STIATI CA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE DATORATE PRIMARIEI MANGALIA SE POT PLATI SI ONLINE?

1
1331

STIATI CA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE DATORATE PRIMARIEI MANGALIA SE POT PLATI SI ONLINE?

Intrați pe ghiseul.ro și auten­ti­fi­cați-vă, cu user și paro­lă pro­prie și veți putea efec­tua plă­ți­le pe care le dato­rați admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le.

Cum îmi fac cont pen­tru a face plăți prin Ghișeul.ro?

Sunt doua meto­de prin care puteti obti­ne date­le de loga­re pen­tru ghiseul.ro: Pri­mă­ria unde aveți obli­ga­ții de pla­tă vă poa­te gene­ra date­le de loga­re în urma unei soli­ci­ta­rii făcu­te de dvs in acest sens. Puteti soli­ti­ca date de acces (uti­li­za­tor și paro­lă) de la insti­tu­ția publi­că la care aveți obli­ga­ții de pla­tă, dacă insti­tu­ţia este înre­gis­tra­tă în sis­tem şi este acti­vă pen­tru pla­ta cu auten­ti­fi­ca­re.

Date­le de con­tact ale Insti­tu­ţi­ei publi­ce le puteţi acce­sa prin „cli­ck” pe denu­mi­rea insti­tu­ţi­ei, în Secţiu­nea Insti­tu­ţii înro­la­te.

Meto­da onli­ne de obți­ne­re a date­lor de loga­re.

Acce­sati sec­tiu­nea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe pri­ma pagi­na ghiseul.ro si par­cur­geti eta­pe­le: “Veri­fi­ca­re CNP”- “Vali­da­re card”- “Tri­mi­te­re e‑mail cu date­le de loga­re”
* În cazul în care deţi­neţi bunuri mobi­le sau imo­bi­le în mai mul­te loca­li­tă­ţi, ori­ca­re din­tre aces­tea vă poa­te pune la dis­po­zi­ţie date­le de acces în Ghişeul.ro
* Oda­tă eli­be­ra­te date­le de acces de către o insti­tu­ţie publi­că, nu mai puteţi ape­la la o altă insti­tu­ţie publi­că pen­tru o nouă eli­be­ra­re.


Cum pot afla dacă insti­tu­ţia publi­că la care am obli­ga­ţii de pla­tă este înro­la­tă în sis­tem?

Veri­fi­ca­ţi pe har­ta inte­rac­ti­vă, în Secţiu­nea Insti­tu­ţii înro­la­te, dacă insti­tu­ţia publi­că ce vă inte­re­sea­ză este înro­la­tă în sis­tem. Sis­te­mul per­mi­te doar pla­ta de debi­te către insti­tu­ţi­i­le înro­la­te.


Pen­tru mai mul­te deta­lii, des­chi­deți rubri­ca ÎNTREBĂRI FRECVENTE.Man­ga­lia News, 08.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Am user si paro­la de mai bine de un an. Ghiseul.ro la Man­ga­lia nu a func­tio­nat nici­o­da­ta. Sau poa­te func­tio­nea­za noap­tea, caci ziua, nicio san­sa.
    Doresc sa fiu con­tra­zis de cei care ras­pund de func­tio­na­rea sa. Apro­po, cei de la Bucu­res­ti stiu ca totul este ok la Man­ga­lia.
    Dar nu e !

Leave a Reply