Surse: Ciorna Guvernului Ludovic I. Ce nume au apărut peste noapte pentru ministere-cheie

0
238

Pre­mi­e­rul desem­nat Ludo­vic Orban pre­gă­teş­te un Guvern suplu: 15 sau 16 minis­te­re. „Ade­vă­rul“ vă pre­zin­tă pri­ma schi­ţă a vii­to­ru­lui Exe­cu­tiv. Deo­cam­da­tă, libe­ra­lii îşi fac cal­cu­le pen­tru un guvern mono­co­lor, însă în urma nego­ci­e­ri­lor cu res­tul par­ti­de­lor de Opo­zi­ţie ar putea ceda câte un minis­ter pen­tru PMP şi Pro­Ro­mâ­nia.

1. Minis­te­rul de Inter­ne – Mar­cel Vela, fost preşe­din­te al Comi­si­ei de apă­ra­re şi ordi­ne publi­că din Senat, în pre­zent secre­tar al Sena­tu­lui.

2. Minis­te­rul de Exter­ne – Bogdan Aures­cu, con­si­li­er pre­zi­denţi­al pe poli­ti­că exter­nă, fost minis­tru de Exter­ne.

3. Minis­te­rul Dezvol­tă­rii – Lau­renţiu Leo­rea­nu, ches­to­rul Came­rei Depu­ta­ţi­lor, mem­bru al Comi­si­ei pen­tru admi­nis­tra­ţie publi­că. A doua vari­an­tă: Flo­rin Roman, preşe­din­te­le Comi­si­ei de Admi­nis­tra­ţie din Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

4. Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei – Ioan Cupşa, avo­cat, mem­bru al Comi­si­ei Juri­di­ce din Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

5. Minis­te­rul Finanţe­lor – Flo­rin Cîţu, lide­rul sena­to­ri­lor PNL. A doua vari­an­tă: Depu­ta­tul Bogdan Huţu­că, vice­preşe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru buget, finanţe şi bănci din Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

6. Minis­te­rul Apă­ră­rii – Gene­ra­lul Nico­lae Ciu­că, şeful Sta­tu­lui Major al Apă­ra­rii.

7. Min­si­te­rul Sănă­tă­ţii — Vasi­le Rîm­bu, mana­ge­rul Spi­ta­tu­lui Judeţean Sucea­va.

8. Minis­te­rul Eco­no­mi­ei – Vir­gil Popes­cu, depu­tat PNL, vice­preşe­din­te­le Comi­si­ei de Indus­trii din Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

9. Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei – Moni­ca Ani­sie, preşe­din­te­le PNL Sec­tor 2, fost secre­tar de stat în Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei în guver­na­rea Cio­loş. Pri­ma vari­an­ta era Ralu­ca Tur­can, care ar pre­fe­ra însă şefia Came­rei Depu­ta­ţi­lor sau fun­cţia de vice­pre­mi­er, sus­tin sur­se­le cita­te.

10. Minis­te­rul Mun­cii – Vio­le­ta Ale­xan­dru, lide­rul PNL Bucu­reşti.

11. Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii – Emil Dumi­tru, lide­rul Fede­ra­ţi­ei Pro­A­gro. A doua vari­an­tă: Adri­an Oros, depu­tat PNL, mem­bru în Comi­sia de Agri­cul­tu­ră.

12. Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor – Lucian Bode, fost minis­tru al Eco­no­mi­ei în Guver­nul con­dus de Mihai Răzvan Ungu­rea­nu.

13. Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne — Bogdan Glă­van, pro­fe­sor uni­ver­si­tar de eco­no­mie şi con­si­li­er al lide­ru­lui PNL Ludo­vic Orban.

14. Minis­te­rul Cul­tu­rii – Ser­giu Nis­tor, con­si­li­er pre­zi­denţi­al.

16. Minis­te­rul Mediu­lui – Cos­tel Ale­xe, vice­preşe­din­te­le Comi­si­ei de Mediu din Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

Con­tro­ver­se la Jus­ti­ţie

Cites­te mai mult: adev.ro/pzgny0


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele