România prezintă „Originile Europei“, prin artefacte cu o vechime de aproape șapte mii de ani, la EUROPALIA

0
427

Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român: Pes­te 450 de bunuri cul­tu­ra­le și seturi de arte­fac­te arhe­o­lo­gi­ce aco­pe­rind o peri­oa­dă de aproa­pe cinci mile­nii, pie­se deo­se­bit de valo­roa­se apar­ținând cul­tu­ri­lor neo-ene­o­li­ti­ce Haman­gia, Vădas­tra, Gumel­ni­ța sau Cucu­te­ni, dar și cul­tu­ri­lor Monte­o­ru, Wie­ten­berg sau Oto­mani, din peri­oa­da epo­cii bron­zu­lui, pre­cum și cul­tu­ri­lor Gáva sau Basa­ra­bi din pri­ma epo­că a fie­ru­lui, vor fi expu­se la Muze­ul Le Grand Cur­ti­us din Liè­ge, Bel­gia, în peri­oa­da 8 noiem­brie 2019 – 26 apri­lie 2020, în cadrul Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA.

Capo­do­pe­re ale artei pre­i­s­to­ri­ce, sta­tu­e­te­le din lut ars cunos­cu­te ca „Gân­di­to­rul” şi „Feme­ie şezând”, des­co­pe­ri­te în necro­po­la cul­tu­rii Haman­gia, de lân­gă Cer­na­vo­dă, jud. Con­stanţa, datând din seco­le­le XLIXXLVIII î.Chr., se numă­ră prin­tre pie­se­le arhe­o­lo­gi­ce care vor fi expu­se la Muze­ul Grand Cur­ti­us din Liè­ge, Bel­gia, în cadrul fes­ti­va­lu­lui inter­națio­nal EUROPALIA. Ini­țial, extra­or­di­na­ra des­co­pe­ri­re din anul 1956 a arhe­o­lo­gu­lui Dumi­tru Ber­ciu nu a fost per­ce­pu­tă așa cum o înțe­le­gem astăzi, deo­a­re­ce figu­ri­ne­le erau spar­te în mai mul­te bucăți. Mor­mân­tul era sur­pat, iar sin­gu­re­le frag­men­te sal­va­te aveau să devi­nă cele mai cunos­cu­te sta­tu­e­te anti­ce ale româ­ni­lor.

Chiar dacă încă nu se poa­te demon­stra foar­te pre­cis, ori­gi­nea Cul­tu­rii Haman­gia se regă­seş­te în Ana­to­lia, de unde comu­ni­tă­ţi­le aces­te­ia au migrat. Care vor fi fost moti­ve­le aces­tei migra­ţii este încă greu de înţe­les. Lip­sa res­tu­ri­lor de locu­i­re sau a mor­min­te­lor în toa­tă Penin­su­la Bal­ca­ni­că i‑a făcut pe spe­cia­li­şti să cre­a­dă că, foar­te pro­ba­bil, aces­te comu­ni­tăți au ajuns în nord-estul Bul­ga­ri­ei şi în Dobro­gea, cir­culând de‑a lun­gul ţăr­mu­lui Mării Negre. Oda­tă sta­bi­li­te aici, s‑au extins spre inte­ri­or; comu­ni­tă­ţi­le cul­tu­rii Haman­gia au pre­fe­rat să locu­ias­că în aşe­ză­ri situ­a­te pe tera­se­le râu­ri­lor sau văi­lor, în apro­pi­e­rea cur­su­ri­lor de apă sau pe malu­ri­le lacu­ri­lor lito­ra­le.

Cor­pu­ri­le dece­da­ţi­lor erau depu­se în spa­ţii spe­cial rezer­va­te, necro­po­le, cea mai impor­tan­tă fiind cea des­co­pe­ri­tă şi cer­ce­ta­tă la Cer­na­vo­dă unde au fost stu­di­a­te pes­te 400 de mor­min­te. Ritul pre­do­mi­nant era înhu­ma­ţia. Cor­pul dece­da­tu­lui era înso­țit de obiec­te dife­ri­te, arme, unel­te, podoa­be, dar şi cera­mi­că sau dife­ri­te oase de ani­ma­le. Oase­le diver­se­lor ani­ma­le des­co­pe­ri­te în cur­sul cer­ce­tă­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce suge­rea­ză cu preg­nanţă impor­tanţa cre­ş­te­rii ani­ma­le­lor.

Cera­mi­ca este, la rân­dul ei, carac­te­ri­za­tă de for­me şi deco­ruri carac­te­ris­ti­ce. Însă ceea ce indi­vi­du­a­li­zea­ză comu­ni­tă­ţi­le aces­tei cul­turi este, în pri­mul rând, plas­ti­ca antro­po­mor­fă care, şi ea, demon­strea­ză ori­gini ana­to­li­e­ne. Sfârşi­tul evo­lu­ţi­ei aces­tor comu­ni­tă­ţi este neclar deo­cam­da­tă. Putem pre­su­pu­ne, dato­ri­tă inten­se­lor con­tac­te şi schim­buri cu alte comu­ni­tă­ţi ale cul­tu­ri­lor Boian şi Pre­cu­cu­te­ni situ­a­te la vest şi nord, că trep­tat se va fi ajuns la ames­te­curi de popu­la­ţii ce vor fi cunos­cu­te mai târ­ziu sub nume­le de gumel­ni­ţe­ne. Cul­tu­ra Haman­gia s‑a dezvol­tat în a doua jumă­ta­te a mile­ni­u­lui VI a. Chr. (cca. 5500 — 5000 a. Chr.). Deta­lii: bit.ly/2Nj7Of6

Pes­te 450 de bunuri cul­tu­ra­le și seturi de arte­fac­te arhe­o­lo­gi­ce, aco­pe­rind o peri­oa­dă de aproa­pe cinci mile­nii, obiec­te pre­i­s­to­ri­ce des­co­pe­ri­te pe teri­to­ri­ul actu­al al Româ­ni­ei, vor fi pre­zen­ta­te publi­cu­lui bel­gian în cadrul expo­zi­ți­ei „Ori­gi­ni­le Euro­pei. Civi­li­za­ții pre­i­s­to­ri­ce între Car­pați și Dună­rea de Jos“, des­chi­să la Muze­ul Grand Cur­ti­us din Liè­ge, Bel­gia, în peri­oa­da 8 noiem­brie 2019 – 26 apri­lie 2020, în cadrul fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA. Orga­ni­za­tori: Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (MNIR), Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român (ICR) și Muze­ul Le Grand Cur­ti­us din Liè­ge, cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, în cola­bo­ra­re cu alte 30 de insti­tu­ții muze­a­le și de cer­ce­ta­re din țară. Deta­lii, în curând.


Man­ga­lia News, 31.10.2019. (ICRMNIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply