PONTICA 2019. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța organizează a 52‑a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale

0
331

În peri­oa­da 2–4 octom­brie 2019, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța orga­ni­zea­ză a 52‑a edi­ție a Sesiu­nii Ști­in­ți­fi­ce Inter­națio­na­le Pon­ti­ca. Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sesiu­nii va avea loc mier­curi, 2 octom­brie 2019, ora 11.00, în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

După alo­cu­țiu­ni­le ofi­ci­a­le vor fi sus­ți­nu­te, în plen, trei comu­ni­cări ști­in­ți­fi­ce: 140 de ani de la pri­ma colec­ție tomi­ta­nă de anti­chi­tăți – dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, Direc­to­rul Gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța; Isto­ri­o­gra­fia româ­neas­că după 1948 – dr. Ale­xan­dru Bar­nea; Câte­va eve­ni­men­te de refe­rin­ță de la Con­fe­rin­ța gene­ra­lă ICOM, Kyo­to, 2019 – dr. Dan Octa­vian Paul.

În con­ti­nu­a­re, vor fi lan­sa­te două volu­me: Tris­te­le și Pon­ti­ce­le — Publi­us Ovi­di­us Naso și O Dobro­ge, o Dună­re și două con­fe­rin­țe de pace. Docu­men­te — amba­sa­dor Vasi­le Sto­ica – autor Robert Stăn­ciu­gel.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Sesiu­nii Ști­in­ți­fi­ce Inter­națio­na­le Pon­ti­ca se va înche­ia cu ver­ni­sa­jul a două expo­zi­ții tem­po­ra­re: 140 de ani de la pri­ma colec­ție tomi­ta­nă de anti­chi­tăți și, cea de‑a doua expo­zi­ție, Cucu­te­ni – o civi­li­za­ție pre­i­s­to­ri­că redes­co­pe­ri­tă.

Lucră­ri­le se vor des­fă­șu­ra pe sec­țiuni, după cum urmea­ză: Pre­i­s­to­rie, Gre­co-Roma­nă, Medi­e­va­lă, Numis­ma­ti­că, Moder­nă și Con­tem­po­ra­nă. În ziua de 3 octom­brie 2019, va avea loc o masa rot­un­dă inti­tu­la­tă Con­ser­va­rea și res­ta­u­ra­rea patri­mo­nu­lui arhe­o­lo­gic. Pen­tru ulti­ma zi a sesiu­nii ști­in­ți­fi­ce, repre­zen­tan­ții Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța au orga­ni­zat o excur­sie de docu­men­ta­re la Com­ple­xul Muze­al de la Adam­cli­si.

La Sesiu­nea Ști­in­ți­fi­că Inter­națio­na­lă Pon­ti­ca din acest an sunt înscriși apro­xi­ma­tiv 150 de spe­cia­liști și experți în arhe­o­lo­gie și isto­rie, din țară și de pes­te hota­re: pro­fe­sori uni­ver­si­tari, cer­ce­tă­tori ști­in­ți­fici, arhe­o­logi, muze­o­grafi, res­ta­u­ra­tori, con­ser­va­tori, arhi­viști etc.


Man­ga­lia News, 02.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply