MISS PLANET 2019, orădeanca DENISA HODIȘAN

0
875

Titlul Miss Pla­net 2019, câş­ti­gat de o român­că. „Azi am pus Româ­nia în Topul Pla­ne­tei!”

Oră­dean­ca Deni­sa Hodi­şan a câş­ti­gat titlul Miss Pla­net 2019, la Con­cur­sul Inter­na­ţio­nal Miss & Mis­ter Pla­net, orga­ni­zat, în peri­oa­da 16–21 octom­brie, la Tbi­li­si, în Geor­gia.

”Mă simt foar­te mân­dră de mine! Mai ales pen­tru că lucrez cu copi­ii şi îi ajut să ajun­gă în top, să fie cunos­cu­ţi inter­na­ţio­nal şi împre­u­nă pro­mo­văm Româ­nia. Acum am demon­strat că fac un lucru bun, nu doar cu copi­ii, dar şi eu însămi”.

În ziua fina­lei, am pos­tat pe reţe­le de soci­a­li­za­re un sim­plu mesaj: „Azi am pus Româ­nia în topul Pla­ne­tei! 19.10.2019. Româ­nia, repre­zen­ta­tă cu mân­drie de către mine, a câş­ti­gat mare­le titlu Miss Pla­net 2019. Când am avut inter­vi­ul în faţa juri­u­lui, unde tre­bu­ie să-ţi faci o pre­zen­ta­re per­so­na­lă, pe care nu am pregătit‑o de aca­să, le-am spus că am 26 de ani şi ulti­mii zece de ani din via­ţă mi i‑am petre­cut pe sce­nă. Simt că aces­ta este şi moti­vul pen­tru care m‑am năs­cut. Să fiu pe sce­nă. Şi în ulti­mii patru ani, am pro­mo­vat genul aces­ta de mode­l­ling şi con­cur­suri de miss cu copi­ii. Le-am spus mem­bri­lor din juriu că eu con­si­der că am toa­te cali­tă­ţi­le să câş­tig şi sper că şi ei cred la fel. Au fost de acord”, a decla­rat Deni­sa Hodi­şan, pen­tru Ager­pres.

Din Româ­nia, Deni­sa a fost sin­gu­ra fina­lis­tă. Tână­ra pasio­na­tă de mode­l­ling, absol­ven­tă a Facul­tă­ţii de Mate­ma­ti­că, a fost invi­ta­tă la con­curs după ce i‑a fost remar­ca­tă par­ti­ci­pa­rea la edi­ţia din anul 2017.

La o înă­lţi­me de 1,72 m, aceas­ta cân­tă­reş­te puţin pes­te 50 de kilo­gra­me şi are o silu­e­tă per­fec­tă ce se înca­drea­ză în dimen­siu­ni­le eta­lon ale unui model, 90–60-90.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe jurnalistii.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply