IPJ Constanța, la zi, despre mandate puse în aplicare de polițiștii constănțeni, dosare penale, ordine de protecție, furturi, dar și despre activități preventive

0
201

Man­da­te puse în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 28 octom­brie a.c., poli­ţi­şti din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Negru Vodă au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 22 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Man­ga­lia a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 1 an de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea unor infrac­țiuni la regi­mul cir­cu­la­ți­ei.

Băr­ba­tul a fost escor­tat și intro­dus în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.


La data de 29 octom­brie a.c., poli­ţi­şti din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Cum­pă­na au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 43 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 2 ani de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de con­du­ce­re sub influ­en­ța alco­o­lu­lui.

Băr­ba­tul a fost escor­tat și intro­dus în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.


Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiști

La data de 29 octom­brie a.c., în jurul orei 07.15, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 36 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Lale­le­lor din loca­li­ta­tea Coba­din, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 28 octom­brie a.c., în jurul orei 15.00, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Coba­din au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 25 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Pia­ța Ero­i­lor din loca­li­ta­tea Coba­din, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.


Ordi­ne de pro­tec­ție pro­vi­zo­rii emi­se de poli­țiști

La data de 27 octom­brie a.c., în jurul orei 11.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 au fost sesi­zați de către o feme­ie de 35 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, des­pre pro­du­ce­rea unui scan­dal la domi­ci­liu. Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 27 de ani, fra­te­le feme­ii în cau­ză, care, în urma unui con­flict spon­tan, ar fi agresat‑o fizic pe aceas­ta. Poli­țiș­tii au emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le.


La data de 27 octom­brie a.c., în jurul orei 01.40, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 au fost sesi­zați de către o feme­ie de 48 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, des­pre pro­du­ce­rea unui scan­dal la domi­ci­liu. Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 49 de ani, soțul feme­ii în cau­ză, care, pe fon­dul con­su­mu­lui de alco­ol, ar fi agresat‑o fizic pe aceas­ta. Poli­țiș­tii au emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le.

În ambe­le cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.


Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiști

La data de 26 octom­brie a.c., în jurul orei 21.10, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 57 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Nor­du­lui din ora­șul Negru Vodă, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,83 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 26 octom­brie a.c., în jurul orei 22.45, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Istria au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 53 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Coge­a­lac, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,55 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 26 octom­brie a.c., în jurul orei 23.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 41 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Tine­re­tu­lui din Pala­zu Mare, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,69 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 27 octom­brie a.c., în jurul orei 04.15, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 26 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Uni­rii din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,52 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

Toa­te per­soa­ne­le în cau­ză au fost con­du­se la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge. 

La data de 27 octom­brie a.c., în jurul orei 19.45, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 28 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul 1 Decem­brie din muni­ci­piu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 27 octom­brie a.c., în jurul orei 23.00, poli­ţi­şti din cadrul Sec­ți­ei 8 Rura­lă Bănea­sa au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 28 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe DC 45, în loca­li­ta­tea Lip­ni­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,94 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge. 

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.


Man­da­te puse în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 29 octom­brie a.c., poli­ţi­şti din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un băr­bat, de 28 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 2 ani și 3 luni de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea unor infrac­țiuni la regi­mul ruti­er.

La data de 29 octom­brie a.c., poli­ţi­şti din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Ovi­diu au depis­tat un băr­bat, de 42 de ani, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 3 ani de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de lip­si­re de liber­ta­te.

Per­soa­ne­le în cau­ză au fost escor­ta­te și intro­du­se în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.


Reți­nut la scurt timp de la comi­te­rea unui furt cali­fi­cat

La data de 28 octom­brie a.c., în jurul orei 14.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 au fost sesi­zați de către un băr­bat de 70 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, des­pre fap­tul că o per­soa­nă necu­nos­cu­tă ar fi pătruns în locu­in­ța sa și i‑ar fi sus­tras un por­to­fel.

La fața locu­lui, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat de 52 de ani, din loca­li­ta­tea Coba­din, jude­țul Con­stan­ța, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Per­soa­na în cau­ză a fost reți­nu­tă pe bază de ordo­nan­ță pen­tru 24 de ore, iar la data de 29 octom­brie a.c., instan­ța de jude­ca­tă a emis man­dat de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile.

Băr­ba­tul a fost intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.


Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiști

La data de 29 octom­brie a.c., în jurul orei 13.20, poli­ţi­şti din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 29 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe DN 3, în loca­li­ta­tea Valu lui Tra­ian, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 29 octom­brie a.c., în jurul orei 17.20, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 au au depis­tat un băr­bat, de 31 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe stra­da Nico­lae Fili­mon din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța. În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii au con­sta­tat că vehi­cu­lul era radi­at din cir­cu­la­ție din data de 16 octom­brie a.c., aces­ta având monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re fal­se.

La data de 29 octom­brie a.c., în jurul orei 17.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 au au depis­tat un băr­bat, de 64 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Tomis din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 29 octom­brie a.c., în jurul orei 19.20, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Med­gi­dia au depis­tat un băr­bat, de 44 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Inde­pen­den­ței din Med­gi­dia, având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce vehi­cu­le pen­tru peri­oa­da în curs.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re de cer­ce­ta­re pena­lă.

Acti­vi­tăți de pre­ve­ni­re des­fă­șu­ra­te de poli­țiști

Ieri, 29 octom­brie a.c., poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții, împre­u­nă cu poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4, au des­fă­șu­rat pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța acti­vi­tăți de pre­ve­ni­re a infrac­țiu­ni­lor de tâlhă­rie și furt din locu­in­țe.

Poli­țiș­tii au dis­tri­bu­it mate­ri­a­le cu sfa­turi de pre­ve­ni­re a fap­te­lor ili­ci­te, acor­dând o aten­ție deo­se­bi­tă per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce.


Man­ga­lia News, 31.10.2019. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele