România pe vinil, într‑o expoziție vizual-muzicală la Biblioteca Muntpunt din Bruxelles

0
210

Expo­zi­ţia „Elec­tre­cord — Roma­nia in Vinyl Covers”, dedi­ca­tă celei mai mari și mai vechi com­pa­nii de înre­gis­trări audio din Româ­nia, Elec­tre­cord, va pre­zen­ta isto­ria pro­prie vineri, 25 octom­brie 2019, la Bibli­o­te­ca Mun­tpunt, în Pla­ce de Monna­ie nr. 6, din Bru­xe­l­les.

Eve­ni­men­tul va cuprin­de expu­ne­rea unor coperți de dis­curi înso­ți­te de mos­tre audio din diver­se genuri muzi­ca­le, cu un focus pe coper­ți­le ori­gi­na­le rea­li­za­te în ulti­ma par­te a seco­lu­lui XX de arti­şti vizu­ali pre­cum Ion Bit­zan, Ana Golici, Wan­da Mihu­leac, Mari­le­na Pre­da-Sânc și Dece­bal Scri­ba. De ase­me­nea, inter­viuri video ale aces­tor artiști, dar și amin­ti­ri­le direc­toa­rei Elec­tre­cord, Cor­ne­lia Andre­es­cu, o veri­ta­bi­lă isto­rie vie a casei de dis­curi româ­nești, și inter­ven­ția ane­c­do­ti­că a com­po­zi­to­ru­lui Vasi­le Șirli, fost direc­tor artis­tic, com­ple­tea­ză expo­zi­ția de la Bru­xe­l­les.

Aceas­tă expo­zi­ție vizu­al-muzi­ca­lă va fi des­chi­să ofi­ci­al în cadrul Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Arte EUROPALIA Româ­nia în pre­zen­ța cura­to­ru­lui Mihai Zgo­n­do­iu, în coor­do­na­rea lui Horia Bar­na (ICR), direc­tor artis­tic al EUROPALIA Româ­nia. La ver­ni­saj, par­tea de colaj muzi­cal spe­ci­fic sono­ri­tă­ți­lor Elec­tre­cord va fi exem­pli­fi­ca­tă prin­tr-un DJ set al artis­tu­lui Bogdan Orbi­ta.

Publi­cul va putea vizi­ta expo­zi­ţia din 26 octom­brie, până la 20 noiem­brie 2019.

În ace­la­şi timp, feres­tre­le exte­ri­oa­re de la Mun­tpunt vor deve­ni plat­for­mă de expri­ma­re pen­tru artis­tul Dan Per­jo­vschi care îşi va pre­zen­ta cele­bre­le dese­ne pli­ne de umor şi sub­ti­li­ta­te des­pre actu­a­li­ta­tea din Româ­nia şi Euro­pa. Per­for­man­ce-ul live „Per­jo­vschi” va dura o săp­tămâ­nă, înce­pând din 21 octom­brie 2019, iar dese­ne­le vor putea fi admi­ra­te până la 15 decem­brie 2019. Expo­zi­ţia „Elec­tre­cord — Roma­nia in Vinyl Covers”este orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Elec­tre­cord, sub coor­do­na­rea Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român.

Casa de dis­curi Elec­tre­cord rămâ­ne un brand națio­nal emble­ma­tic. Am apre­ciat că par­te­ne­rii bel­gieni orga­ni­za­tori ai Fes­ti­va­lu­lui au sus­ți­nut și rea­li­za­rea unui peri­plu vizu­al-muzi­cal și isto­ric des­pre evo­lu­ția artis­ti­că a Româ­ni­ei prin inter­me­di­ul acti­vi­tă­ții Elec­tre­cord. Mar­tori a mul­tor dece­nii de evo­lu­ție, dar și de invo­lu­ție artis­ti­că prin cen­zu­ră sau ide­o­lo­gi­za­re vădi­tă, muzi­cie­nii și plas­ti­cie­nii cola­bo­ra­tori ai Elec­tre­cord au reu­șit totuși, ade­sea, să sin­cro­ni­ze­ze și în acest dome­niu Româ­nia la arta euro­pea­nă și mondi­a­lă de vârf. Iar asta se va vedea și ascul­ta în expo­zi­ție”, sus­ți­ne Horia Bar­na, direc­tor artis­tic al echi­pei Euro­pa­lia România/ ICR.  El spe­ră ca pre­zen­ta­rea aces­tei expo­zi­ții să ajun­gă și în Româ­nia, anul vii­tor.

Cura­to­rul expo­zi­ţi­ei, Mihai Zgo­n­do­iu, pre­ci­zea­ză că „Elec­tre­cord — Roma­nia in Vinyl Covers” este un pro­iect de revi­zi­ta­re isto­ri­că a pri­me­lor șase dece­nii de func­țio­na­re în spa­ți­ul româ­nesc (anii 1930–1990) a celei mai vechi case de dis­curi din Româ­nia. ”Ima­gi­na­tă ca un par­curs în oglin­dă, cu ilus­tra­ții gra­fi­ce și măr­tu­rii video ale artiș­ti­lor cola­bo­ra­tori, dar și ale direc­to­ri­lor artis­tici, expo­zi­ția pro­pu­ne noi reflec­ții, noi lumini și umbre asu­pra liber­tă­ții de expri­ma­re într‑o epo­că în care artiș­tii au încer­cat să trea­că de matri­țe­le ide­o­lo­gi­zan­te ale regi­mu­lui comu­nist”, pre­ci­zea­ză Mihai Zgo­n­do­iu.

Pie­se de „rezis­tenţă” în expo­zi­ţie

Publi­cul va vedea o sele­cţie de melo­dii impri­ma­te pe vinil din peri­oa­de și genuri muzi­ca­le dife­ri­te: new wave, lău­tă­reas­că, jazz, folk/rock, psy­che­de­lic, acid rock/beat, jazz/rock, synth/pop, rock, disco, muzi­că pen­tru copii, muzi­că patri­o­ti­că, fol­clor, elec­tro-acus­ti­că, cla­si­că-con­tem­po­ra­nă, muzi­că uşoa­ră (anii 1950–1990), muzi­că uşoa­ră inter­be­li­că, romanţe/ cân­te­ce de petre­ce­re.

Ion Bit­zan a pro­pus ilus­tra­ții-colaj pen­tru dis­cul Paul Con­stan­ti­ne­scu și Cesar Fran­ck; Wan­da Mihu­leac a ales ima­gini din insta­la­ți­i­le și lucră­ri­le pro­prii pen­tru com­po­zi­to­rii Ana­tol Vie­ru, Octa­vian Nemes­cu sau Mozart în inter­pre­ta­rea pia­nis­tei Ilin­ca Dumi­tres­cu; Dece­bal Scri­ba a dese­nat com­po­zi­ții ela­bo­ra­te pen­tru tru­pe­le de rock autoh­ton Roșu și Negru, Krip­ton, sau pen­tru Flo­ri­an din Transil­va­nia; Ana Golici a ilus­trat cu suc­ces bas­me pen­tru copii și muzi­că con­tem­po­ra­nă com­pu­să de Nico­lae Brîn­duș; iar Mari­le­na Pre­da Sânc cre­ea­ză com­po­zi­ții pic­tu­ra­le și cola­je pen­tru muzi­cia­nul Mihai Pocorschi, dar și pen­tru muzi­că ușoa­ră — Melo­dii de dans ’85-’86.

Ne dorim ca prin acest pro­iect să rele­văm un con­text soci­al-poli­tic și cul­tu­ral prin ochii artiș­ti­lor care au cre­at aces­te mache­te de coper­tă de disc în epo­ca cen­zu­rii comu­nis­te, o epo­că în care indus­tria fono­gra­fi­că și‑a ofe­rit ser­vi­ci­i­le atât Radi­o­u­lui Națio­nal, Soci­e­tă­ții Com­po­zi­to­ri­lor Români, fes­ti­va­lu­ri­lor de muzi­că ușoa­ră (Cer­bul de Aur), folk (Cena­clul Facă­ra), popu­la­ră, cât și pro­pa­gan­dei Par­ti­du­lui Comu­nist”, expli­că Mihai Zgo­n­do­iu. Cu toa­te aces­tea, de la muzi­ca cla­si­că, la pop, rock și jazz, până la bas­me, tea­tru radi­o­fo­nic sau lec­ții de lim­bi stră­i­ne, cura­to­rul sub­li­ni­a­ză că artiș­tii români au găsit rezol­vări din­tre cele mai ine­di­te și rezo­nan­te vizu­al cu mode­le ace­lor tim­puri pre­cum dese­nul, acu­a­re­la, cola­jul, foto­monta­jul și foto­gra­fia.

La Mun­tpunt vizi­ta­to­rii îşi vor putea conec­ta tele­foa­ne­le la câte un QR Code în fie­ca­re sec­țiu­ne de expu­ne­re şi vor putea ascul­ta pie­se muzi­ca­le emble­ma­ti­ce din genu­ri­le muzi­ca­le selec­ta­te și ilus­tra­te prin coperți ori­gi­na­le. Expo­zi­ţia va fi înso­ți­tă de un web­si­te (www.imaginElectrecord.ro), iar Mihai Zgo­n­do­iu şi Horia Bar­na vor orga­ni­za pen­tru vizi­ta­tori tururi ghi­da­te spe­ci­a­le, în 26 octom­brie după-ami­a­ză.

Des­pre ELECTRECORD

Fon­da­tă în 1932, Elec­tre­cord a fost sin­gu­ra casă de dis­curi din Româ­nia în tim­pul epo­cii comu­nis­te. De‑a lun­gul isto­ri­ei sale, Elec­tre­cord a fost nevo­ită să se ocu­pe de cerinţe­le şi limi­tă­ri­le impu­se de regim, rapor­tân­du-se totu­şi la muzi­cieni şi ascul­tă­tori. Nume­roşi arti­şti vizu­ali, din­tre care unii au dobân­dit de atunci recu­noa­ş­te­re inter­na­ţio­na­lă, au cola­bo­rat la cre­a­rea desig­nu­lui cope­rţi­lor de vinil lan­sa­te în acea epo­că.

Des­pre Fes­ti­va­lul Arte­lor EUROPALIA

Fes­ti­va­lul Arte­lor EUROPALIA este con­si­de­rat mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă de cea mai mare amploa­re din Bel­gia, fiind orga­ni­zat sub patro­na­jul Fami­li­ei Rega­le a Bel­gi­ei, o dată la doi ani, în Bel­gia și în țări înve­ci­na­te — Fran­ța, Olan­da, Luxem­bu­rg și Ger­ma­nia sau Marea Bri­ta­nie. Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român este coor­do­na­to­rul par­ti­ci­pă­rii Româ­ni­ei la cea de‑a 27 a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA, pro­iect de anver­gu­ră des­fă­șu­rat în peri­oa­da octom­brie 2019 — febru­a­rie 2020 şi imple­men­tat în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui, ală­tu­ri de Aso­ci­a­ția EUROPALIA Inter­na­tio­nal, orga­ni­za­to­rul tra­di­țio­nal al mani­fes­tă­rii. Cea de‑a 27‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA este dedi­ca­tă Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 25.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele