Program guvernare PNL. Cristian Socol, profesor la ASE: Cine pierde și cine câștigă

0
510

Pro­gram guver­na­re PNL. Eco­no­mis­tul Cris­ti­an Socol, pro­fe­sor la ASE, a spus cine pier­de și cine câști­gă, oda­tă cu veni­rea Guver­nu­lui Orban. Spe­cia­lis­tul a tras o serie de con­clu­zii după citi­rea pro­gra­mu­lui de guver­na­re al PNL.

”Cine pier­de și cine câști­gă?

Am reci­tit “pro­gra­mul de guver­na­re”, de astă-dată din per­spec­ti­va inte­re­se­lor. Deși ascun­se în tru­is­me­le și prin­ci­pi­i­le arun­ca­te hao­tic în așa numi­tul pro­gram, inte­re­se­le sunt pre­zen­te.

Cine va avea de cîș­ti­gat din imple­men­ta­rea dorin­țe­lor publi­ca­te de cei care vor să obți­nă votul par­la­men­ta­ri­lor pen­tru înves­ti­tu­ră? Si cine va pier­de?

1. Băn­ci­le vor câști­ga. Prin anu­la­rea OUG 114, nu vor mai fi taxa­te și nu vor mai avea țin­ta de a cre­di­ta eco­no­mia rea­lă. Vor pier­de româ­nii cu rate la cre­di­te­le ban­ca­re. Aceștia vor plăti rate mai mari la cre­di­te cu 10–15%. Depre­ci­e­rea leu­lui va adânci pova­ra asu­pra aces­tei cate­go­rii de popu­la­tie.

2. Fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te vor câști­ga. Prin anu­la­rea OUG, nu se vor mai soli­ci­ta garan­tii cres­cu­te din con­di­ția creș­te­rii capi­ta­lu­lui. Vor mai cas­ti­ga prin cres­te­rea cotei trans­fe­ra­te către aces­te afa­ceri inte­li­gen­te. Cine va pier­de? Prin creș­te­rea con­tri­bu­ti­ei la P2, româ­nii con­tri­b­u­tori vor avea o scă­de­re cer­tă a con­tri­bu­ti­ei la Pilo­nul 1, pe baza unei vii­tor bene­fi­ciu incert din P2. Avand in vede­re că se esti­mea­za o peri­oa­dă lun­ga cu ran­damen­te mici la inves­ti­ti­i­le finan­ci­a­re, plu­sul in con­tu­ri­le cli­en­ti­lor din P2 va fi mar­gi­nal sau nu va fi deloc.

3. Com­pa­ni­i­le din tele­co­mu­ni­ca­tii vor câști­ga. Măcar să inves­teas­că acei bani în creș­te­rea cali­tă­ții ser­vi­ci­i­lor, care acum sunt extrem de proas­te.

4. Com­pa­ni­i­le din ener­gie vor câști­ga. Vor pier­de româ­nii care vor plăti fac­turi mult mai mari la uti­li­tăți. Plus 25–30% la fac­tu­ri­le la uti­li­tăți, minim, din libe­ra­li­za­rea șoc a pre­țu­lui la uti­li­tăți.

5. Com­pa­ni­i­le pri­va­te din sănă­ta­te vor câști­ga. Coma­sa­rea / închi­de­rea spi­ta­le­lor, plus faci­li­tă­ți­le anun­ța­te pri­vind extin­de­rea asi­gu­ră­ri­lor pri­va­te de sănă­ta­te, vor con­du­ce la pri­va­ti­za­rea accen­tu­a­tă a sănă­tă­ții. Vor pier­de româ­nii care nu-și vor per­mi­te pla­ta unor ser­vi­cii medi­ca­le decen­te. Acce­sul la ser­vi­cii medi­ca­le se va res­trân­ge.

6. Com­pa­ni­i­le pri­va­te din edu­ca­ție vor cîș­ti­ga. Pri­va­ti­za­rea în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei va res­trân­ge acce­sul la edu­ca­ție. Pen­tru fami­li­i­le cu o situ­a­ție finan­ci­a­ră modes­tă, va fi impo­si­bil ca un copil înzes­trat / inte­li­gent să acce­se­ze cole­gii de vârf sau / si stu­dii supe­ri­oa­re.

7. Com­pa­ni­i­le care fac eva­ziu­ne vor câști­ga. Eli­mi­na­rea supraim­po­zi­ta­rii part-time va rea­du­ce prac­ti­ca scla­vi­ei în afa­ceri. Se va rege­ne­ra­li­za prac­ti­ca anga­jă­rii fic­ti­ve part-time cu un pro­gram de lucru efec­tiv de 8–10 ore pe sala­rii de nimic. Veni­tu­ri­le buge­ta­re inca­sa­te din con­tri­bu­tii si impo­zit pe venit vor scă­dea puter­nic.

8. Marii jucă­tori la bur­să vor câști­ga prin pri­va­ti­za­rea pro­fi­tu­ri­lor din com­pa­ni­i­le de stat (vezi Hidro­e­lec­tri­ca și Aero­por­turi Bucu­res­ti). Sta­tul român va pier­de veni­turi la buge­tul de stat, va pier­de din suve­ra­ni­ta­te, prin con­tro­lul unor acti­ve în dome­nii stra­te­gi­ce. Româ­nii vor pier­de, plă­tind pre­turi mai mari pe o cali­ta­te mai proas­tă, așa cum s‑a întâm­plat de fie­ca­re dată în urma pri­va­ti­ză­ri­lor “stra­te­gi­ce”.

9. Busi­ne­ss-ul mare va câști­ga, com­pa­ni­i­le româ­nești și IMM-uri­le vor pier­de. Nu exis­tă nicio măsu­ră în așa­nu­mi­tul pro­gram care să sti­mu­le­ze capi­ta­lul autoh­ton sau vre­un sec­tor eco­no­mic din Româ­nia, în afa­ră de sec­to­rul ban­car, ener­gie, tele­co­mu­ni­ca­tii și pen­sii pri­va­te, unde‑s busi­ne­ss-uri mari.

10. Ora­se­le mari vor cîș­ti­ga, urba­nul mic și rura­lul vor pier­de. Prin pro­pu­ne­ri­le pre­zen­ta­te si prin renun­ta­rea la Pro­gra­me­le de dezvol­ta­re loca­la PNDL și FDI se va mari deca­la­jul din­tre urba­nul mare si res­tul loca­li­ta­ti­lor. Vor fi oaze de lux intr‑o mare de sără­cie.

11. În turism, vor cîș­ti­ga țări­le veci­ne. Vor pier­de com­pa­ni­i­le româ­nești. La capi­to­lul Turism nu exis­ta nicio masu­ra con­cre­ta de spri­jin /stimulare. Sunt 4 prin­ci­pii dem­ne de intro­du­ce­rea unei carti de nivel slab în dome­niu. Punand si eli­mi­na­rea vou­che­re­lor de vacan­ta, româ­nii vor fi invi­tati sa tre­a­ca gra­ni­ța, asta în cazul în care vor avea bani să ple­ce în con­ce­diu.

12. Vor câști­ga com­pa­nii pri­va­te din dome­ni­ul trans­por­tu­ri­lor. Prin “pri­va­ti­za­rea com­pa­ni­i­lor” din dome­niu — așa cum se enun­ta în “pro­gram” româ­nii vor plăti mai mult pe ser­vi­cii mai proas­te — așa cum s‑a întâm­plat până acum în cazul pri­va­ti­ză­ri­lor în dome­ni­i­le stra­te­gi­ce.

13. Vor câști­ga fir­me­le de con­sul­tan­ță, prin exter­na­li­za­rea anun­ța­tă a anu­mi­tor func­ții guver­na­men­ta­le. Va pier­de din pute­re sta­tul român, vor pier­de buge­ta­rii ce vor fi con­ce­di­ați. Vom plăti cu toții stu­dii din care nu se poa­te des­prin­de nicio poli­ti­ca publi­ca con­sis­ten­tă.

14. Vor pier­de IMM-uri­le româ­nești, prin eli­mi­na­rea Star­tup Nation, vor pier­de cei 400.000 de buge­tari con­ce­di­ati, vor pier­de pen­sio­na­rii, prin neres­pec­ta­rea creș­te­rii pen­si­i­lor, vor pier­de per­soa­ne­le care pri­mesc bene­fi­cii soci­a­le, vor pier­de buge­ta­rii răma­si, prin nea­pli­ca­rea majo­ră­ri­lor pre­vă­zu­te în legea Sala­ri­ză­rii Uni­ce. Vor pier­de agri­cul­to­rii români, prin sto­pa­rea pro­gra­me­lor de spri­jin, vor pier­de toți româ­nii, prin pla­ta unor pre­turi mai mari pe pro­du­se agroa­li­men­ta­re din import.

15. Vor pier­de fir­me­le din con­struc­ții si cele din IT, prin sto­pa­rea / retra­ge­rea spri­ji­nu­lui acor­dat prin faci­li­tăți fis­ca­le.

16. Va pier­de din pute­re sta­tul român. Nu vor mai exis­ta nici puți­ne­le butoa­ne exis­ten­te acum pen­tru sti­mu­la­rea eco­no­mi­ei și creș­te­rea bunăs­tă­rii româ­ni­lor. Va pier­de com­pe­ti­ti­vi­ta­te Româ­nia, va pier­de vite­ză de con­ver­gen­ță și se va înde­păr­ta obiec­ti­vul de ade­ra­re la Zona Euro”, a scris Cris­ti­an Socol pe Face­bo­ok.

(sur­sa: dcnews.ro. Autor: Scu­ta­ru Cris­ti­na).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply