Trecerea la ora de iarnă 2019. Ceasurile se dau înapoi în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie

0
365

Ora de iar­nă este ora stan­dard. Sis­te­mul orei de vară şi de iar­nă pre­su­pu­ne  o ajus­ta­ta­re cu o oră a cea­su­ri­lor în fie­ca­re pri­mă­va­ră şi toam­nă. La ora de vară, cea­sul se dă îna­in­te cu o oră (ora 3:00 devi­ne ora 4:00), în timp ce la ora de iar­nă, ope­ra­țiu­nea e inver­să, cea­su­ri­le se dau îna­poi cu o oră și ora 4:00 devi­ne ora 3:00.

Ora de iar­nă este ora stan­dard. Sis­te­mul orei de vară şi de iar­nă pre­su­pu­ne  o ajus­ta­ta­re cu o oră a cea­su­ri­lor în fie­ca­re pri­mă­va­ră şi toam­nă. La ora de vară, cea­sul se dă îna­in­te cu o oră (ora 3:00 devi­ne ora 4:00), în timp ce la ora de iar­nă ope­ra­țiu­nea e inver­să, cea­su­ri­le se dau îna­poi cu o oră și ora 4:00 devi­ne ora 3:00.

În ciu­da fap­tu­lui că s‑a vor­bit foar­te mult, înce­pând de anul tre­cut, că se renun­ță la schim­ba­rea orei, deci­zia defi­ni­ti­vă nu a fost încă lua­tă, așa încât cel puțin anul aces­ta și la anul se va con­ti­nua aceas­tă prac­ti­că.

Ast­fel, vom reve­ni la ora de vară, când cea­su­ri­le se dau îna­in­te cu o oră și ora 3:00 devi­ne ora 4:00, în ulti­mul wee­kend din mar­tie 2020, adi­că în noap­tea de 28 spre 29 mar­tie 2020.

Cât mai con­ti­nuă schim­ba­rea orei

Comi­sia Euro­pea­nă a pro­pus renu­nţa­rea la schim­ba­rea sezo­nie­ră a orei în Euro­pa, ofe­rind sta­te­lor mem­bre liber­ta­tea de a deci­de, oda­tă pen­tru tot­dea­u­na, dacă doresc să apli­ce în mod per­ma­nent ora de vară sau de iar­nă. Ar urma ca înce­pând din anul 2021 să se renu­nţe la schim­ba­rea orei de vară şi de iar­nă în Uniu­nea Euro­pea­nă.

Sta­te­le care decid să menţi­nă per­ma­nent ora de vară vor face ulti­ma modi­fi­ca­re în acest sens în ulti­ma dumi­ni­că din mar­tie 2021, iar cele care pre­fe­ră să rămâ­nă la ora de iar­nă (ora stan­dard) vor face modi­fi­ca­rea fina­lă în ulti­ma dumi­ni­că din octom­brie 2021.

Mai mult, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply