Constanța veselă – Desene pe asfalt”. Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” a prins culoare! Aleile au fost pictate multicolor cu jocuri ale copilăriei, de zeci de elevi

0
814

Con­stan­ța vese­lă – Dese­ne pe asfalt” s‑a mutat din par­curi, în cur­tea șco­li­lor, iar pri­ma insti­tu­ție de învă­țământ care a prins culoa­re și via­ță a fost Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 18 „Jean Bart” din Con­stan­ța. Zeci de volun­tari, căro­ra li s‑au ală­tu­rat 25 de tineri din 5 țări euro­pe­ne pre­zenți la Con­stan­ța, în cadrul pro­iec­tu­lui Eras­mus+ “Rai­se your voice”, dar și ele­vii șco­lii Jean Bart și-au unit ima­gi­na­ția și for­țe­le și au pic­tat mul­ti­co­lor ale­i­le din cur­tea insti­tu­ți­ei care  cre­io­nea­ză per­so­na­li­ta­tea a zeci de tineri.

Pe ale­i­le din beton se regă­sesc pic­turi ce reme­mo­rea­ză jocuri ale copi­lă­ri­ei pre­cum șotro­nul, pli­cul, omizi cu cifre cu aju­to­rul căro­ra vor învă­ța să adu­ne, să împar­tă, să sca­dă și să înmul­țeas­că, dar și un pere­te viu colo­rat. În mij­lo­cul ele­vi­lor și volun­ta­ri­lor s‑au aflat și pro­fe­so­rii, impre­sio­nat de talen­tul uno­ra din­tre copii, pe care i‑au încu­ra­jat să-și dezvol­te abi­li­tă­ți­le artis­ti­ce.

Acțiu­nea face par­te din pro­iec­tul edu­ca­tiv “Con­stanţa vese­lă — dese­ne pe asfalt” ce a fost ini­ţi­at de Aso­ci­a­ţi­i­le You­th Vision şi Cre­a­ti­ve+, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Con­stanţa și repre­zen­tan­ți­lor Direc­ți­ei Jude­țe­ne de Sport și Tine­ret. În ace­lași timp, la eve­ni­ment au par­ti­ci­pat și tine­rii care fac par­te din gru­pul de lucru al com­pe­ti­ți­ei Capi­ta­la Tine­re­tu­lui din Româ­nia, com­pe­ti­ție pe care Con­stan­ța, afla­tă în fina­lă, și‑a pro­pus să o câști­ge.

#Come­To­SEA­us­To­ge­ther! Sub umbre­la aces­tei direc­ții, ne-am ală­tu­rat echi­pei de volun­tari euro­peni pen­tru a pic­ta jocu­ri­le copi­lă­ri­ei în incin­ta Șco­lii nr. 18 “Jean Bart” și pen­tru a da o mână de aju­tor ele­vi­lor ce și-au ară­tat dorin­ța de a adu­ce o schim­ba­re în medi­ul șco­lar unde își petrec o mare par­te din tim­pul zilei”, a decla­rat Ale­xan­dra Bar­bu, asis­tent mana­ger pro­iect.

Pro­iec­tul “Con­stanţa vese­lă — dese­ne pe asfalt” a luat naş­te­re din dorinţa de a sti­mu­la miş­ca­rea, de a‑i moti­va pe copii să se joa­ce în aer liber, dar şi de a da o alter­na­ti­vă la tim­pul petre­cut în faţa cal­cu­la­to­ru­lui sau a tele­fo­nu­lui. Orga­ni­za­to­rii anun­ță că acțiu­ni­le de acest gen vor con­ti­nua în peri­oa­da urmă­toa­re și în alte școli din oraş care se vor trans­for­ma ast­fel într-un tărâm magic, plin de jocuri și culoa­re.

Danie­la ENESCU, preșe­din­te You­th Vision.


Man­ga­lia News, 20.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply