Corul de copii ”Callatis” din Mangalia, prezent pe scena Festivalului Coral Internaţional din Spania

0
450

Corul de copii “Cal­la­tis” din Man­ga­lia, meda­li­at cu argint, anul tre­cut, la Fes­ti­va­lul Coral Inter­na­ţio­nal „Porec” — Croa­ția, se află în aces­te zile pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui ”Can­ta al Mar” din Spa­nia, unde, ca de fie­ca­re dată, încân­tă juri­ul și publi­cul, prin pres­ta­ția artis­ti­că. Ajuns la cea de‑a VIII‑a edi­ție, eve­ni­men­tul se des­fă­șoa­ră, în peri­oa­da 23 — 27 octom­brie la Cale­l­la / Bar­ce­lo­na, anul aces­ta fiind selec­ta­te în com­pe­ti­ție 38 de coruri din 18 țări.

Încă din pri­ma zi a fes­ti­va­lu­lui, Corul de copii ”Cal­la­tis”, sub aten­ta îndru­ma­re a diri­jo­ru­lui, prof. Tra­ian Broas­că, s‑a bucu­rat de o pri­mi­re căl­du­roa­să din par­tea gaz­de­lor, iar la pri­ma apa­ri­ție în con­cur­sul pro­priu-zis, copi­ii Man­ga­li­ei au fost înde­lung apla­u­dați și apre­ciați de cei pre­zenți. Reper­to­ri­ul coru­lui cuprin­de atât pie­se spe­ci­fi­ce muzi­cii cora­le tra­di­țio­na­le româ­nești, cât şi pie­se din cre­a­ția muzi­ca­lă inter­na­ţio­na­lă.

Cele 20 de ele­ve din cadrul Cen­tru­lui de For­ma­re și Per­fec­țio­na­re Vocal-instru­men­ta­lă Man­ga­lia, înfi­in­țat și con­dus de către pro­fe­so­rul Tra­ian Broas­că, au demon­strat la fie­ca­re com­pe­ti­ție de gen că sune­tul muzi­cii cora­le româ­nești con­cu­rea­ză cu suc­ces alte coruri cu tra­di­ție din întrea­ga lume. Par­ti­ci­pa­rea la con­curs a Coru­lui ”Cal­la­tis” a fost posi­bi­lă cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei și CL Man­ga­lia, la ini­ția­ti­va pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an.

Corul ”Cal­la­tis” a par­ti­ci­pat la nume­roa­se fes­ti­va­luri, con­cur­suri și con­cer­te, atât în țară, cât și în stră­i­nă­ta­te, cele mai impor­tan­te fiind cele din Aus­tria, Spa­nia, Ita­lia, Gre­cia, Croa­ția. La ulti­mul fes­ti­val din Croa­ția (sep­tem­brie 2018), corul a par­ti­ci­pat ală­tu­ri de alte 23 de coruri deo­se­bit de valo­roa­se din 16 țări, majo­ri­ta­tea func­ționând în cadrul unor pres­ti­gi­oa­se școli de muzi­că.

Diri­jo­rul Coru­lui de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia este absol­vent al Insti­tu­tu­lui de Muzi­că Bucu­rești, al Facul­tă­ții de Artă Bucu­rești și al unui Mas­ter în Arta Muzi­ca­lă, fiind deţi­nă­tor a pes­te 50 de diplo­me şi meda­lii la con­cur­suri naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le.

Pro­fe­so­rul Tra­ian Broas­că a for­mat o serie de tineri arti­şti, pre­cum: Inna, Cre­am, Angels, recu­nos­cu­ţi pe sce­ne­le inter­na­ţio­na­le dato­ri­tă teh­ni­cii voca­le de care aces­ta s‑a ocu­pat îndea­proa­pe. Pe aceas­tă cale, repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le și ai comu­ni­tă­ții din Man­ga­lia urea­ză tine­re­lor talen­te ale ora­șu­lui nos­tru mult suc­ces în con­cur­sul muzi­cal!

MN: Des­pre Corul de copii Cal­la­tis din Man­ga­lia și diri­jo­rul său, prof. Tra­ian Broas­că, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le AICI.


Man­ga­lia News, 26.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele