E oficial! Statul deschide magazine Alimentare peste tot în România [VIDEO]

0
537

Pri­mul maga­zin agroa­li­men­tar al Casei de Comerț Agroa­li­men­tar „Uni­rea” din Bucu­reşti se des­chi­de luni, aces­ta fiind cel de-al doi­lea din lanţul de 60 de maga­zi­ne pro­pu­se a fi des­chi­se în acest sis­tem.

Maga­zi­nul din Bucu­reşti, situ­at foar­te aproa­pe de Pia­ţa Uni­ver­si­tă­ţii, pe stra­da Bise­ri­ca Enei, va avea toa­tă gama de pro­du­se româ­neşti ates­ta­te tra­di­ţio­nal, de la vin până la sar­ma­le. După des­chi­de­rea aces­tui maga­zin, vor urma alte­le în Sla­ti­na, Crai­o­va, Piteşti, Ale­xan­dria, Timi­şoa­ra, iar până la fine­le anu­lui vor fi ast­fel de maga­zi­ne cu pro­du­se tra­di­ţio­na­le pro­ve­ni­te de la micii pro­du­că­tori în fie­ca­re reşe­dinţă de judeţ”, a decla­rat minis­trul Agri­cul­tu­rii, Petre Daea, care par­ti­ci­pă la des­chi­de­re.

El a pre­ci­zat că pri­mul maga­zin des­chis prin inter­me­di­ul Casei de Come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea” – „Brân­ză­ria” de la Sibiu – „mer­ge extra­or­di­nar de bine”, la numai o săp­tămâ­nă de la inau­gu­ra­re.

Acum pro­du­că­to­rii vând într‑o zi de şase ori mai mult decât vin­deau într‑o zi de dumi­ni­că în pia­ţă”, a pre­ci­zat Daea, potri­vit Ager­pres.

Casa de Come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea” şi‑a pro­pus să înfi­inţe­ze la nivel naţio­nal o reţea de 60 de maga­zi­ne cu pro­du­se tra­di­ţio­na­le pro­ve­ni­te de la micii pro­du­că­tori români. Adri­an Izvo­ra­nu, preşe­din­te­le Casei, decla­ra la fine­le lunii iulie că pro­du­se­le care se vor regă­si în aces­te maga­zi­ne vor fi atât pro­du­se proas­pe­te, cât şi con­ser­va­te.

Este nevo­ie de aces­te maga­zi­ne, pen­tru a face legă­tu­ra între bra­z­dă şi far­fu­rie. Ce recol­tea­ză pro­du­că­to­rul ace­la mic, cu 2.000 de metri pătra­ţi în cur­te, disea­ră să fie deja pe tara­be. Ace­ea este mar­fa bună, proas­pă­tă, gus­to­a­să şi româ­neas­că, care valo­ri­fi­că mun­ca mici­lor pro­du­că­tori”, afir­ma, atunci, Izvo­ra­nu.

Casa de Come­rţ pune la dis­po­zi­ţia mici­lor pro­du­că­tori cen­tre de colec­ta­re a pro­du­se­lor, inclu­siv une­le mobi­le, dar şi o reţea de dis­tri­bu­ţie. Izvo­ra­nu pre­ci­za că ada­o­sul prac­ti­cat de Casa de Come­rţ va fi de maxi­mum 30% pes­te preţul de achi­zi­ţie de pro­du­că­tori. În aces­te con­di­ţii, agri­cul­to­rii vor pri­mi „un preţ corect” pen­tru mun­ca depu­să, iar con­su­ma­to­rii „un preţ con­ve­na­bil”, pre­ci­za şeful Casa de come­rţ Agroa­li­men­tar „Uni­rea”. (sur­sa: timisoarastiri.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply