La mulți ani, Marea noastră! Elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Mangalia au sărbătorit în avans Ziua Internațională a Mării Negre [galerie FOTO]

0
445

Am împru­mu­tat pămân­tul pen­tru copi­ii noș­tri și nu avem drep­tul să‑i dezmoș­te­nim!” — J.Y. Cous­teau.

Ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.1 din Man­ga­lia au săr­bă­to­rit în avans Ziua Inter­națio­na­lă a Mării Negre. Denu­mi­tă „Pon­tus Euxi­nos”, „Kara Denis” sau „Ceor­nâie More”, Marea Nea­gră repre­zin­tă o sur­să de hra­nă și sănă­ta­te, o muză a poe­ți­lor, un loc magic. Locu­im pe țăr­mul ei și nu pier­dem pri­le­jul de a atra­ge aten­ția asu­pra peri­co­lu­lui ce se aba­te asu­pra aces­tui sis­tem fra­gil, acest „uni­cum hydro­bi­lo­gi­cum”, care, cu mari efor­turi ar putea fi adus la sta­rea ini­ția­lă. Acti­vi­ta­tea a avut ca obiec­tiv con­ști­en­ti­za­rea impor­tan­ței unui com­por­ta­ment pozi­tiv și res­pon­sa­bil față de medi­ul marin și cos­ti­er, fiind însă, în ace­lași timp și un pri­lej de săr­bă­toa­re.

S‑au adu­nat elevi mici și mari, pasio­nați de natu­ră, de mare, de fru­mos, care au cules infor­ma­ții valo­roa­se, au cre­at pos­te­re, pic­turi, mache­te, cu sti­luri și viziuni dife­ri­te în rea­li­za­re. Unii au scos în evi­den­ță como­ri­le din adân­curi, alții au vor­bit, prin lucră­ri­le lor, des­pre polu­a­rea mării, des­pre flo­ra și fau­na acva­ti­că. Vă ofe­rim, în con­ti­nu­a­re, ima­gini de la aceas­tă acti­vi­ta­te:


Man­ga­lia News, 29.10.2019. (A trans­mis prof. înv. prim. Maria Caza­cu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele