai fru­moa­să şi ino­cen­tă a vieţii, lumea din care nu putem fi alun­ga­ţi nici­o­da­tă.

Copi­lă­ria…, o car­te pe care o des­chi­dem ori de câte ori ne este dor. Copi­lă­ria este par­tea cea mai fru­moa­să şi ino­cen­tă a vieţii, lumea din care nu putem fi alun­ga­ţi nici­o­da­tă. Aco­lo, în copi­lă­rie, sunt cele mai fru­moa­se jocuri; poveşti şi per­so­na­je nemu­ri­toa­re; ochii plini de mira­re şi de curi­o­zi­ta­te, dar şi o lacri­mă pen­tru o păpu­şă stri­ca­tă sau pen­tru omul de zăpa­dă topit de raze­le soa­re­lui.

Dar, ce facem când aler­ga­tul este înlo­cu­it cu face­bo­ok-ul, şotro­nul este aban­do­nat în favoa­rea jocu­ri­lor pe cal­cu­la­tor iar lec­tu­ra devi­ne un fel de Cenu­şă­rea­sa care aşteap­tă zadar­nic un prinţ să o sal­veze?

Auzim tot mai des în ulti­mii ani părinți și pro­fe­sori care se plâng că inte­re­sul copi­i­lor pen­tru lec­tu­ră este din ce în ce mai scă­zut și că ei își îndreap­tă aten­ția mai mult spre teh­no­lo­gie.

Tea­trul pen­tru copii Lumi­Land își pro­pu­ne să tre­zeas­că inte­re­sul celor mici pen­tru lec­tu­ră cu aju­to­rul seri­a­lu­lui A fost oda­tă ca nici­o­da­tă!, alcă­tu­it din 5 epi­soa­de care, deși aduc în sce­nă poves­ti și per­so­na­je cunos­cu­te: (Ala­din și Duhul; Albă ca Zăpa­da și Regi­na; Peter Pan și Tin­ker­be­ll; Fru­moa­sa și Bes­tia; Ana și Olaf) vor avea un alt fir epic dato­ri­tă ima­gi­na­ți­ei și fan­te­zi­ei. Pro­ta­go­niș­tii aces­tui seri­al: Lumi, Săl­tă­rea­ța și Aven­tu­rel, pătrund în lumea poveș­ti­lor și des­co­pe­ră ade­vă­ra­te­le valori având par­te de nenu­mă­ra­te aven­turi pli­ne de magie.

Dura­tă: 50 minu­te.
PRET BILET: 20 lei.

Bile­te­le se pot achi­zi­țio­na fie onli­ne pe Mystage.ro, fie prin rezer­va­re la tele­fon 0724.304.593 (nume­le, numă­rul de locuri, data).

Bile­te­le se rezer­va pen­tru 48 ore. Aces­tea se pot achi­ta si ridi­ca de la Casa de Cul­tu­ra Man­ga­lia


Man­ga­lia News, 21.10.2019. (Repu­bli­ca­re: 09.11.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply