Ilie Matei: Pe șosele ne avem doar unii pe ceilalți!

0
383

Ilie Matei — “Omul sose­le­lor”: Dupa tra­gi­cul eve­ni­ment de lan­ga Slo­bo­zia, cand un coleg al nos­tru a intrat pe con­tra­sens si a pro­vo­cat o tra­ge­die din care au rezul­tat 10 morti, prin­tre care 2 colegi ai nos­tri, sti­ma­tul domn minis­tru al trans­por­tu­ri­lor Cuc anun­ță con­troa­le fara pre­ce­dent, care vizea­za camio­na­gi­ii români.

In pri­mul rand, vreau sa exprim sin­ce­re con­do­lean­te fami­li­i­lor pen­tru pier­de­ri­le sufe­ri­te! Nimeni nu meri­ta sa moa­ră asa, mai ales că toa­te ace­le vic­ti­me mer­geau sau se aflau la job, un job care se pare ca devi­ne o arma cu 2 tai­șuri, mai ales pe șose­le­le din Roma­nia, nis­te șose­le care sunt ca niș­te arme incar­ca­te per­ma­nent ce asteap­ta sa eli­be­re­ze glon­țul catre alti nevi­no­vati!

Nu con­test gra­vi­ta­tea fap­te­lor, dar dom­nu­le minis­tru nu ati vrea dvs si cei­lalti care con­du­ceti Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor de 30 ani sa luati o mână de cenu­șă gata scoa­sa din sobă si sa o puneti dea­su­pra pala­ri­ei cu care defi­lați acum, in momen­tul in care ati elu­ci­dat mis­te­rul pen­tru care se intam­plă tra­ge­dii pe șose­le­le roma­ne­s­ti?

Vă adu­cem amin­te urma­toa­re­le, sti­ma­te domn, noi astia care ne caști­gam pai­nea de pe urma unui volan, atat in tra­fic inter­na­tio­nal dar si intern:

Lip­sa infras­truc­tu­rii ruti­e­re, aici adu­cand amin­te de lip­sa autos­tra­zi­lor si a spa­ti­i­lor de odih­nă pen­tru camio­na­gii pro­duc vic­ti­me, dom­nu­le minis­tru!

Impli­ca­rea din umbra a oame­ni­lor poli­tici care sunt in spa­te­le unor mari fir­me de trans­port ce pun pre­siu­ne pe anga­ja­tii lor, pro­duc vic­ti­me, dom­nu­le minis­tru!

Poa­te nu sti­ti, dar depin­de cum te chea­ma ca și fir­mă pe șose­le­le din Roma­nia pt a fi con­tro­lat de catre con­tro­lo­rii de tra­fic!

Pro­ba­bil nici asta nu ști­ti, dar con­troa­le la fir­me­le de trans­port cu spa­te poli­tic nu exis­tă!

Mă gan­desc ca nu ști­ti ca de la Bucu­res­ti la Timi­soa­ra pe tim­pul zilei nu se poa­te ajun­ge res­pec­tan­du-se regu­la­men­tul 561 si totu­si spe­di­ti­i­le care dau cur­se catre trans­por­ta­tor fac pre­siuni pt a se ajun­ge la des­ti­na­tie sub ame­nin­ta­rea ca nu vor mai fi alte cur­se date catre ei, asta ducand la fali­ment!

Pro­ba­bil nici asta nu sti­ti, dar spa­ti­i­le de odih­na cre­a­te de minis­ter pt cea mai mare bran­șa din sec­to­rul pri­vat din Roma­nia sunt cam 12 la numar, spa­tii care sa con­ti­nă macar o toa­le­ta.

Vreti sa ne sca­nati reti­na sa vedeti daca sun­tem obo­si­ti, din ce am citit…

Hmmm, pai ar tre­bui sa sca­nati reti­na pri­ma dată a celor care con­tro­lea­za, pt ca au ceva sca­pari in momen­tul in care fac con­troa­le in tra­fic, nefi­ind opri­te cami­oa­ne­le anu­mi­tor fir­me, chiar daca indi­cii cla­re ca aco­lo se lucrea­za sub o pre­siu­ne enor­ma pe anga­ja­tii soferi.

Vă rea­du­cem amin­te ca sofe­rii pro­fe­si­o­nisti din Roma­nia lucrea­za pe sala­rii mini­me, adi­ca sub sala­ri­za­rea unor anga­jati de la ser­vi­ci­ul de salu­bri­ta­te si diur­na este cea care le asi­gu­ra tra­i­ul zil­nic, atat lor cat fi fami­li­i­lor aces­to­ra.

Ce con­di­tii a cre­at mai exact minis­te­rul con­dus de dvs pt des­fa­su­ra­rea acti­vi­ta­tii sofe­ri­lor romani in nor­ma­li­ta­te pre­cum in tări gen Polo­nia, Ita­lia, Unga­ria?

Sin­gu­ra masu­ra este sa fie amen­dati ama­ra­tii astia care isi cas­ti­ga pai­nea aler­gand mas­to­don­tii pe șose­le?

Hilar, deci minis­te­rul are pre­ten­tia sa se faca din căcat bici, neo­fe­rind nimic alt­ce­va decat con­troa­le care sa adu­ca bani la buge­tul de stat, buget deva­li­zat de ani buni de slu­gi­le regi­mu­lui poli­tic perin­dat la con­du­ce­rea aces­tei țări!

Aveti habar in ce con­di­tii lucrea­za un camio­na­giu din Roma­nia?

Sti­ti cum­va ca se fac cam 7 h pe cen­tu­ra Bucu­res­ti si de aco­lo pana la Arad mai sunt 550 km?

Sti­ti cum­va cum ar tre­bui sa pro­ce­dam ca sa cir­cu­lam in con­di­tii nor­ma­le?

Veni­ti cu bici­ul sa lovi­ti nis­te oameni care se afla in noroi, un noroi din care minis­te­re­le de resort refu­za sa ne scoa­ta de 30 ani!

Bate‑i mă, ca nu vor mai da nici lap­te­le ăla puțin pe care îl dădeau pana acum!

Avem pre­ten­tii, dar nu ofe­rim nimic!

Vă astep­tam la noi in “celu­le” sti­ma­te domn, sa va poves­tim ce inseam­na sa faci trans­port intr‑o Roma­nie fura­ta de 30 ani de poli­ti­cieni, intr‑o țara unde se sur­pa autos­tra­zi­le ina­in­te de a implini 3 ani, intr‑o țara unde poli­ti­cie­nii cir­cu­la cu escorte, sa aiba loc in tra­fi­cul pro­dus de săraci si cu eli­cop­te­re, cand au dia­ree!

Vă faceti ca nu sti­ti, e mai ușor așa!

Pe șose­le ne avem doar unii pe cei­lalti!

#OMULȘOSELELOR.


Man­ga­lia News, 09.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele