Turneul Campioanelor 2019, un turneu unde Halep poate da lovitura

0
219

Tră­gând linie, anul 2019 nu a fost toc­mai cel pe care Simo­na Halep și‑l dorea, dar câști­ga­rea Wim­ble­don a sal­vat sezo­nul și a adus‑o pe aceas­ta în pozi­ția de a înche­ia cu un nou tro­feu.

Detro­na­rea de pe pozi­ția 1 din cla­sa­men­tul WTA nu a fost un impe­di­ment pen­tru Simo­na Halep de a evo­lua la un nivel cu care ne‑a obiș­nu­it în ulti­mii ani. Mili­oa­ne de fani s‑au bucu­rat, atunci când a reu­șit să câști­ge al doi­lea Grand Șlem din carie­ră. În vara aces­tui an reu­șea să câști­ge în pre­mie­ră fina­la de la Wim­ble­don 2019 și punea din nou Româ­nia pe har­ta spor­tu­lui mondi­al. Rezul­ta­tul a fost cu atât mai răsu­nă­tor, pen­tru că în ulti­mul act al tur­ne­u­lui de la All England Club, s‑a impus în fața celei mai bune tenis­me­ne încă în acti­vi­ta­te, Sere­na Wil­li­ams.

Tot­o­da­tă, câști­ga­rea Wim­ble­don 2019 a adus‑o pe Simo­na Halep în pozi­ția de a evo­lua din nou la Tur­ne­ul Cam­pi­oa­ne­lor. Este o com­pe­ti­tie unde s‑a cali­fi­cat pen­tru a șasea oară la rând. Ast­fel, are oca­zia să ter­mi­ne anul cu un nou tro­feu în cont, ceea ce i‑ar da încre­de­re în vede­rea nou­lui an, atunci când are și aștep­tări mai mari, așa cum a și decla­rat. Un prim pas spre acest lucru este relu­a­rea cola­bo­ră­rii cu Dar­ren Cahi­ll, omul ală­tu­ri de care a reu­șit să obți­nă pri­me­le sale tro­fee cu ade­vă­rat impor­tan­te.

Înce­put cu drep­tul pen­tru Halep la Tur­ne­ul Cam­pi­oa­ne­lor

În peri­oa­da 27 octom­brie — 3 noiem­brie va avea loc ulti­mul mare tur­neu din 2019 în teni­sul femi­nin mondi­al. Com­po­nen­tă în Gru­pa Vio­let, Simo­na Halep a debu­tat cu drep­tul, câști­gând în fața sen­za­ți­ei aces­tui sezon și a celei care a tri­um­fat la US Open, Bian­ca Andre­es­cu. A fost un meci intens, în care actu­a­lul număr 5 mondi­al a sal­vat și o min­ge de meci. Într-un final, sco­rul a fost 1–6, 7–6 (6), 6–3, con­stăn­țean­ca făcând un pas impor­tant spre faze­le supe­ri­oa­re.

Simo­na Halep a reu­șit în 2014 să obți­nă cea mai bună per­for­man­ță a sa de la Tur­ne­ul Cam­pi­oa­ne­lor. Reu­șea atunci să se cali­fi­ce în ulti­mul act, dar sfâr­șea învin­să de Sere­na Wil­li­ams, cu 6–3, 6–0. În cele­lal­te edi­ții, ea nu a tre­cut de faza gru­pe­lor, iar în 2018 deși mate­ma­tic s‑a cali­fi­cat, n‑a putut par­ti­ci­pa din cau­za unei acci­den­tări.

După rezul­ta­te­le pri­mei eta­pe, Simo­na Halep a deve­nit favo­ri­ta case­lor de pariuri la cali­fi­ca­re în semii­fna­le. Cei care pari­a­ză onli­ne la Fort­u­na, unul din­tre cei mai cunos­cuți ope­ra­tori de pariuri spor­ti­ve onli­ne și offli­ne din Româ­na au deja afi­șa­te cote­le pen­tru cla­sa­rea fina­lă în Gru­pa Vio­let. 1.32 este cota pen­tru ca Simo­na să ter­mi­ne pe locu­ri­le 1 și 2. În schimb, câști­ga­rea aces­tei gru­pe adu­ce pari­o­ri­lor o cotă de 2.50, fiind cea mai bună din­tre cele pri­mi­te de cole­ge­le ei. În aceas­tă Gru­pă Vio­let, Halep le are drept adver­sa­re pe Bian­ca Andre­es­cu, Karo­li­na Pis­ko­va și Eli­na Svi­to­li­na.

Tur­ne­ul Cam­pi­oa­ne­lor, un tur­neu cu pre­mii record

Pe lân­gă punc­te­le acor­da­te și fap­tul că întâl­neș­te cele mai bune jucă­toa­re ale anu­lui, Simo­na Halep poa­te da și lovi­tu­ra în plan finan­ci­ar. Tur­ne­ul Cam­pi­oa­ne­lor 2019 este cel mai bogat ase­e­nea tur­neu, cu pre­mii tota­le de 14 mili­oa­ne de dolari, iar câști­gă­toa­re va ple­ca aca­să cu 4.72 mili­oa­ne de dolari. Sim­pla vic­to­rie cu Bian­ca Andre­es­cu i‑a adus Simo­nei 305.000 de dolari, sumă care s‑a adă­u­gat la cei 385.000 garan­tați de cali­fi­ca­rea la acest tur­neu.

Buge­tul pen­tru Tur­ne­ul Cam­pi­oa­ne­lor 2019 s‑a dub­lat față de pre­mi­i­le acor­da­te în edi­ția tre­cu­tă, când jucă­toa­re­lor le-au fost împăr­ți­te șap­te mili­oa­ne de dolari.


Man­ga­lia News, 29.10.2019. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply