Salonul Auto București & Accesorii 2019 îşi deschide porţile pe 10 octombrie

0
297

Între 10–20 Octom­brie are loc Salo­nul Auto Bucu­rești & Acce­so­rii 2019, în Pavi­li­o­nul B2 al Romex­po și în zona exte­ri­oa­ră adia­cen­tă. Vor fi expu­se pes­te 400 de mode­le de auto­tu­ris­me cu arde­re inter­nă, hibri­de și elec­tri­ce, vehi­cu­le comer­ci­a­le și pes­te 1500 bran­duri de acce­so­rii și echi­pa­men­te.

Cea de‑a XVII‑a edi­ție a Salo­nu­lui Auto Bucu­rești & Acce­so­rii pre­zin­tă cea mai mare par­te a nou­tă­ți­lor din dome­ni­u­lui auto, une­le din­tre ele vor veni direct de la Salo­nul Auto de la Fran­k­furt!

Ce mărci poţi să vezi în acest an la SAB

Prin­tre expo­zanţii de la SAB & Acce­so­rii 2019 se numă­ră Abar­th, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Hon­da, Hyun­dai, Jagu­ar, Jeep, Kia, Isu­zu, Land Rover, Mase­rati, Maz­da, Mer­ce­des, Mini, Mit­su­bishi, Opel, Pia­ggio, RAM 1500, Seat, Shel­by, Sko­da, Ssan­gYong, Suzu­ki, Tesla, Toyo­ta şi Vol­vo.

Mobi­li­ta­tea la pre­zent și vii­tor” este mot­to-ul SAB & Acce­so­rii 2019, deo­a­re­ce lumea mobi­li­tă­ții aces­tor tim­puri este mai ino­va­toa­re și mai inte­re­san­tă ca ori­când. Deloc întam­pla­tor, anul aces­ta impor­ta­to­rii și dea­le­rii pre­zen­ti pun un accent sem­ni­fi­ca­tiv pe seg­men­tul dedi­cat mobi­li­tă­ții elec­tri­ce și hibri­de în con­ti­nua dezvol­ta­re și care va fi unul din­tre mul­te­le punc­te de atrac­ție ale eve­ni­men­tu­lui. Prin­tre aces­tea se numă­ră: Tesla Model 3 Stan­dard Ran­ge Plus, noul BMW i3,  Mer­ce­des-Benz EQC, ală­tu­ri de mode­le hibri­de și plug-in de la Vol­vo, Kia, Toyo­ta, Hon­da, Hyun­dai, Suzu­ki, Ford, Mit­su­bishi și Jagu­ar.

Cele mai impor­tan­te com­pa­nii din dome­ni­ul echi­pa­men­te­lor, pie­se­lor și acce­so­ri­i­lor auto sunt pre­zen­te la SAB & Acce­so­rii, fiind repre­zen­ta­te pe o supra­fa­ță inte­ri­oa­ră și exte­ri­oa­ră de pes­te 8000 mp, se vor bucu­ra de vizi­ta celor pes­te 6000 de vizi­ta­to­rii spe­cia­liști invi­tați.

Salo­nul Auto Bucu­rești & Acce­so­rii 2019 – când poţi să mergi şi cât te cos­tă

SAB & Acce­so­rii 2019 se desfă­şoa­ră Pavi­li­o­nul B2 Romex­po și zona exte­ri­oa­ră adia­cen­tă. Salo­nul se desfă­şoa­ră în peri­oa­da 10 – 20 Octom­brie şi poa­te fi vizi­tat între ore­le 10.00 – 20.00.

Preț unui bilet este de 40 lei. Acce­sul copi­i­lor sub 7 ani și al per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți este gra­tu­it.

Pes­te 350 de mode­le auto au fost expu­se la edi­ţia de anul tre­cut a Salo­nu­lui Auto Bucu­rești & Acce­so­rii. De la auto­tu­ris­me cla­si­ce, de epo­că, la mode­le noi. şi auto­tu­ris­me cu sis­te­me alter­na­ti­ve de pro­pul­sie. 

O gale­rie foto cu cele mai inte­re­san­te maşini pre­zen­ta­te la Salo­nul Auto Bucu­rești și Acce­so­rii 2018, puteți vedea AICI. Mai mult, pe auto-bild.ro


Să reca­pi­tu­lăm:

Salo­nul Auto Bucu­rești și Acce­so­rii, cel mai mare eve­ni­ment auto al anu­lui, aflat la edi­ția a XVII‑a inter­națio­na­lă, vă așteap­tă în peri­oa­da 10 — 20 Octom­brie 2019 la Romex­po, în pavi­li­o­nul B2, cât şi în zona exte­ri­oa­ră adia­cen­tă.

Salo­nul Auto Bucu­rești & Acce­so­rii, vine cu o plat­for­mă com­ple­xă ce se trans­for­mă pe peri­oa­da celor 11 zile de des­fă­șu­ra­re într-un ade­vă­rat cen­tru de afa­ceri în dome­ni­ul auto.

Pe par­cur­sul celor 11 zile ale Salo­nu­lui Auto Bucu­reşti şi Acce­so­rii 2019 vor fi pre­zen­ta­te:

- Cele mai recen­te pre­mi­e­re naţio­na­le din dome­ni­ul auto veni­te direct de la Fran­k­furt;
- Auto­tu­ris­me de oraş şi de teren, auto­ve­hi­cu­le uti­li­ta­re uşoa­re și gre­le, auto­tu­ris­me cla­si­ce,
- Vehi­cu­le hibri­de și elec­tri­ce — ZONĂ DEDICATĂ “Mobi­li­tă­ții Elec­tri­ce la SAB & Acce­so­rii 2019”,
- Moto­ci­cle­te, scu­te­re, bici­cle­te şi acce­so­rii,
- Pie­se, com­po­nen­te și acce­so­rii auto, sis­te­me audio şi de navi­ga­ţie, tuning auto și moto,
- Echi­pa­men­te şi uti­la­je pen­tru ser­vi­ce-uri, vop­si­to­rii şi spă­lă­to­rii auto,
- Con­cur­suri, work-shop-uri și lan­sări ale ulti­me­lor teh­no­lo­gii,
- Mij­loa­ce de sem­na­li­za­re ruti­e­ră, echi­pa­men­te de diri­ja­re, măsu­ră şi con­trol tra­fic,
- Media de spe­cia­li­ta­te și aso­ci­a­ții de pro­fil,
- Soci­e­tă­ţi de lea­sing, soci­e­tă­ţi de asi­gu­ra­re,
- Ser­vi­cii adia­cen­te dome­ni­u­lui auto.   

SAB 2018 — arhi­vă.

Man­ga­lia News, 08.10.2019. (sur­sa: Salo­nul Auto Bucu­res­ti).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele