SCRISOARE DESCHISĂ adresată conducerii Centrului Național al Cinematografiei și Ministerului Culturii

0
195

Scri­soa­re des­chi­să către CNC, sem­na­tă de 44 de cinea­şti: Cali­ta­tea pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re a pro­iec­te­lor a invo­lu­at.

Către:  Cen­trul Națio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei.

SCRISOARE DESCHISĂ adre­sa­tă con­du­ce­rii Cen­tru­lui Națio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei și Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii.

Sti­ma­tă Doam­nă Direc­tor Gene­ral Anca Mitran,

Sti­mați Mem­bri ai Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție,

Încăl­ca­rea Regu­la­men­tu­lui pri­vind con­cur­sul de selec­ție a pro­iec­te­lor cine­ma­to­gra­fi­ce, orga­ni­zat de Cen­trul Națio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei (CNC) în 2019, ne obli­gă la un demers public menit să atra­gă aten­ția asu­pra dis­func­țio­na­li­tă­ți­lor sis­te­mi­ce din pro­ce­sul de eva­lu­a­re a sce­na­ri­i­lor și orga­ni­za­re a con­cur­su­lui amin­tit. Per­pe­tu­a­rea unor caren­țe majo­re ce stau la baza pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re a sce­na­ri­i­lor afec­tea­ză via­ța pro­fe­sio­na­lă a par­ti­ci­pan­ți­lor (regi­zori, sce­na­riști, pro­du­că­tori) și dezvol­ta­rea indus­tri­ei fil­mu­lui în Româ­nia, aceas­ta din urmă fiind prin­ci­pa­la atri­bu­ție a CNC.

În ciu­da efor­tu­ri­lor făcu­te în ulti­mii ani de a ali­nia cadrul legi­sla­tiv ce guver­nea­ză sesiu­ni­le de finan­ța­re la prac­ti­ci­le euro­pe­ne, cali­ta­tea pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re a pro­iec­te­lor a invo­lu­at. S‑a ajuns la o situ­a­ție fără pre­ce­dent — igno­ra­rea unor cri­te­rii mini­me de res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru asi­gu­ra­rea unei eva­luări pro­fe­si­o­nis­te a scenariilor/proiectelor înscri­se în con­curs. Ero­ri­le din fișe­le de eva­lu­a­re a sce­na­ri­i­lor la pri­ma sesiu­nea de finan­ța­re orga­ni­za­tă de CNC în 2019 nu sunt excep­ții (mul­te se per­pe­tu­ea­ză de ani de zile), ci o încăl­ca­re de necon­tes­tat a pro­pri­i­lor cri­te­rii de eva­lu­a­re. Aces­te cri­te­rii sunt, de alt­fel, sin­gu­rul cadru exis­tent (și așa defi­ci­tar) pen­tru asi­gu­ra­rea unei mini­me impar­ți­a­li­tăți în eva­lu­a­rea sce­na­ri­i­lor.

După soli­ci­ta­rea fișe­lor de eva­lu­a­re de către mai mulți producători/regizori, ele au scos la ive­a­lă o serie de aba­teri sem­na­la­te deja într-un amplu arti­col de pre­să:

1. Fișe de eva­lu­a­re com­plet goa­le.

2. Eva­luări for­mu­la­te iden­tic pen­tru pro­iec­te dife­ri­te.

3. Eva­luări ce fac con­fu­zie între sce­na­rii.

4. Necon­cor­dan­țe între tex­tul eva­luă­rii și sce­na­ri­ul ana­li­zat.

5. Eva­luări copi­a­te din sinop­si­sul depus de con­cu­rent.

6. Neres­pec­ta­rea numă­ru­lui minim de sem­ne cerut de Regu­la­ment.

Dat fiind că nimeni nu s‑a auto­se­si­zat pen­tru a reme­dia situ­a­ția des­cri­să mai sus, ne între­băm cine, când și cum tre­bu­ia să remar­ce fap­tul că fișe­le de eva­lu­a­re nu au fost întoc­mi­te cu res­pec­ta­rea Regu­la­men­tu­lui? Cine si ce fel de măsuri tre­bu­ia să adop­te în ast­fel de cazuri? Cine răs­pun­de pen­tru încăl­ca­rea Regu­la­men­tu­lui CNC?

De ase­me­nea, soli­ci­tăm con­du­ce­rii CNC și Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii impli­ca­rea ime­di­ată în vede­rea ini­ți­e­rii modi­fi­că­ri­lor legi­sla­ti­ve nece­sa­re pen­tru:

1. Rea­li­za­rea unui audit inde­pen­dent al pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re a sce­na­ri­i­lor și al pro­ce­du­ri­lor inter­ne ce stau la baza între­gu­lui pro­ces de orga­ni­za­re a con­cur­su­lui, pen­tru a for­mu­la o opi­nie obiec­ti­vă cu pri­vi­re la defi­cien­țe­le exis­ten­te și la solu­ți­i­le cele mai bune.

2. Ini­ți­e­rea demer­su­ri­lor nece­sa­re pen­tru schim­ba­rea legii, în sen­sul dese­cre­ti­ză­rii auto­ri­lor scenariilor/proiectelor înscri­se în con­curs, după mode­lul apli­cat de cele mai mul­te insti­tu­ții simi­la­re din Uniu­nea Euro­pea­nă.

3. Com­ple­ta­rea / depu­ne­rea onli­ne a apli­ca­ți­i­lor și eva­luă­ri­lor, după mode­lul EURIMAGES si MEDIA.

4. Schim­ba­rea Regu­la­men­tu­lui CNC, în sen­sul asu­mă­rii cla­re a răs­pun­de­rii pen­tru cazu­ri­le de neres­pec­ta­re a aces­tu­ia și pen­tru ero­ri­le pro­ce­du­ra­le din pro­ce­sul de eva­lu­a­re. CNC este răs­pun­ză­tor pen­tru eva­lu­a­rea retroac­ti­vă a mem­bri­lor comi­si­i­lor de con­curs, ast­fel încât per­soa­ne­le care au depunc­tat în mod repe­tat pro­iec­te ce s‑au dove­dit via­bi­le și valo­roa­se în urma pro­duc­ți­ei lor sau care au punc­tat cu note mari pro­iec­te care nu au ajuns la public sau des­pre care nu se mai știe nimic, să nu mai poa­tă face par­te din comi­sii.

5. Înde­pli­ni­rea obli­ga­ți­ei de a orga­ni­za două sesiuni de con­curs pe an, așa cum pre­ve­de legea, la date fixe, sta­bi­li­te și anun­ța­te public la înce­pu­tul fie­ca­rui an calen­da­ris­tic.

6. Gasi­rea unei solu­ții pen­tru a evi­ta supra­în­căr­ca­rea eva­lu­a­to­ri­lor și a le oferi tim­pul nece­sar ana­li­ză­rii fie­că­rui sce­na­riu.

7. For­ma­rea unui corp de eva­lu­a­tori de sce­na­rii pro­fe­si­o­niști în baza atri­bu­ți­ei CNC de ”sus­ți­ne­re a for­mă­rii pro­fe­sio­na­le în dome­ni­ul cine­ma­to­gra­fi­ei.”

Și nu în ulti­mul rând, con­si­de­răm că modul de con­sul­ta­re a indus­tri­ei prin vot onli­ne cu pri­vi­re la urmă­to­rul con­curs CNC este o for­mă de nea­su­ma­re a res­pon­sa­bi­li­tă­ții. CNC este obli­gat prin lege să orga­ni­ze­ze și a doua sesiu­ne în acest an, în cele mai bune con­di­ții, iar acest fapt nu tre­bu­ie să depin­dă de modi­fi­ca­rea Regu­la­men­tu­lui, așa cum lasă să se înțe­lea­gă meto­da de con­sul­ta­re pro­pu­să pe site-ul CNC.

Iden­ti­fi­ca­rea celor mai bune solu­ții la pro­ble­me­le amin­ti­te – în urma con­sul­tă­rii con­stan­te și amă­nu­n­ți­te cu majo­ri­ta­tea pro­fe­si­o­niș­ti­lor din indus­tria de film — este res­pon­sa­bi­li­ta­tea CNC, fapt cons­fin­țit prin sta­tu­tul său. Orga­ni­za­rea vii­to­ru­lui con­curs în con­di­ții jus­te și res­pon­sa­bi­le nu poa­te fi con­di­țio­na­tă de ini­ți­e­rea unor schim­bări ale Regu­la­men­tu­lui și/sau ale Legii.  

Sem­na­tari:

Radu Jude — regi­zor,

Adri­an Sita­ru — regi­zor,

Radu Mun­tean — regi­zor,

Ale­xan­dru Solo­mon — regi­zor,

Tudor Giur­giu — regi­zor, pro­du­că­tor,

Cor­ne­liu Porum­bo­iu — regi­zor,

Andrei Cohn — regi­zor,

Mari­an Cri­șan — regi­zor,

Ale­xan­dru Mavro­di­nea­nu — regi­zor,

Bogdan Mure­șa­nu — regi­zor,

Bogdan Theo­dor Oltea­nu — regi­zor,

Ana­ma­ria Antoci — pro­du­că­tor,

Anda Ione­scu — pro­du­că­tor,

Adi­na Sădea­nu — pro­du­că­tor,

Gabi Vir­gi­nia Șar­ga — regi­zoa­re,

Cătă­lin Rota­ru — regi­zoa­re,

Cris­ti­na Ili­es­cu — regi­zoa­re,

Cla­u­dia Siliș­tea­nu — sce­na­ris­tă,

Ali­na Ale­xan­dra Gri­go­re — actri­ță, regi­zoa­re,

Moni­ca Lăzu­rean-Gor­gan — regi­zoa­re, pro­du­că­tor,

Gabrie­la Suciu Pădu­re­țu — pro­du­că­tor,

Andre­ea Cris­ti­na Bor­țun — regi­zoa­re,

Anca Damian — regi­zoa­re,

Paul Nego­es­cu — regi­zor,

Eli­za Zdru — regi­zoa­re,

Radu Cior­ni­ciuc — regi­zor,

Adri­a­na Răcă­șan — pro­du­că­tor,

Oana Giur­giu — pro­du­că­tor,

Octav Che­la­ru — regi­zor,

Vla­di­mir Dem­bin­ski — regi­zor,

Ceci­lia Ște­fă­ne­scu — regi­zor,

Cris­ti­an Pas­ca­riu — regi­zor,

Tudor Cris­ti­an Jur­giu — regi­zor,

Iri­na Andre­ea Mal­cea — pro­du­că­tor,

Iulia Rugi­nă — regi­zoa­re ,

Ioa­na Flo­ra — actri­ță,

Tudor D. Popes­cu — edi­tor ima­gi­ne,

Ruxan­dra Ghi­țes­cu — regi­zoa­re,

Oana Ian­cu — pro­du­că­tor,

Ale­xan­dru Teo­do­res­cu — pro­du­că­tor,

Adri­an Siliș­tea­nu — direc­tor de ima­gi­ne,

Andrei Tăna­se — regi­zor,

Cla­u­diu Mit­cu — regi­zor, pro­du­că­tor,

Sar­ra Tso­ra­ki­dis — regi­zor.


Man­ga­lia News, 25.10.2019. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply