Șantierul Naval Mangalia angajează experți, să‑i facă plan de redresare

0
562

Repli­ca de Con­stan­ța: Ca de obi­cei, sta­tul e cel mai prost mana­ger. Cu pier­deri și îngro­pat în dato­rii, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia anga­jea­ză experți, să‑i facă plan de redre­sa­re.

Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA, com­pa­nie deți­nu­tă inte­gral de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, mer­ge mai rău de la an la an, motiv pen­tru care cau­tă solu­ții pen­tru a scă­pa de fali­ment. Solu­ția a venit tot de la Guvern, care în august 2019 a emis o Ordo­nan­ță de amnis­tie a dato­ri­i­lor la buge­tul de stat. Una din con­di­ți­i­le amnis­ti­ei este întoc­mi­rea unui plan de res­truc­tu­ra­re și, cum sta­tul este cel mai prost mana­ger, aces­ta tre­bu­ie întoc­mit de un expert inde­pen­dent. Soci­e­ta­tea a înre­gis­trat anul tre­cut dato­rii de pes­te 20 de mili­oa­ne de lei, de 12 ori mai mari față de câți bani a putut să pro­du­că.

Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA a atri­bu­it pe 24 octom­brie 2019 un con­tract pen­tru rea­li­za­rea unui plan de res­truc­tu­ra­re a com­pa­niei, în urma unei pro­ce­duri sim­pli­fi­ca­te de achi­zi­ție ini­ția­te pe 25 sep­tem­brie 2019.

Potri­vit docu­men­ta­ți­ei de atri­bu­i­re, este vor­ba des­pre ”Ela­bo­ra­rea unui plan de res­truc­tu­ra­re, a unui test al cre­di­to­ru­lui pri­vat pru­dent, întoc­mi­rea rapoar­te­lor periodice/intermediare pri­vind sta­di­ul imple­men­tă­rii măsu­ri­lor inclu­se în pla­nul de res­truc­tu­ra­re pe an și a altor docu­men­te care vor fi soli­ci­ta­te de orga­nul fis­cal com­pe­tent, în teme­iul Ordo­nan­ței 6/2019 pri­vind insti­tu­i­rea unor faci­li­tăți fis­ca­le și a pre­ve­de­ri­lor Pro­ce­du­rii din 26 august 2019 de apli­ca­re a măsu­ri­lor de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re res­tan­te la 31 decem­brie 2018 în cazul debi­to­ri­lor care au dato­rii prin­ci­pa­le în cuan­tum mai mare sau egal cu suma de un mili­on lei.

Valoa­rea con­trac­tu­lui cuprin­de con­tra­va­loa­rea pla­nu­lui de res­truc­tu­ra­re finan­ci­a­ră și a tes­tu­lui cre­di­to­ru­lui pri­vat pru­dent la care s‑a adă­u­gat c/val rapoar­te­lor tri­mes­tri­a­le ela­bo­ra­te pen­tru pri­mul an”.

Dura­ta con­trac­tu­lui, 2 luni

Dura­ta con­trac­tu­lui este de două luni, iar valoa­rea aces­tu­ia a fost sta­bi­li­tă la 38.000 de lei, în con­di­ți­i­le în care valoa­rea esti­ma­te ini­țial a fost de 50.000 lei. Câști­gă­toa­re a fost desem­na­tă Das Eva­luări Gro­up SRL, din Bucu­rești, repre­zen­ta­tă de Danie­la Ele­na Sto­ica, având ca sub­con­trac­tant, cu 50%, Roval Audit Grup SRL, din Râm­ni­cu Vâl­cea, repre­zen­ta­tă de Ele­na Flo­rea Pre­o­tea­sa.

Pier­deri și dato­rii de zeci de mili­oa­ne

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply