GUVERNUL DĂNCILĂ A PICAT! Declarații la cald

0
257

GUVERNUL DĂNCILĂ A PICAT!

Moțiu­nea de cen­zu­ră împo­tri­va Guver­nu­lui Dan­ci­lă a tre­cut cu 238 de voturi! Din tota­lul de 465 par­la­men­tari, 246 au votat, numă­rul nece­sar de voturi fiind 233

Au fost 212 la vede­re și 34 de voturi ascun­se.

Viori­ca Dăn­ci­lă rămâ­ne pre­mi­er inte­ri­mar, par­ti­de­le urmea­ză să fie che­ma­te la con­sul­tări, în vede­rea sta­bi­li­rii nou­lui Guvern.

Numă­rul total: 464 depu­tați și sena­tori, pre­zenți — 399 par­la­men­tari, voturi expri­ma­te — 245, voturi anu­la­te — 3, voturi vala­bil expri­ma­te — 242 din care vot PENTRU adop­ta­rea moțiu­nii de cen­zu­ră — 238, con­tra moțiu­nii — 4 și abți­neri 0.

Potri­vit pre­ve­de­ri­lor lega­le, moțiu­nea de cen­zu­ră se adop­tă cu votul majo­ri­tă­ții par­la­men­ta­ri­lor, în cazul de față 233 pen­tru. Având în vede­re că, din tota­lul de 464 par­la­men­tari au fost pre­zenți 399, din­tre care 238 au votat pen­tru moțiu­nea, se con­sta­tă că s‑a intru­nit majo­ri­ta­tea votu­ri­lor ceru­tă de Con­sti­tu­ție pen­tru adop­ta­re.

Viori­ca Dăn­ci­lă a făcut decla­ra­ții după ce moțiu­nea de cen­zu­ră a tre­cut: ”Toa­te par­ti­de­le s‑au unit pen­tru a tre­ce aceas­tă moțiu­ne. Au fost și colegi PSD care au votat, nu e o pro­ble­mă, ple­căm cu dato­ria împli­ni­tă, am înde­pli­nit mul­te lucruri din pro­gra­mul de guver­na­re. Le doresc să vină cu o nouă for­mu­lă guver­na­men­ta­lă și cu un guvern. Fac apel la pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei să nomi­na­li­ze­ze curând un pre­mi­er, chiar azi, dacă se poa­te, să-și asu­me guver­na­rea. Ne dorim să ple­căm, să lăsăm noul Guvern să guver­ne­ze țara. Sunt con­vin­să că oame­nii vor face com­pa­ra­ție între Guver­nul PSD și cel care va veni”, a spus Dăn­ci­lă.

”Vom face o ana­li­ză. La ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le vom veni cu un pro­gram, nu mă tem abso­lut de nimic. Mă tem doar că putem pier­de încre­de­rea româ­ni­lor. Sunt con­vin­să că mulți români vor fi ală­tu­ri de noi. Nu cred că Sec­ția de Inves­ti­ga­rea a magis­tra­ți­lor nu tre­bu­ie desfi­in­ța­tă prin OG. Cred în inde­pen­den­ța Jus­ti­ție, cum cred că pre­șe­din­te­le nu tre­bu­ie să vor­b­veas­că des­pre desfi­in­ța­rea aces­tei sec­ții, cred că magis­tra­ții ar tre­bui sî ia hotă­râri­le”, a mai pre­ci­zat Dăn­ci­lă.

Între­ba­tă dacă va ple­ca de la con­du­ce­rea PSD, aceas­ta a răs­puns: ”Rămân la con­du­ce­rea PSD, am fost alea­să prin Con­gres. Nu am ce să-mi repro­șez, am ținut par­ti­du­la pri­a­pe, ne-am con­ti­nu­at pro­gra­mul pen­tru popu­la­ție. Nu am ce să-mi repro­șez”.

Pre­șe­din­te­le PNL Ludo­vic Orban, după moțiu­nea de cen­zu­ră:

”Astăzi, Par­la­men­tul a demis Guver­nul PSD care și‑a bătut joc de Româ­nia. Mul­țu­mesc pre­șe­din­te­lui Kla­us Ioha­nis pen­tru impli­ca­rea deci­si­vă. Le mul­țu­mesc cole­gi­lor mei din PNL care au votat în favoa­rea aces­tei moțiuni, tutu­ror par­te­ne­ri­lor poli­tici care au fost ală­tu­ri de noi, au stat până la sfâr­șit. Se înche­ie o peri­oa­dă de ură, înce­pe o peri­oa­dă de con­struc­ție, de moder­ni­za­re, o peri­oa­dă în care Guver­nul va fi rea­dus în ser­vi­ci­ul cetă­țea­nu­lui. Salut și îi res­pect pe toți par­la­men­ta­rii care au avut tăria să rezis­te tutu­ror ten­ta­ți­i­lor și ame­nin­ță­ri­lor la care au fost supuși”, a spus Orban.

Vineri, la ora 9, BPN al PNL se va întâl­ni pen­tru a pune la cale stra­te­gia cu care va mer­ge în con­ti­nu­a­re.

Ple­cări din par­ti­de îna­in­te de moțiu­ne, reve­niri și absenți

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. (Foto: AGERPRES).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele