6.000 DE TONE DE ALIMENTE SE ARUNCĂ ZILNIC, ÎN ROMÂNIA! — CRONICA

0
262

Cro­ni­ca 30 – Româ­nia în 1994 (Link)

1. Comi­sia Națio­na­lă de Prog­no­ză a rec­ti­fi­cat în scă­de­re, de la 5,5% la 4% esti­ma­rea de creș­te­re eco­no­mi­că pen­tru 2019 și de la 5,7% la 4,1% pen­tru 2020. Pe de altă par­te, esti­mă­ri­le pri­vind defla­to­rul PIB au fost majo­ra­te, ceea ce înseam­nă că pro­du­sul intern brut nomi­nal va fi mai mare decât se esti­ma, ca urma­re a efec­tu­lui infla­ți­ei. (Profit.ro)

2. Guver­nul a chel­tu­it în pri­me­le 10 luni ale anu­lui cu 28,83 mili­ar­de de lei, 2,8% din PIB, mai mult decât a colec­tat din taxe și impo­zi­te, în con­tex­tul în care chel­tu­ie­li­le, ali­men­ta­te de cos­tu­ri­le cu sala­ri­i­le buge­ta­ri­lor și achi­zi­ți­i­le de bunuri și ser­vi­cii, au cres­cut cu 14,5%, iar veni­tu­ri­le cu numai 12,4%. (Profit.ro)

3. Preşe­din­te­le PNL, Ludo­vic Orban şi lide­rul USR, Dan Bar­na, au dis­cu­tat azi des­pre ale­ge­ri­le loca­le de anul vii­tor şi per­spec­ti­va can­di­da­ţi­lor comuni în mari­le ora­şe cu pri­mari PSD. (News.ro)

4. Depo­zi­te­le ban­ca­re ale per­soa­ne­lor fizi­ce și juri­di­ce din Româ­nia au înre­gis­trat un avans de 10,4% în octom­brie (6,7% în ter­meni reali), față de ace­eași lună a anu­lui ante­ri­or, până la 350,299 mili­ar­de de lei (73,4 mili­ar­de de euro). (Profit.ro)

Una din Cro­ni­ca de Busi­ne­ss: Exxon­Mo­bil tes­tea­ză pia­ța în vede­rea vân­ză­rii fie a sub­si­di­a­rei din Româ­nia, fie a par­ti­ci­pa­ți­ei de 50% pe care o deți­ne în Nept­un Deep, dar încă nu a fost iden­ti­fi­cat un cum­pă­ră­tor. (Profit.ro)
5. Şeful Can­ce­la­ri­ei pri­mu­lui minis­tru, Ionel Dan­că, a pre­zen­tat trei sce­na­rii avu­te în vede­re pen­tru cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim, iar prin­ci­pa­la pro­pu­ne­re este majo­ra­rea cu 7,2%, din ianu­a­rie 2020, de la 2.080 de lei la 2.230 de lei. (News.ro)

6. Şeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, Raed Ara­fat, a decla­rat că pes­te 50 de pom­pieri au ple­cat în Alba­nia, în misiuni de cău­ta­re-sal­va­re, în urma cutre­mu­ru­lui din acea ţară. Un cutre­mur puter­nic de mag­ni­tu­di­ne 6,4 a zgu­du­it Alba­nia, cu puţin timp îna­in­te de ora loca­lă 4:00, al doi­lea în apro­xi­ma­tiv două luni. Este cel mai puter­nic cutre­mur din Alba­nia din ulti­mii 30 de ani. (News.ro)

7. Cre­di­te­le acor­da­te popu­la­ți­ei și fir­me­lor au cres­cut cu 7,5% (3,9% în ter­meni reali), în octom­brie, față de ace­eași lună a anu­lui tre­cut, la 268,294 mili­ar­de lei (56,2 mili­ar­de euro), ritm scă­zut față de luna pre­ce­den­tă. (Profit.ro)

Bonus: Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a pre­ci­zat, răs­pun­zând unei între­bări, că a fost sunat de Viori­ca Dăn­ci­lă care l‑a feli­ci­tat pen­tru câş­ti­ga­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le. (News.ro)

8. 6.000 de tone de ali­men­te se arun­că zil­nic, în Româ­nia, iar jumă­ta­te din aces­tea pro­vind din gos­po­dă­rii, a decla­rat coor­do­na­to­rul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Dezvol­ta­re Dura­bi­lă, Las­z­lo Bor­be­ly, care a pre­ci­zat că, în ace­lași timp, în Româ­nia un copil din doi cu vâr­sta de până la 6 ani se află în risc de sără­cie şi exclu­ziu­ne soci­a­lă. (G4Media)

În Româ­nia se arun­ca zil­nic 6.000 de tone de ali­men­te in con­di­ti­i­le in care un copil din doi cu var­sta de pana la 6 ani nu are ce man­ca.

Una din Cro­ni­ca de Teh­no­lo­gie: Bit­co­in-ul și cele­lal­te mone­de vir­tu­ale și-au ară­tat limi­tă­ri­le în tim­pul pro­tes­te­lor recen­te din Hong Kong, Leba­non, Iran, unde pro­tes­ta­ta­rii spe­rau că le pot folo­si ca un sis­tem finan­ci­ar des­chis și ferit de inter­ven­ți­i­le guver­ne­lor. În schimb, prin pre­siuni asu­pra insti­tu­ți­i­lor finan­ci­a­re și opri­rea inter­ne­tu­lui, guver­ne­le au reu­șit să blo­che­ze acce­sul la aces­te sur­se de finan­ța­re. (Coin­desk)

9. Preşe­din­te­le FRF, Răzvan Bur­lea­nu, a decla­rat că a fost man­da­tat de Comi­te­tul Exe­cu­tiv să nego­cie­ze cu Mirel Rădoi pre­lu­a­rea pos­tu­lui de sele­cţio­ner. Rădoi îl va înlo­cui pe Cos­min Con­tra, al cărui con­tract s‑a înche­iat după ce Româ­nia a ratat cali­fi­ca­rea la Euro-2020 din pre­li­mi­na­rii. Alte știri din sport în Cro­ni­ca Spor­ti­vă . (News.ro)

10. Sin­ga­po­re a pus în apli­ca­re pen­tru pri­ma oară noua legi­sla­ție care regle­men­tea­ză ști­ri­le fal­se. Vizat a fost un poli­ti­cian din opo­zi­ție care a acu­zat guver­nul printr‑o pos­ta­re pe Face­bo­ok că a rea­li­zat o inves­ti­ție proas­tă într-un lanț de res­ta­u­ran­te. (Washin­gton­Post).

Pen­tru a vizu­a­li­za pos­tul, vezi lin­kul: https://www.cronica.ro/6–000-de-tone-de-alimente-se-arunca-zilnic-in-romania-cronica-serii/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply