Mioara Gram: Din savoarea prieteniei de la Mangalia — 2019 [Album Foto/VIDEO]

1
413

Mioa­ra Gram: ”Inveș­mân­ta­tă în man­tia vir­tu­ți­lor uma­ne, Adri­a­na Andre­es­cu este, pe drept cuvânt, un ade­vă­rat exem­plu de fru­mu­se­țe, iubi­re, vita­li­ta­te și bună­ta­te. Am avut oca­zia să petrec câte­va zile bune în pre­a­j­ma ei și a soțu­lui ei, în Man­ga­lia, în aceas­tă vară a anu­lui 2019 și nu pot spu­ne câtă bucu­rie mi-au putut adu­ce în suflet.

Ne-am cunos­cut, ini­ti­al, prin inter­me­di­ul emi­siu­nii radi­o­fo­ni­ce: “Arta, Sti­in­ta si Reli­gie – In Cau­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, de la Radio Pro­dias­po­ra, cu aproa­pe un an si juma­ta­te in urma, prin acest vir­tu­al care, in timp, a facut o ade­va­ra­ta minu­ne. Afla­ta fata-n-fata cu Adri­a­na, pe malul Marii Negre, imi parea ca sunt lan­ga un om pe care il cunosc de o ves­ni­cie si in care ma pot incre­de, fara nici o ezi­ta­re. Asa a si fost.

La intal­ni­rea in plan real, chiar daca chi­pul ei nu cores­pun­dea cu cel al foto­gra­fi­ei ei de pro­fil de pe Face­bo­ok, aveam in bra­te­le mele pe omul care s‑a dezva­lu­it prin ple­ni­tu­di­nea subli­mu­lui ei sufle­tesc si care a con­fi­mat intoc­mai cele spu­se de ea mai tar­ziu, la edi­tia radi­o­fo­ni­ca: “De la Vir­tu­al la Real”: “Esti pri­e­ten aici (in plan vir­tu­al), cu cine­va pen­tru care func­tio­nea­za “fero­mo­nii min­tii”, te inter­sec­tezi cu per­soa­na in ace­ea­si idee, o inte­legi ce spu­ne sau o pui sa-ti expli­ce ce spu­ne de tu nu inte­legi, o accepti asa cum e, inveti de la ea cat poti de mult si‑i dai tot ce stii. Mi se par a fi pri­e­te­nii mai pro­fun­de decat in rea­li­ta­te. Aici sun­tem prac­tic goli­ti de masti, de hai­na fizi­ca care fac mul­te rava­gii in rela­tia din­tre oameni si rama­nem fata-n-fata cu sufle­tul si cu inte­lec­tul nos­tru. Mi se pare a fi esen­ti­al”.

Dra­ga mea Adri­a­na, mi‑a fost dat sa gust din savoa­rea celei mai dulci si inal­ta­toa­re pri­e­te­nii cu tine la Man­ga­lia, in aceas­ta vara! Pot spu­ne, pe drept cuvant, ca tu si cu Vicen­tiu m‑ati cople­sit pana la lacri­mi, cu nive­lul vos­tru pro­fund de aten­tie, gene­ro­zi­ta­te si iubi­re. Fie­ca­re actiu­ne a voas­tra nu a facut decat sa ilus­tre­ze pen­tru mine stra­lu­ci­rea sufel­te­lor voas­tre nobi­le.

Va mul­tu­mesc, din adan­cul ini­mii mele, pen­tru toa­te momen­te­le de fru­mos petre­cu­te impre­u­na in Man­ga­lia, pre­cum si pen­tru memo­ra­bi­lul pranz de peș­te de la voi de aca­sa! Feli­ci­tari, inca o data, buca­ta­ru­lui-sef care a fost la maxi­ma inal­ti­me cu toa­te buca­te­le si abia astept sa ne reve­dem in 2021!”.

Mioa­ra Gram, octom­brie 2019.

Gale­ria Foto/Video com­ple­tă, aici:

P.s.Mioa­ra Gram: Va imbra­ti­sez cu drag! Man­ga­lia este ora­sul in care am copi­la­rit, stu­di­at si pre­dat la o scoa­la gim­na­zi­a­la, pana cand am ple­cat la Bucu­res­ti, sa stu­diez jur­na­lis­mul. Apoi, am ramas in capi­ta­la Roma­niei pana cand des­ti­nul m‑a dus pe tărâ­mul de din­co­lo de ocea­nul Atlan­tic.


MN: Redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag, ”pe unde­le pri­e­te­ni­ei”, mai mul­te arti­co­le sem­na­te de Mioa­ra Gram, pe care le puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 11.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele