MUZICA STELELOR, INREGISTRATA DE TELESCOPUL SPATIAL HUBBLE! VIDEO SENZATIONAL!

0
515

MUZICA STELELOR, INREGISTRATA DE TELESCOPUL SPATIAL HUBBLE

NASA: Spa­ți­ul devi­ne „soni­fi­cat” (auzi­bil), în aceas­tă vizu­a­li­za­re a unui grup de gala­xii sur­prin­se de Tele­s­co­pul spa­ți­al Hub­ble al NASA. Tim­pul cur­ge de la stân­ga la dreap­ta, iar frec­ven­ța sune­tu­lui se schim­bă de jos în sus, vari­ind de la 30 la 1.000 de hert­zi. Obiec­te­le din par­tea de jos a ima­gi­nii pro­duc note mai mici, în timp ce cele din par­tea de sus pro­duc cele mai îna­l­te sune­te. Cele mai mul­te pete vizi­bi­le sunt gala­xii care adă­pos­tesc nenu­mă­ra­te ste­le. Câte­va ste­le indi­vi­du­a­le stră­lu­cesc în prim plan. Ste­le­le și gala­xi­i­le com­pac­te cre­ea­ză tonuri scur­te și cla­re, în timp ce gala­xi­i­le spi­ra­lă întin­se emit note mai lungi care schim­bă tonul. Den­si­ta­tea mai mare a gala­xi­i­lor din apro­pi­e­rea cen­tru­lui ima­gi­nii — ini­ma aces­tui grup de gala­xii, cunos­cut sub nume­le de RXC J0142.9 + 4438 — duce la o accen­tu­a­re a tonu­ri­lor de gamă mij­lo­cie, la jumă­ta­tea vide­o­cli­pu­lui. Came­re­le per­for­man­te de pe Hub­ble au înre­gis­trat aceas­tă ima­gi­ne pe data de 13 august 2018.


NASA: Spa­ce beco­mes “soni­fi­ed” in this visu­a­li­za­tion of a clus­ter of gala­xies ima­ged by NASA­’s Hub­ble Spa­ce Tele­s­co­pe. Time flows left to right, and the frequ­en­cy of sound chan­ges from bot­tom to top, ran­ging from 30 to 1,000 hertz. Objects near the bot­tom of the ima­ge pro­du­ce lower notes, whi­le tho­se near the top pro­du­ce higher ones. Most of the visi­ble spe­c­ks are gala­xies hou­sing coun­tless stars. A few indi­vi­du­al stars shi­ne bri­gh­tly in the fore­gro­und. Stars and com­pact gala­xies cre­a­te short, clear tones, whi­le spra­w­ling spi­ral gala­xies emit lon­ger notes that chan­ge pit­ch. The higher den­si­ty of gala­xies near the cen­ter of the ima­ge — the heart of this gala­xy clus­ter, known as RXC J0142.9+4438 — results in a swe­ll of mid-ran­ge tones hal­fway thro­u­gh the video. Hub­ble’s Advan­ced Came­ra for Sur­veys and Wide Field Came­ra 3 acqu­i­red this ima­ge on Aug. 13, 2018.

Cre­dit: NASA/Hubble/SYSTEM Soun­ds (Matt Russo/Andrew San­ta­gu­i­da).


Vă ini­tăm să vizio­nați și: Spec­ta­col pe cer! NASA ne ofe­ră zil­nic, câte o ima­gi­ne spe­cia­lă: Astro­no­my Pic­tu­re of the Day. (Man­ga­lia News, 20.10.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply