Grădina de Vară ”Farul” din Mangalia va fi modernizată cu fonduri UE

1
598

Pro­iec­tul de moder­ni­za­re a Gră­di­nii de Vară din Man­ga­lia a fost decla­rat eli­gi­bil de către Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Nord-Est. Cere­rea de finan­ța­re pen­tru acest pro­iect a fost admi­să, recent, în urmă­toa­rea eta­pă a pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re și selec­ție, res­pec­tiv eva­lu­a­rea teh­ni­că și finan­ci­a­ră.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, sce­na Gră­di­nii de Vară, pre­cum și spa­ți­i­le des­ti­na­te artiș­ti­lor vor fi rea­bi­li­ta­te și adap­ta­te con­form nor­me­lor în vigoa­re, cu gru­puri sani­ta­re și spa­ții de depo­zi­ta­re. Tot­o­da­tă, se va inter­ve­ni la sca­u­ne­le din gra­de­ne­le pen­tru spec­ta­tori. Aces­tea vor fi înlo­cu­i­te cu struc­turi din beton aco­pe­ri­te cu lemn, inclu­siv pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți, în timp ce gra­de­ne­le vor fi înlo­cu­i­te cu o mem­bra­nă arhi­tec­tu­ra­lă sus­pen­da­tă, rezis­ten­tă la intem­pe­rii. Pe ampla­sa­men­tul loca­ți­ei se vor crea spa­ții pen­tru diver­se ate­li­e­re cul­tu­ral – edu­ca­țio­na­le, vor fi ame­na­ja­te spa­ții verzi cu alei cir­cu­la­bi­le și se va rea­li­za un sis­tem de ilu­mi­na­re ambien­ta­lă.

În cadrul ace­lu­iași pro­iect, se vor rea­bi­li­ta prin­ci­pa­le­le arte­re ruti­e­re din zonă, res­pec­tiv Stra­da Roze­lor, Ște­fan cel Mare și Bd. 1 Decem­brie 1918. Ast­fel, va fi refă­cu­tă tra­ma stra­da­lă, dar și tro­tu­a­re­le și bor­du­ri­le pen­tru des­fă­șu­ra­rea cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re și pie­to­na­le în depli­nă sigu­ran­ță și con­fort.

”Ani buni, Gră­di­ni­le de vară, cine­ma­to­gra­ful și alte așe­ză­min­te cul­tu­ra­le au apar­ți­nut altor insti­tu­ții, iar Pri­mă­ria nu putea face nimic pen­tru rea­bi­li­ta­rea aces­to­ra. În toam­na anu­lui 2015, am reu­șit să pre­luăm Gră­di­na de vară ”Farul” și cine­ma­to­gra­ful ”Pes­că­ruș” și am dema­rat pro­ce­du­ri­le pen­tru atra­ge­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le, în vede­rea moder­ni­ză­rii. Dorim ca aces­te acti­ve să fie reda­te publi­cu­lui, cât mai curând”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are pes­te 20 de pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă, une­le în imple­men­ta­re, alte­le în eva­lu­a­re. Valoa­rea tota­lă a aces­to­ra este de apro­xi­ma­tiv 50 de mili­oa­ne de euro. Acești bani vor intra în infras­truc­tu­ră, rea­bi­li­ta­rea monu­men­te­lor isto­ri­ce și sus­ți­ne­rea turis­mu­lui.

”Sun­tem deja în plin pro­ces de exe­cu­ție pen­tru moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Saturn, iar în foar­te scurt timp vom dema­ra lucră­ri­le și pen­tru alte pro­iec­te cu bani euro­peni: rea­bi­li­ta­rea tra­mei stra­da­le pe un număr de 17 străzi din Man­ga­lia, moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii, rea­bi­li­ta­rea Bise­ri­cii Sf. Ghe­or­ghe, moder­ni­za­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn, dar și a sta­țiu­nii Nept­un”, a mai expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei.

Tot el mai spu­ne că Pri­mă­ria Man­ga­lia mai are și alte pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă, afla­te în dife­ri­te sta­dii de eva­lu­a­re și ana­li­ză.


Man­ga­lia News, 30.10.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Zona bazar din sta­țiu­nea venus nece­si­ta repa­ra­ții. Sunt apro­xi­ma­tiv 20 de ani de când ne impie­di­cam in ace­le dale care nu își mai găsesc locul pe tro­tu­ar.

Leave a Reply