Zilele Toamnei — Târgul recoltelor de sezon, la Mangalia, în perioada 9–13 octombrie

0
522

Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 9–13 octom­brie, târ­gul recol­te­lor de sezon, inti­tu­lat “Zile­le Toam­nei”. Locul de expu­ne­re şi vân­za­re a pro­du­se­lor agroa­li­men­ta­re este Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia, unde, timp de cinci zile, mai mulți comer­ci­anți din Man­ga­lia, din jude­țul Con­stan­ța, dar și din țară, își vor expu­ne pro­du­se­le, la pre­țuri acce­si­bi­le pen­tru ori­ce buzu­nar.

Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei au posi­bi­li­ta­tea să achi­zi­ţio­ne­ze pre­pa­ra­te tra­di­ţio­na­le din car­ne, lap­te, brân­ze­turi, fruc­te, legu­me, dar şi dul­ciuri tra­di­ţio­na­le, pre­cum şi pro­du­se natu­ris­te, la pre­țuri  avan­ta­joa­se. De ase­me­nea, la Târ­gul de toam­nă, se vor afla și comer­ci­anți cu pro­du­se viti­co­le.

Cu acceași oca­zie, în zona de des­fă­șu­ra­re a târ­gu­lui, vor avea loc spec­ta­co­le fol­clori­ce. În fie­ca­re zi de târg, pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră, înce­pând cu ore­le 16:00, vor între­ți­ne atmosfe­ra cu muzi­că popu­la­ră și de petre­ce­re, artiști locali și ansam­bluri fol­clori­ce.

Joi, 10 octom­brie, pen­tru toți cei pre­zenți la eve­ni­ment, va sus­ți­ne un reci­tal fol­cloric îndră­gi­ta inter­pre­tă Brân­du­șa Coval­ciuc Cio­ba­nu.


Man­ga­lia News, 07.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele