PREZIDENTIALELE SE APROPIE! PROMOVARE ELECTORALA PE MANGALIA NEWS!

0
355

PREZIDENȚIALELE SE APROPIE!

PROMOVARE ELECTORALĂ PE MANGALIA NEWS! Spa­ții rezer­va­te pen­tru par­ti­de­le poli­ti­ce și can­di­da­ții inde­pen­denți, la ale­ge­ri­le din noiem­brie 2019, pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei. Dis­tri­bu­im ofer­te­le dum­ne­a­voas­tră elec­to­ra­le și pe pagi­ni­le / gru­pu­ri­le noas­tre de soci­a­li­za­re!

Des­pre per­for­man­țe­le por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, vor­besc cifre­le, aici: MANGALIA NEWS – BILANȚUL CELOR 7 ANI DE ACTIVITATE și aici: Man­ga­lia News, pre­zen­ță acti­vă pe rețe­le­le de soci­a­li­za­reLa zi, avem aproa­pe 2.300.000 uti­li­za­tori unici, cu pes­te 10 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări. Aria de aco­pe­ri­re a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News este reflec­ta­tă, secun­dă de secun­dă, aici:

IMPORTANTMan­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pen­tru Dias­po­ra româ­neas­că! Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici

Adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei vă stă la dis­po­zi­ție: [email protected] 


Man­ga­lia News, 27.09.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele