Tinerii sudori ai Şantierului Naval Damen Galaţi, câștigători ai Medaliei de Argint pe echipe, la Concursul Internaţional de Sudură China, ediţia 2019, au fost premiaţi de conducerea șantierului

0
922

Damen Shi­pyar­ds Galati: Tine­rii sudori ai Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi, instrui­ţi la Cen­trul de For­ma­re Pro­fe­sio­na­lă și câști­gă­tori ai Meda­li­ei de Argint pe echi­pe, la Con­cur­sul Inter­na­ţio­nal de Sudu­ră Chi­na, edi­ţia 2019, au fost pre­mi­a­ţi de con­du­ce­rea șan­ti­e­ru­lui.

În scur­ta sa alo­cu­ţiu­ne, direc­to­rul gene­ral i‑a feli­ci­tat pe câști­gă­tori, adresând mulţu­mi­ri și încu­ra­jări nu doar aces­to­ra dar și între­gii echi­pe care a făcut posi­bi­lă obţi­ne­rea aces­tor rezul­ta­te, res­pec­tiv maiș­trii și intre­gul colec­tiv al Cen­tru­lui de For­ma­re Pro­fe­sio­na­lă și Labo­ra­to­ru­lui de Sudu­ră.

Rino Bru­gge a apre­ciat în mod deo­se­bit con­stanţa echi­pei noas­tre, ară­tând că rezul­ta­te­le aces­to­ra fac cin­ste şan­ti­e­ru­lui şi con­tri­bu­ie la ima­gi­nea pe care Damen Gala­ţi o are în lume, ace­ea a unei com­pa­nii de top apre­cia­tă de cli­enţi şi par­te­neri de afa­ceri.

La fina­lul întâl­ni­rii, Rino Bru­gge le‑a ofe­rit câști­gă­to­ri­lor pre­mii con­stând în mate­ri­a­le pro­moţio­na­le, recom­pen­se băne­s­ti dar și acor­da­rea unui nivel de sala­ri­za­re urân­du-le suc­ces şi în anii urmă­tori.

Feli­ci­tari, Broas­ca Ema­nu­el, Bucur Iuli­an, Ian­cu Romeo, Gorea Mari­us, Bur­că Vlă­duţ, Pin­ti­lie Daniel, Mari­us Daniel Cal­muc, Ale­xan­dru Chi­sar, Flo­rin Anghe­lu­ta!


Man­ga­lia News, 01.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply