CINCI MOTIVEVOTEZI DAN BARNA PREȘEDINTE

0
395

Salut!

Sunt Dan Bar­na. Știu că încă nu știi prea mul­te lucruri des­pre mine, așa că, dă-mi voie să mă pre­zint.

Am 44 ani și sunt sibian. În copi­lă­rie, îmi făceam vacan­țe­le de vară în Poia­na Sibi­u­lui și la Răși­nari. Apoi lice­ul, la Ghe­or­ghe Lazăr: volei, bas­chet și isto­rie – chiar voiam să mă fac arhe­o­log. Dar ai mei m‑au con­vins să dau la o facul­ta­te care să-mi dea ulte­ri­or mai mul­te opțiuni pro­fe­sio­na­le. Dacă tot i‑am men­țio­nat pe ai mei: tatăl meu a lucrat în Ita­lia — în con­struc­ții — vre­me de 15 ani. Deci știu cum e.

Am făcut Drep­tul, la Bucu­rești. Stă­team în gaz­dă cu Wer­ther, mota­nul meu negru și le acor­dam asis­ten­ță juri­di­că tine­ri­lor, la Cen­trul de Infor­ma­re pen­tru Tine­ret. Am absol­vit în 1998, iar apoi am avut o expe­rien­ță care m‑a mar­cat, la Insti­tu­tul Inter­națio­nal pen­tru Drep­tul Dezvol­tă­rii. După care m‑am anga­jat, „cum se face”, la o casă de avo­ca­tu­ră seri­oa­să, unde am fost avo­cat de con­sul­tan­ță. Eram OK, doar că nu mă pasio­na ceea ce făceam. Adi­că voiam să fac, nu doar să con­spec­tez mii de pagini de legi­sla­ție. Via­ța era ultra-con­for­ta­bi­lă, dar nu era locul meu aco­lo. Așa că, într‑o bună dimi­nea­ță, mi-am dat demi­sia.

Noro­cul meu a fost să dau repe­de de un anunț al Dele­ga­ți­ei Comi­si­ei Euro­pe­ne, care cău­ta moni­tori de pro­iec­te. Și așa a înce­put totul. Au urmat 6 ani extra­or­di­nari (2001–2007), în care am tre­cut cam prin toa­te rolu­ri­le și pozi­ți­i­le posi­bi­le pe care le poți avea în rela­ție cu insti­tu­ți­i­le euro­pe­ne: eva­lu­a­tor, moni­tor finan­ci­ar, coor­do­na­tor națio­nal de cam­pa­nii, ase­sor, for­ma­tor, con­sul­tant stra­te­gic. Apoi, pen­tru că Româ­nia urma să ade­re la UE, am fost unul din­tre cei 17 români admiși pen­tru a fi cer­ti­fi­cați inter­națio­nal ca instruc­tori în dome­ni­ul fon­du­ri­lor struc­tu­ra­le.

Unul din­tre cei­lalți 16 era Dra­goș Jaliu, cu care m‑am înțe­les atât de bine încât am decis să fon­dăm o com­pa­nie. Pri­mul pro­iect s‑a con­sti­tu­it într-un site — fonduri-structurale.ro — care a deve­nit rapid cea mai rele­van­tă sur­să pri­vind finan­ță­ri­le din Româ­nia. Apoi am dezvol­tat un curs de mana­ge­ment de pro­iect, care a deve­nit, prin cali­ta­tea con­ți­nu­tu­lui și prin abi­li­tă­ți­le noas­tre de for­ma­tori, un curs de refe­rin­ță pen­tru toți cei inte­re­sați și impli­cați în dome­ni­ul fon­du­ri­lor euro­pe­ne.

Dar com­pa­nia nu a fost sin­gu­ra schim­ba­re din via­ța mea: tot în 2007 m‑am căsă­to­rit la Sibiu cu Olgu­ța, care a fost impre­sio­na­tă, sper, de mag­ni­fi­ca tocă­ni­ță pe care ști­am s‑o gătesc.

Vre­me de 10 ani, com­pa­nia a mers ca pe roa­te, iar eu am con­tri­bu­it în cali­ta­te de expert la imple­men­ta­rea a 12 mari pro­iec­te finan­ța­te prin Fon­dul Soci­al Euro­pean. „Și au tră­it feri­ciți până la…”

…până în mai 2016, când am pri­mit un tele­fon de la Dacian Cio­loș. Avea nevo­ie de un expert în fon­duri euro­pe­ne, pen­tru pozi­ția de Secre­tar de Stat la Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne. M‑am sfa­tu­it cu Olgu­ța, apoi cu par­te­ne­rul meu și, în cele din urmă, am decis să accept. Au fost 6 luni epu­i­zan­te, în care am coor­do­nat închi­de­rea peri­oa­dei de finan­ța­re 2007–2013 și o par­te din­tre lan­să­ri­le de ape­luri pen­tru noua peri­oa­dă, 2014–2020. În total, am aju­tat la atra­ge­rea în Româ­nia a 7,3 mili­ar­de de euro.

Am învă­țat enorm în ace­le 6 luni. Am învă­țat că, dacă ești decis să rezolvi ceva, poți depăși ide­ea că „nu se poa­te!” din cau­za sis­te­mu­lui, a func­țio­na­ri­lor sau a legi­lor citi­te de-a-ndoa­se­lea. Au fost momen­te când am ajuns până în vâr­ful Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor, pen­tru a corec­ta meca­nis­me care făceau impo­si­bi­lă pla­ta sau recu­pe­ra­rea TVA-ului de către bene­fi­ci­a­rii de finan­țări euro­pe­ne. Am reu­șit de fie­ca­re dată, pur și sim­plu pen­tru că nu l‑am accep­tat pe „nu se poa­te”.

Și m‑a pătruns atât de bine acest „ba se poa­te!” încât, la sfâr­și­tul guver­nu­lui teh­no­crat, m‑am hotă­rât să con­tri­bui mai depar­te la refor­ma­rea Româ­ni­ei. Era un sin­gur loc în care mi se părea ca pot face asta – în USR. Am avut 100 % încre­de­re în ei, iar ei acum au încre­de­re în mine și îmi sus­țin can­di­da­tu­ra la pre­zi­den­ți­a­le.

Oame­nii din par­tid spun ca sunt mai degra­bă un ide­a­list. Cei care mă cunosc din „fon­duri euro­pe­ne”, zic că sunt un rea­list. Mă bucur, pen­tru că așa mă văd și eu: un ide­a­list rea­list. Sufi­cient de ide­a­list încât să vreau să tră­im cu toții feri­ciți în Româ­nia — nu în altă par­te. Și sufi­cient de rea­list încât să am un plan con­cret des­pre cum să izbu­tim acest lucru.

CINCI MOTIVEVOTEZI PENTRU DAN BARNA

1. Româ­nia are mare nevo­ie de un pre­șe­din­te „full-time”. Adi­că de un pre­șe­din­te non-stop, care nu dis­pa­re și nu tace, atunci când tre­bu­ie să ia deci­zii. Dan Bar­na va fi un ast­fel de pre­șe­din­te.

2. Are voin­ța să se bată pen­tru lucru­ri­le care sunt cu ade­vă­rat impor­tan­te pen­tru soci­e­ta­te, așa cum a făcut‑o la Fără Penali în Func­ții Publi­ce.

3. Este un om nou în poli­ti­că, are alte mode­le si altă men­ta­li­ta­te decât poli­ti­cie­nii de până acum.

4. Cu Dan Bar­na pre­șe­din­te, Ali­an­ța USR PLUS va avea toa­te șanse­le să for­meze vii­to­rul guvern, care va fi con­dus de Dacian Cio­loș.

5. Dan Bar­na pre­șe­din­te este cea mai bună garan­ție că lucru­ri­le pen­tru care noi am intrat în poli­ti­că pot deve­ni rea­li­ta­te. E vor­ba de inde­pen­den­ța jus­ti­ți­ei, trans­pa­ren­ță în chel­tu­i­rea banu­lui public, refor­ma admi­nis­tra­ți­ei publi­ce, fina­li­za­rea autos­tră­zi­lor, Fără Penali în Func­ții Publi­ce, spi­ta­le cura­te și școli mai bune.


Man­ga­lia News, Luni, 28.10.2019. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply