10 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM. Un deceniu de povești rescrise și destine salvate

0
351

10 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM

A tre­cut un dece­niu de când am înce­put să rescri­em poveș­ti­le și să schim­băm des­ti­ne­le copi­i­i­lor dia­gnos­ti­cați cu afec­țiuni din sfe­ra spec­tru­lui autist. Un dece­niu în care am avut ală­tu­ri de noi, ofe­rin­du-ne spri­ji­nul lor necon­di­țio­nat, auto­ri­tă­ți­le jude­țe­ne și loca­le, insti­tu­ții publi­ce și pri­va­te, volun­tari din toa­te dome­ni­i­le – pes­te 500 la număr. Un dece­niu în care am cres­cut con­stant și ne-am dezvol­tat an de an, în care ne-am per­fec­țio­nat și am învă­țat că tot tim­pul exis­tă SPERANȚĂ și MINUNI. Un dece­niu de bucu­rii ală­tu­ri de mai bine de 400 de copi­ii spe­ciali și minu­nați care ne-au tre­cut pra­gul. Un dece­niu de încre­de­re acor­da­tă nouă de părin­ții care aici și-au regă­sit spe­ran­ța.

Recent, Cen­trul de Zi pen­tru Copi­ii cu Autism din cadrul Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța a împli­nit 10 de când și‑a des­chis por­ți­le pen­tru copi­ii spe­ciali. Momen­tul ani­ver­sar a fost săr­bă­to­rit la sedi­ul Cen­tru­lui de con­du­ce­rea DGASPC Con­stan­ța, repre­zen­tan­ții auto­ri­tă­ți­lor jude­țe­ne și loca­le, ai insti­tu­ți­i­lor publi­ce, cola­bo­ra­to­ri­lor și volun­ta­ri­lor, părin­ți­lor, copi­i­lor și tutu­ror celor fără de care astăzi nu am fi fost aici.

A fost un drum greu dar fru­mos în ace­lași timp, un drum pe par­cur­sul căru­ia am reu­șit să deve­nim o echi­pă de pro­fe­si­o­niști desă­vâr­șiți.

Numă­rul mare al copi­i­lor dia­gnos­ti­cați cu autism și lip­sa unui Cen­tru de stat care să le ofe­re, gra­tu­it, tera­pia de care aveau nevo­ie au stat, în urmă cu 10 ani, la baza înfi­inţă­rii unui ast­fel de cen­tru în cadrul Dire­cţi­ei noas­tre. Toa­te aces­tea, bine­în­țe­les, coro­bo­ra­te cu lup­ta părin­ți­lor care au mers în audien­ță la pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța pen­tru a cere aju­tor în asi­gu­ra­rea tera­piei. Acest cen­tru este rea­li­zat exclu­siv cu bani de la Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, o inves­ti­ție de cir­ca 600 de mii de lei și este sin­gu­rul cen­tru din județ care asi­gu­ră gra­tu­it tera­pia copi­i­lor cu autism. Doresc să mul­țu­mesc auto­ri­tă­ți­lor jude­țe­ne și loca­le care ne-au spri­ji­nit mereu și o fac în con­ti­nu­a­re, volun­ta­ri­lor și tutu­ror celor care sunt ală­tu­ri de noi, per­so­na­lu­lui cen­tru­lui pen­tru dedi­ca­re și pro­fe­sio­na­lism și, nu în ulti­mul rând, părin­ți­lor pen­tru încre­de­rea pe care o au în noi“, a decla­rat direc­to­rul gene­ral al Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța, Petre Dini­că.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Horia Mari­us Țuțu­ia­nu, a trans­mis un mesaj de feli­ci­tări și de sus­ți­ne­re, asi­gu­rând con­du­ce­rea DGASPC Con­stan­ța de supor­tul necon­di­țio­nat în ceea ce pri­veș­te întrea­ga acti­vi­ta­te de asis­ten­ță soci­a­lă și pro­tec­ția copi­lu­lui.

În urmă cu 10 ani, în baza de date a DGASPC Con­stan­ța figu­rau 215 copii cu afec­țiuni din sfe­ra spec­tru­lui autist. Astăzi, sunt cir­ca 500. Pri­mul bene­fi­ci­ar al Cen­tru­lui de Zi pen­tru Copi­ii cu Autism a fost pre­zent, astăzi, la fes­ti­vi­tăți. Se numeș­te Mari­us. Acum are 17 ani și doreș­te să devi­nă IT-ist. Înva­ță la un liceu nor­mal și își amin­teș­te des­tul de bine peri­oa­da în care a făcut tera­pie aici. A fost dia­gnos­ti­cat cu autism când avea 5 ani iar părin­ții lui au fost prin­tre pri­mii care au făcut lob­by pen­tru înfi­in­ța­rea, la Con­stan­ța, a unui cen­tru care să ofe­re tera­pie aces­tor copii deo­se­biți. „Mari­us a înce­put tera­pia la 7 ani. Până atunci, am mers cu el la Bucu­rești și am încer­cat să îl recu­pe­răm noi, aca­să. Când am auzit că se des­chi­de acest cen­tru la Con­stan­ța, am fost pri­mii pe lis­tă. Acum Mari­us este foar­te bine. Cole­gii lui de la liceu nici măcar nu știu și nici nu bănu­iesc că este dife­rit“, a afir­mat mama lui.

În cea de‑a doua serie s‑a aflat Jen­ni­fer, o feti­ță extrem de vor­bă­rea­ță și deș­teap­tă, a cărei evo­lu­ție i‑a uimit pe părinți. Sufe­rea de o for­mă gra­vă de autism când a venit la cen­tru. Nu vor­bea, nu con­ști­en­ti­za ceea ce se petre­ce în jurul ei, nu își expri­ma sub nicio for­mă sen­ti­men­te­le și nu lăsa pe nimeni să se apro­pie de ea. Acum Jen­ni­fer a ieșit din sfe­ra autis­mu­lui. Este recu­pe­ra­tă sută la sută. Pli­nă de emo­ție, mama lui Jen­ni­fer a poves­tit frân­turi din par­cur­sul copi­lei. „A tre­cut rapid de la un copil inert la un copil plin de via­ță, cu dorin­ța de a soci­a­li­za cu ori­ci­ne. Am des­co­pe­rit dia­man­tul care zăcea în copi­lul meu dato­ri­tă stră­da­niei per­so­na­lu­lui de la Cen­trul de Zi care a șle­fu­it, în trei ani de zile, tot căr­bu­ne­le de dea­su­pra. Sunt par­te din fami­lia noas­tră. Și eu, și Jen­ni­fer îi vom pur­ta mereu în suflet și, ori de câte ori vom avea oca­zia, vom reve­ni aici cu drag să vă mul­țu­mim pen­tru ceea ce ați făcut pen­tru noi“, a decla­rat mama lui Jen­ni­fer.

De‑a lun­gul celor 10 ani de exis­ten­ță, niciun copil nu a ple­cat din Cen­trul de Zi pen­tru Copi­ii cu Autism fără un pro­gres vizi­bil, mare par­te din­tre având rezul­ta­te spec­ta­cu­loa­se.

În semn de apre­ci­e­re, direc­to­rul gene­ral al Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța, Petre Dini­că, i‑a înmâ­nat o pla­che­tă șefu­lui Cen­tru­lui de Zi pen­tru Copi­ii cu Autism, Stă­nu­ța Dae, care, de 10 ani, s‑a dedi­cat întru totul mun­cii sale.

Potri­vit direc­to­ru­lui gene­ral al DGASPC Con­stan­ța, pla­nul de vii­tor este legat de extin­de­rea aces­tui cen­tru, de mări­rea capa­ci­tă­ţii dar şi de cre­ş­te­rea vâr­stei de admi­te­re la tera­pie a copi­i­lor — vâr­sta actu­a­lă maxi­mă fiind 12 ani.

Per­so­na­lul de aici, auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi judeţe­ne şi toţi care ne-au stat ală­tu­ri au făcut ca, în anul 2012, Cen­trul nos­tru să fie nomi­na­li­zat ca exem­plu de bune prac­tici în ser­vi­ci­i­le soci­a­le din țară.

******

Cen­trul dis­pu­ne de săli modu­la­re, pro­iec­ta­te spe­cial pen­tru a fi ajus­ta­te în func­ție de tera­pi­i­le apli­ca­te, de o sală de kine­to­te­ra­pie și una de tera­pie ocu­pa­țio­na­lă. Avem 6 psi­ho­logi, 6 psi­ho­pe­da­gogi, 3 logo­pezi, 5 edu­ca­tori spe­cia­li­zați și 2 infir­mi­eri. Toți cole­gii noș­tri sunt spe­cia­li­zați în apli­ca­rea teh­ni­ci­lor și meto­de­lor care s‑au dove­dit efi­cien­te în tera­pia copi­i­lor cu afec­țiuni din spec­trul autist (ABBA, TEACCH, PECS) iar cos­tu­ri­le pen­tru spe­cia­li­zări au fost supor­ta­te de Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin DGASPC Con­stan­ța. Ofe­rim, de ase­me­nea, ser­vi­cii de con­si­li­e­re pen­tru părinți, luna­re sau la soli­ci­ta­rea aces­to­ra, pen­tru a‑i fami­li­a­ri­za cu modul de con­ti­nu­a­re a tera­pi­i­lor, atunci când copi­ii sunt aca­să. Pot bene­fi­cia de tera­pie copi­ii cu vâr­ste cuprin­se între 3 și 12 ani. Numă­rul copi­i­lor bene­fi­ci­ari ai cen­tru­lui nos­tru a cres­cut de la 20, la 32 şi, ulte­ri­or, la 40 până în anul 2014, prin înfi­inţa­rea modu­lu­lui de tranzi­ţie spre şcoa­lă. Acum, capa­ci­ta­tea este de 55 de locuri.


Man­ga­lia News, 23.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply