Podul proiectat de Leonardo da Vinci pentru sultanul Baiazid al II-lea ar fi rezistat, afirmă inginerii de la Institutul Tehnologic din Massachusetts

0
548

Da Vinci a pro­iec­tat podul pen­tru sul­ta­nul Baia­zid al II-lea.

Geni­ul lui Leo­nar­do da Vinci reu­şeş­te să uimes­că şi la cinci seco­le după ce a a murit. Pro­iec­te­le aces­tu­ia i‑au uimit pe con­tem­po­rani şi con­ti­nuă să ne uimeas­că şi pe noi. Unul din­tre aces­te pro­iec­te este cel al unui pod pe care da Vinci l‑a cre­at pen­tru sul­ta­nul Baia­zid al II-lea. În raport cu teh­ni­ci­le şi sti­lu­ri­le de con­stru­cţie ale peri­oa­dei, podul res­pec­tiv, dacă era con­stru­it, putea fi cel mai mare pod din lume. Ingi­ne­rii de la Insti­tu­tul Teh­no­lo­gic din Mas­sa­chu­setts — Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT) au reu­şit să cre­e­ze o ver­siu­ne la sca­ră a pro­iec­tu­lui, notea­ză Scien­ce Alert.

În anul 1502, Leo­nar­do da Vinci a pro­iec­tat pen­tru sul­ta­nul Baia­zid al II-lea un pod care să lege Istan­bu­lul de ora­şul vecin, Gala­ta. Din dife­ri­te con­si­de­ren­te, pro­iec­tul nu a mai fost folo­sit. După mai bine de 500 de ani, o echi­pă de ingi­neri de la MIT a cre­at un model la sca­lă al podu­lui ima­gi­nat de maes­trul renas­cen­tist. „Este extrem de ambi­ţi­os”, a expli­cat ingi­ne­rul Kar­ly Bast. „Este de zece ori mai mare faţă de ori­ce alt pod obi­ş­nu­it din acea peri­oa­dă”, a mai adă­u­gat aceas­ta.

Ingi­ne­rii au folo­sit impri­man­te tri­di­men­sio­na­le pen­tru a crea cele 126 de pie­se nece­sa­re con­stru­i­rii unui model la sca­ra de 1:500 pen­tru a fi tes­tat, măsu­rând 81 de cen­ti­me­tri în lun­gi­me; un cal­cul sim­plu ne ara­tă că în rea­li­ta­te ar fi ajuns la 405 metri. Folo­sind infor­ma­ţii des­pre teh­ni­ci­le de con­stru­cţie şi mate­ri­a­le­le folo­si­te în peri­oa­da res­pec­ti­vă, cer­ce­tă­to­rii au ajuns la con­clu­zia că dacă pro­iec­tul lui da Vinci ar fi deve­nit rea­li­ta­te ar fi rezis­tat.

În mod obi­ş­nu­it, arti­za­nii vre­mii ar fi pro­pus pen­tru un pod atât de lung folo­si­rea arca­de­lor semi­cir­cu­la­re, aces­tea însă ar fi impli­cat folo­si­rea mai mul­tor piloni de susţi­ne­re. Geni­ul lui da Vinci se face cunos­cut prin igno­ra­rea aces­tor con­venţii, el a pro­pus con­stru­i­rea unui arc care să atingă cele două maluri care tre­bu­iau să fie uni­te.

În plus, după cum au obser­vat ingi­ne­rii, da Vinci a folo­sit fizi­ca în avan­ta­jul său, pro­iec­tul folo­sin­du-se de com­pre­sia părţi­lor pen­tru a le ţine împre­u­nă, fără a mai fi nevo­ie de ciment sau alte mate­ri­a­le.

Mai mult, pe descopera.ro. Arti­co­lul ori­gi­nal, aici: smithsonianmag.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply