Reacţie oficială Damen. Contestaţia depusă de olandezi, respinsă de Tribunalul București

0
547

Tri­bu­na­lul Bucu­rești a res­pins, luni, con­tes­ta­ția depu­să de Damen, după ce MApN a anun­țat că ofer­ta câști­gă­toa­re a con­trac­tu­lui de achi­zi­ţie a celor 4 cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le a fost cea depu­să de aso­ci­e­rea din­tre Naval Gro­up şi San­ti­e­rul Naval Con­stanţa.

Reac­tie Damen la deci­zia de marți, 08.10.2019, in cazul sesi­za­rii noas­tre la nere­gu­li­le intam­pi­na­te in tim­pul pro­ce­su­lui de atri­bu­i­re a Pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă”.

”În aceas­tă eta­pă, aștep­tăm moti­va­rea jude­că­to­ru­lui. Cu toa­te aces­tea, am con­sta­tat că hotă­rârea în sine are anu­mi­te punc­te de vede­re fun­damen­ta­le si favo­ra­bi­le pe care ne vom baza în faza de apel.

Aces­ta este un caz uri­aș și extrem de com­plex. Din cau­za natu­rii urgen­te a liti­gi­i­lor în lici­ta­ți­i­le publi­ce, jude­că­to­rul a fost nevo­it să exa­mi­ne­ze mai mult de un an și jumă­ta­te de pro­ce­du­ră în câte­va audi­eri. O ast­fel de pre­siu­ne de timp nu aju­tă cu sigu­ran­ță la dez­ba­te­rea lega­li­tă­ții unei achi­zi­ții mili­ta­re de mai mul­te mili­ar­de, în care acce­sul la infor­ma­ții, tim­pul de revi­zu­i­re și ana­li­za amă­nu­n­ți­tă ar fi în mod nor­mal pri­mor­di­a­le. Cu toa­te aces­tea, aceas­tă eta­pă a pri­mei instan­țe a ară­tat că exis­tă o mul­ți­me de lucruri răma­se a fi exa­mi­na­te și încă necla­ri­fi­ca­te, iar eta­pa de apel se va dove­di a fi un forum exce­lent pen­tru abor­da­rea aces­to­ra”.

Pen­tru achi­zi­țio­na­rea a patru cor­ve­te nece­sa­re înzes­tră­rii Arma­tei Româ­ne au fost alo­ca­te 1,6 mili­ar­de de euro.

La lici­ta­ție au rămas în cur­să olan­de­zii de la Damen, fran­ce­zii de la Naval Gro­up și ita­li­enii de la Fin­can­ti­eri. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).

Mai mul­te deta­lii des­pre acest subiect, pe MEDIAFAX.

Citiți și: mangalianews.ro/2019/10/contestatia-damen-in-dosarul-corvetelor-respinsa-de-tribunalul-bucuresti


Man­ga­lia News, 12.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply