Nevoia de televiziune a diasporei, la MINUTUL DE HOLLYWOOD, cu Tudor Petruț

0
286

HORAINAMERICA.COM: ”Nevo­ia de tele­vi­ziu­ne din mass-media ame­ri­ca­nă și nu numai, a pier­dut din cre­di­bi­li­ta­te, pres­ti­giu și audien­ță, impli­cân­du-se ide­o­lo­gic într-un dis­curs poli­ti­zat, pro­pa­gan­dis­tic și din ce în ce mai des lip­sit de echi­dis­tan­ță. Impac­tul pre­sei digi­ta­le și a mij­loa­ce­lor de soci­a­li­za­re asu­pra publi­ca­ți­i­lor, dar și a pos­tu­ri­lor TV de știri gene­rea­ză spe­cu­la­ții asu­pra redu­ce­rii și a posi­bi­lei dis­pa­ri­ții a mass-media tra­di­țio­na­lă.

Pen­tru diver­se­le comu­ni­tăți româ­nești împrăștiate‑n cele patru col­țuri ale Sta­te­lor Uni­te, mass-media de lim­ba româ­nă e o nece­si­ta­te a con­ti­nu­i­tă­ții cul­tu­ra­le, a unui schimb de infor­ma­ții și expe­rien­țe, o pun­te de legă­tu­ră cu Româ­nia. În timp, din moti­ve vari­a­te, pre­sa de lim­ba româ­nă s‑a com­pri­mat în câte­va apa­ri­ții care au reu­șit să se auto­ges­tio­ne­ze. Cele câte­va încer­cări de a lan­sa emi­siuni de radio au eșu­at, cu mici excep­ții.

Nimic nu a fost mai dis­cu­tat decât nece­si­ta­tea unor pos­turi TV cre­a­te de români pen­tru o audien­ță româ­neas­că. Nu au fost prea mulți pro­fe­si­o­niști care să par­ti­ci­pe la ase­me­nea încer­cări, cu mici excep­ții (une­le ama­tori­cești) nu a exis­tat un pro­gram TV coe­rent al comu­ni­tă­ți­lor româ­nești. Nici măcar în capi­ta­la mondi­a­lă a indus­tri­ei de diver­tis­ment din Hol­lywood, unde, de curand s‑a strans un activ și entu­zi­ast grup de artiști români.

Unde mass-media ame­ri­ca­nă este la limi­ta supra­vie­țu­i­rii, radio tele­vi­ziu­ni­le etni­ce func­țio­nea­ză cu suc­ces. Nu și la români. Am pier­dut star­tul. Când un pro­fe­si­o­nist al tele­vi­ziu­nii, Lucian Bla­ga, a lan­sat din Hous­ton, TX, pos­tul în lim­ba româ­nă Arca TV, impac­tul a fost ime­di­at.

Emi­siu­ni­le au încor­po­rat știri și repor­ta­je din comu­ni­tă­ți­le româ­nești din întrea­ga lume. Prin inter­me­di­ul unor pro­du­că­tori locali, emi­siu­ni­le “Arca TV: în direct Los Ange­les”, au fost foar­te popu­la­re. Cola­bo­ra­rea cu TVRi la emi­siu­nea “Arca TV: în direct din Bucu­rești”, a fost încu­ra­ja­toa­re.

În sfâr­șit, un grup de pro­fe­si­o­niști a par­ti­ci­pat la rea­li­za­rea unor emi­siuni, com­ple­men­tând cele­lal­te voci și ima­gini din întrea­ga lume. Numai că, o între­prin­de­re de o ase­me­nea amploa­re tre­bu­ie sus­ți­nu­tă, moral și mate­ri­al. Artiș­tii și pro­fe­si­o­niș­tii TV sunt extrem de dar­nici, numai că își pot oferi ser­vi­ci­i­le volun­tar pen­tru puțin timp. Tre­bu­ie să înțe­le­gem că ei tră­iesc din asta și indi­fe­rent cât de mult ar iubi cul­tu­ra româ­no-ame­ri­ca­nă, pri­o­ri­ta­tea este să acti­veze cu suc­ces în show­biz.

Pro­du­că­to­rii, la ran­dul lor, nu au buzu­na­re fără fund, mulți au cari­e­re și fami­lii și buget și timp limi­tat pen­tru cau­ze nobi­le. Arca TV ar tre­bui să fie un pro­iect colec­tiv, pro­fe­sio­nal, coe­rent și repre­zen­ta­tiv pen­tru toți româ­nii. Auto­ri­tă­ți­le de la Bucu­rești nu s‑au impli­cat, deși media de lim­ba româ­nă în stră­i­nă­ta­te este prin­tre pri­o­ri­tă­ți­le minis­te­ru­lui de resort.

Spon­so­rii locali nu au inte­res finan­ci­ar, sau nu dis­cern impor­tan­ța cul­tu­ra­lă a unei tele­vi­ziuni româ­nești. Aso­ci­a­ți­i­le și fun­da­ți­i­le din comu­ni­tă­ți­le româ­nești nu au pute­rea finan­ci­a­ră de a sus­ți­ne stu­di­o­uri teri­to­ri­a­le. Cu tot entu­zi­as­mul și devo­ta­men­tul pro­du­că­to­ru­lui Lucian Bla­ga și al cole­gi­lor noș­tri, Arca TV nu poa­te să aibă, prin apor­tul unui res­trâns număr de pasio­nați, o nece­sa­ră con­ti­nu­i­ta­te și valoa­re artis­ti­că.

Tudor Petruț pre­zin­tă pro­gra­me­le dias­po­rei ame­ri­ca­ne la TVR.

Exis­tă prin­tre români o rea­lă nevo­ie de tele­vi­ziu­ne în lim­ba româ­nă, care să nu fie par­te din gri­la de pro­gram a tele­vi­ziu­ni­lor din țară, care pot fi urmă­ri­te digi­tal ori­un­de în lume, care să le pre­zin­te bucu­ri­i­le și pasu­ri­le, să‑i țină uniți și cu cele­lal­te comu­ni­tăți româ­nești și cu țara. De fie­ca­re dată când am fil­mat pen­tru “Arca TV: în direct din Los Ange­les”, toți cei impli­cați au fost foar­te mân­dri și încân­tați de pre­zen­ța lor în emi­siu­ne. Am fost soli­ci­tați să fil­măm în mul­te oca­zii, româ­nii din Cali­for­nia fiind extrem de activi și sunt atât de mul­te povești de suc­ces de spus. Comu­ni­tă­ți­le și-au găsit o voce și o ima­gi­ne repre­zen­ta­ti­vă. Din păca­te, a fost doar pen­tru un an…

Am avut onoa­rea (și poa­te o voi mai avea) să lucrez cu români extra­or­di­nari, să pre­zen­tăm alți români extra­or­di­nari și să fim mai aproa­pe. Am pro­mo­vat numai lucru­ri­le care ne unesc, am încer­cat să pre­zen­tăm oameni și fap­te care inspi­ră. Mul­țu­mesc tutu­ror celor care au lucrat la acest pro­iect, care au sacri­fi­cat timp și poa­te bani, pen­tru ca acest pro­iect să încer­ce să exis­te. Vă mul­țu­mesc”.

Tudor Petruț, Hora in Ame­ri­ca, 30 octom­brie 2019.


Man­ga­lia News, 31.10.2019. Man­ga­lia News este par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, încă de la lan­sa­re. (Arti­co­le­le des­pre Arca TV, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele