Felicitări, Corului de copii Callatis, pentru cele două medalii de argint obținute la Festivalul International Coral ”Canta al Mar”!

0
693

Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Feli­ci­tări, Coru­lui de copii Cal­la­tis, con­dus de dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Broas­că, pen­tru cele două meda­lii de argint obti­nu­te la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal Coral ”Can­ta al Mar” din Bar­ce­lo­na, Spa­nia!

UPDATE MN — Din comen­ta­ri­i­le pe mar­gi­nea arti­co­lu­lui:

Ele­na Stroe: Feli­ci­tari!!! Ne man­drim cu voi, indi­fe­rent de locul cas­ti­gat! Ati repre­zen­tat cu cin­ste nume­le tarii si al ora­su­lui, in lume! Res­pect pen­tru voi si pen­tru dom­nul pro­fe­sor! Suc­ces in con­ti­nu­a­re!!

Miha­e­la Par­ga­riu: Mul­țu­mim dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Broas­că, sub baghe­ta căru­ia copi­ii noș­tri s‑au trans­for­mat în ste­le inter­națio­na­le. RESPECT! Nor­ve­gia aur, Rusia bronz.

Doi­na Oco­li­san: Feli­ci­tari d‑le prof. Tra­ian Broas­ca, pen­tru stra­du­in­ta dv.! Ne-ati facut min­dri ca romani si mai ales ca man­ga­li­eni. Mult suc­ces in vii­tor pen­tru dv. si minu­na­tii inva­ta­cei!

Lucia Breaz: FELICITARI, d‑lui pro­fe­sor Broas­ca cât și tine­re­lor coris­te, deo­se­bit de talen­ta­te! La urmă­to­rul con­curs, sa reu­șeas­că locul 1!!!


Man­ga­lia News, 27.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply