Colegiul Economic Mangalia a participat la Târgul de toamnă al ofertelor educaţionale din ȋnvăţământul profesional şi dual ”Ştiu să-mi aleg meseria” [Galerie FOTO]

0
488

Marți, 15 octom­brie, la Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”, Man­ga­lia, a avut loc Târ­gul de toam­nă al ofer­te­lor edu­ca­ţio­na­le din ȋnvă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal şi dual din cadrul Săp­tămâ­nii Euro­pe­ne a Com­pe­tenţe­lor Pro­fe­sio­na­le 2019  ”Ştiu să-mi aleg mese­ria”, edi­ţia a V‑a, 14–18 octom­brie 2019, sub egi­da pro­iec­tu­lui Euro­pean Voca­tio­nal Ski­lls Week.

Ȋn cadrul aces­tor Târ­guri de mese­rii, la Man­ga­lia au par­ti­ci­pat: Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”, Lice­ul Teo­re­tic Negru Vodă.

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a orga­ni­zat o serie de acti­vi­tă­ţi demon­stra­ti­ve, a invi­tat foşti absol­venţi din dome­ni­ul pre­gă­ti­rii, a impli­cat părinţii şi mem­brii comu­ni­tă­ţii ȋn acti­vi­tă­ţi de infor­ma­re şi pro­mo­va­re, spe­ci­fi­ce mese­ri­ei, a făcut cunos­cu­te cola­bo­ră­ri­le cu agenţii eco­no­mici şi oport­u­ni­tă­ţi­le de cola­bo­ra­re cu noi par­te­neri edu­ca­ţio­nali.

Şco­li­le gim­na­zi­le  au fost inclu­se ȋn pro­gra­mul de vizi­ta­re, eşa­lo­nat pe ore, de către cen­tre­le orga­ni­za­tori­ce. Ele­vii au bene­fi­ci­at de con­si­li­e­re pen­tru carie­ră şi de infor­ma­ţii des­pre cali­fi­că­ri­le pro­fe­sio­na­le pre­fe­ra­te.

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia ofe­ră pre­gă­ti­re pen­tru ele­vii din învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal, ȋn  anul şco­lar 2019–2020, ȋn urmă­toa­re­le cali­fi­cări: Ospă­tar (chel­ner), Vân­ză­tor ȋn uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie, Bucă­tar, Comer­ci­ant vân­ză­tor.

Vizi­ta­to­rii au fost ȋncân­ta­ţi, au obţi­nut infor­ma­ţi­i­le dori­te, acti­vi­ta­tea s‑a dove­dit a fi de un real suc­ces.


Man­ga­lia News, 16.10.2019. (A trans­mis echi­pa de ima­gi­ne a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply