CFR vrea să reia circulația pe calea ferată Medgidia-Negru Vodă, cu bani europeni  

0
373

CFR vrea să reia cir­cu­la­ția pe calea fera­tă Med­gi­dia-Negru Vodă, cu bani euro­peni.

Com­pa­nia Națio­na­lă de Căi Fera­te CFR SA vrea să reia cir­cu­la­ția pe calea fera­tă Med­gi­dia-Negru Vodă, prin acce­sa­rea de fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le. Anun­țul a fost făcut la Zile­le Fero­vi­a­re 2019 de Adri­an Dra­go­mi­res­cu, șef de depar­ta­ment în cadrul CFR SA.

Com­pa­nia de infras­truc­tu­ră a făcut două pro­pu­neri pen­tru Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Roma­nia – Bul­ga­ria 2021–2027.

Pri­ma vizea­ză îmbu­nă­tă­ți­rea mobi­li­tă­ții trans­fron­ta­li­ere și conec­ti­vi­tă­ții regio­na­le la rețea­ua TEN‑T în zona Giur­giu Nord – Ruse (11,345 km de cale fera­tă care urmea­ză a fi moder­ni­zați și elec­tri­fi­cați). A doua se refe­ră la rețea­ua TEN‑T în zona Med­gi­dia – Kar­dam (57 km).

Din 2012, nu se mai cir­cu­lă pe calea fera­tă Med­gi­dia-Negru Vodă

Cir­cu­la­ția pe sec­ția de cale fera­tă 803 Med­gi­dia-Negru Vodă a fost sis­ta­tă, în toam­na anu­lui 2012. Con­stăn­țea­nul Dumi­tru Das­că­lu a fost unul din­tre ulti­mii meca­nici de loco­mo­ti­vă (acum pen­sio­nar) care a cir­cu­lat pe sec­ția cu pri­ci­na.

”Până în 2006, pe aceas­tă sec­ție au cir­cu­lat patru-cinci perechi de tre­nuri pe zi, com­pu­se dintr‑o loco­mo­ti­vă Die­sel și trei-patru vagoa­ne. Apoi, tre­nu­ri­le cla­si­ce au fost înlo­cu­i­te de auto­mo­toa­re Mala­xa tip 900 și une­ori și tip 700. Cu loco­mo­ti­va Die­sel, vite­za maxi­mă pe anu­mi­te por­țiuni era de 100 km/oră, iar cu auto­mo­to­rul de 80 km/oră. Tim­pul de par­curs era de o oră și 20 de minu­te”, a poves­tit el pen­tru Club Fero­vi­ar.

La înce­pu­tul ani­lor 2000, CFR Călă­tori a intro­dus, în com­pu­ne­rea tre­nu­ri­lor Bucu­rești – Con­stan­ța – Man­ga­lia, două vagoa­ne de Var­na, care erau deta­șa­te, res­pec­tiv ata­șa­te la Med­gi­dia, însă ruta nu a avut prea mulți muș­te­rii, așa că a fost desfi­in­ța­tă.

Acum, CFR SA vrea să moder­ni­ze­ze linia cu bani euro­peni, în spe­cial pen­tru tra­fi­cul de mar­fă, în con­di­ți­i­le în care conec­ti­vi­ta­tea fero­vi­a­ră din­tre Româ­nia și Bul­ga­ria este extrem de defi­ci­ta­ră. Dacă însă linia va fi moder­ni­za­tă și elec­tri­fi­ca­tă, atunci ea va deve­ni atrac­ti­vă și pen­tru tra­fi­cul de călă­tori și am putea vedea din nou tre­nuri în gara din Negru Vodă.

Căi fera­te cu poten­ți­al de conec­ti­vi­ta­te trans­fron­ta­li­eră

Citiți con­ti­nu­a­rea pe clubferoviar.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply