Bienala Albastră, Hronicon. Brașovul devine, timp de o lună, epicentrul artiștilor vizuali mondiali

0
180

Bra­șo­vul, înce­pând de Dumi­ni­că, 20 octom­brie, devi­ne pen­tru o lună epi­cen­trul Arte­lor vizu­a­le mondi­a­le, când ”Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Arte vizu­a­le – Bie­na­la Albas­tră, Hro­ni­con” își des­chi­de larg spa­ți­i­le de expo­zi­ție pen­tru pasio­na­ții de artă.

Am rede­se­nat har­ta gale­ri­i­lor de artă din muni­ci­pi­ul Bra­șov și zona metro­po­li­ta­nă, deve­nind pri­mul eve­ni­ment dedi­cat  mani­fes­tă­ri­lor artis­ti­ce din dome­ni­ul arte­lor vizu­a­le din cen­trul Româ­ni­ei. 13 artiști vizu­ali invi­tați și pes­te 200 de artiști vizu­ali apli­canți îi vor încân­ta pe bra­șo­ve­ni și turiști cu ope­re­le lor în 20 de spa­ții expo­zi­țio­na­le.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Bie­na­lei Albas­tre va avea loc dumi­ni­că, 20 octom­brie, înce­pând cu ora 16, la Tea­trul ”Sică Ale­xan­dres­cu” Bra­șov. În peri­oa­da 20 octom­brie – 29 octom­brie, vor fi ver­ni­sa­te expo­zi­ți­i­le de autor și expo­zi­ți­i­le din salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor. Expo­zi­ți­i­le de arte vizu­a­le valo­ri­fi­că cre­a­ți­i­le artiș­ti­lor din medii vari­a­te: pic­tu­ră, sculp­tu­ră, gra­fi­că, artă tex­ti­lă, cera­mi­că, sti­clă, metal, colaj, foto­gra­fie, video-art, insta­la­ție, expe­ri­ment vizu­al, per­for­man­ce-art, happe­ning, mapping, teh­nici mix­te etc.

Cei 13 artiști con­sa­crați inter­națio­nal și națio­nal invi­tați sunt: artis­te­le plas­ti­ce Petra Kris­ch­ke și Eli­sa­be­th Och­sen­feld din Ger­ma­nia, sculp­to­rul Sorin Pur­ca­ru din Iași, sculp­to­rul clu­jean Liviu Mocan, cera­miș­tii clu­jeni Andrei Flo­ri­an, Ari­na Ailin­căi și Gra­vil Zmi­ca­lă, cera­miș­tii Maria Cioa­tă și David Leo­nid Oltea­nu din Bucu­rești, gra­fi­ci­a­na Adri­a­na Luca­ciu din Timi­șoa­ra, ilus­tra­to­rul de benzi dese­na­te Mihai Grăj­dea­nu, pic­to­ri­ța Cris­ti­na Glo­ria Opri­șa din Satu Mare și Bla­ke Bra­sher din SUA.

BIENALA ALBASTRĂ – Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Arte Vizu­a­le Bra­șov 2019 – HRONICON” este orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Artes­sen­tia și este rodul cola­bo­ră­rii aces­te­ia cu alte orga­ni­za­ții și insti­tu­ții de cul­tu­ră pres­ti­gi­oa­se din Bra­șov și baza­tă foar­te mult pe impli­ca­rea actan­ți­lor cul­tu­rali locali și pe volun­ta­ri­at. Pro­iec­tul este finan­țat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Bra­șov

Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Artes­sen­tia încear­că încă de la aceas­tă pri­mă edi­ție să ofe­re publi­cu­lui un melanj cu îna­l­tă ținu­tă artis­ti­că de pro­iec­te de artă vizu­a­lă repre­zen­ta­ti­ve țări­lor par­ti­ci­pan­te. Bie­na­la Albas­tră ilus­trea­ză un dia­log cul­tu­ral cu lumea artei con­tem­po­ra­ne româ­nești și inter­națio­na­le, prin care să fie pus în valoa­re poten­ți­a­lul cre­a­tor al artiș­ti­lor români și stră­ini atât în con­text euro­pean, cât și în spa­ți­ul româ­nesc. Pri­ma edi­ție a Bie­na­lei Albas­tre — Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Artă Vizu­a­lă din Bra­sov, va scrie o cro­ni­că a arte­lor vizu­a­le con­tem­po­ra­ne, rede­fi­nin­du-le. Tema lan­sa­tă de cura­to­rii eve­ni­men­tu­lui anul aces­ta, Vic­to­ria Țăroi (Româ­nia) și Cris­ti­na-Ange­la Simion (Ger­ma­nia), este HRONICON (CRONICĂ) – ”Arta ca reve­la­ție și meta­mor­fo­ză a rea­li­tă­ții”.

Deta­lii pri­vind expo­zi­ți­i­le și pro­gra­mul gale­ri­i­lor de artă găsiți pe:

Ø  facebook.com/ Bie­na­la Albas­tră @bluebiennale

Ø  web­si­te:  www.bluebiennale.com

Pro­gra­mul deta­li­at al ver­ni­sa­je­lor în cele 20 de spa­ții de expu­ne­re:

Dumi­ni­că, 20 octom­brie, 2019

> 11:00 — 12:30 Muze­ul Casa Mure­șe­ni­lor Bra­șov  — Casa memo­ri­a­lă Ște­fan Baciu

Bla­ke Bra­sher — Expo­zi­ție per­so­na­lă; Pre­zin­tă cura­tor Cris­ti­na Simion.

Str. Dr. Gh. Băi­u­les­cu 9, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Marți — Sâm­bă­tă: 09:00 — 17:00
Luni: 10:00 — 17:00
Dumi­ni­că: închis

> 16:00 — 18:30 Tea­trul Sică Ale­xan­dres­cu Bra­șov

Des­chi­de­re Bie­na­la Albas­tră
Cuvânt de des­chi­de­re ofi­ci­a­li­tăți, orga­ni­za­tori, cura­tori, artiști impli­cați.

Foa­ie­rul tea­tru­lui (etaj) — Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor

Noua gale­rie de artă — par­ter
— Inau­gu­ra­re
— Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor

Pie­to­na­lul Pie­ței Tea­tru­lui
— Liviu Mocan — Expo­zi­ție per­so­na­lă
— Nico­las Simion — Reci­tal de jazz

Pia­ța Tea­tru­lui nr. 1, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Dumi­ni­că: 11:00 — 18:00

> 19:00 Gale­ria Albas­tră

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Cea­h­lău nr. 2, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Sâm­bă­tă: 14:00 — 18:00

Luni, 21 octom­brie 2019

> 16:00 Libră­ria Huma­ni­tas Bra­șov

Sorin Pur­ca­ru — Expo­zi­ție per­so­nal / Pre­zin­tă cura­tor Cris­ti­na Simion

Str. Pia­ța Sfa­tu­lui nr. 16, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Sâm­bă­tă: 09:00 — 20:00

Dumi­ni­că: 10:00 — 19:00

> 17:00 — 18:30 Gale­ria Euro­pe

Petra Kris­ch­ke — Expo­zi­ție per­so­nal / Pre­zin­tă cura­tor Cris­ti­na Simion

Str. Mure­șe­ni­lor nr. 9, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 15:00 — 18:00
Sâm­bă­tă: 10:00 — 14:00
Dumi­ni­că: 12:00 — 15:00

> 19:00 Cen­trul Mul­ti­cul­tu­ral al Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia din Bra­șov

Eli­sa­be­th Och­sen­feld — Expo­zi­ție per­so­nal / Pre­zin­tă cura­tor Cris­ti­na Simion

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Ver­ni­saj

Ale­xan­dra Fitz — Reci­tal

B‑dul Ero­i­lor 29, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 14:00 — 19:00
Sâm­bă­tă — Dumi­ni­că: închis

Marți, 22 octom­brie 2019

> 16:00 — 17:30 Cur­tea inte­ri­oa­ră — Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Bra­şov

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­to­rii Cris­ti­na Simion și Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

B‑dul Ero­i­lor nr. 8, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 10:00 — 18:00
Sâm­bă­tă — Dumi­ni­că: închis

> 18:30 — 20:30 Casa Juni­lor – Par­ter

Cris­ti­na Glo­ria Opri­șa — Expo­zi­ție per­so­nal / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

YHWH – one man show
Per­for­mer Nadi­na Cîm­pia­nu
Con­cept și dra­ma­tur­gie Iana-Fre­zia Ele­na Opri­șa Sulyok

Str. Prun­du­lui nr.1, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 11:00 — 18:00
Sâm­bă­tă: 11:00 — 14:00
Dumi­ni­că: închis

Mier­curi 23 octom­brie 2019

> 16:30 Tur­nul Alb

Ari­na Ailin­căi, Andrei Flo­ri­an, Gavril Zmi­ca­lă — Expo­zi­ție de grup

Maria Cioa­tă și David Leo­nid Oltea­nu – ”De la gene­ză la reve­la­ție” — Expo­zi­ție în doi

Adri­a­na Luca­ciu — Expo­zi­ție per­so­na­lă
Pre­zin­tă cri­ti­cul de artă Pavel Șușa­ră.

Lan­sa­re de car­te — ”fiara/nevisătorul/trei” — Lumi­ni­ța Das­că­lu
Invi­tați: Lau­ren­țiu-Cipri­an Tudor — scri­i­tor, Bogdan Cos­ta­che – vio­li­nist

Str. După Ziduri, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Mier­curi — Dumi­ni­că: 13:00 — 17:00
Luni, Marți: închis

Joi, 24 octom­brie 2019

> 16:30 Gale­ria Patria – Filar­mo­ni­ca Bra­șov

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Lan­sa­re car­te ”Tu, adi­că eu” — Mari­a­na Dumi­tres­cu
Invi­tați: Lau­ren­țiu-Cipri­an Tudor — scri­i­tor, Lili­a­na Iaco­bes­cu – pia­nis­tă, Bogdan Cos­ta­che – vio­li­nist

B‑dul 15 Noiem­brie nr. 50A, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Dumi­ni­că: 13:00 — 18:00

> 19:00 Ope­ra Bra­şov

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Bise­ri­cii Româ­ne nr. 51, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 10:00 — 17:00
Sâm­bă­tă, Dumi­ni­că: închis.

Vineri, 25 octom­brie 2019

> 16:30 Tipo­gra­fia — Tea & Coffee Hou­se

Mihai Grăj­dea­nu — Expo­zi­ție per­so­na­lă / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu.

Str. Pos­tă­va­ru­lui 1, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Joi: 08:00 — 01:00
Vineri, Sâm­bă­tă: 09:00 — 03:00
Dumi­ni­că: 09:00 — 01:00

> 18:00 Tur­nul Alb

Lan­sa­re de car­te ”Aju­tă-mă să nu dis­par” — Petro­ne­la Rotar
Mode­ra­tor — Miha­il Vaku­lo­vschi; Invi­tat — Anca Zaha­ria

Str. După Ziduri, Bra­șov.

Sâm­bă­tă, 26 octom­brie 2019

> 13:00 Gale­ria de arta Kro­nArt

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Pos­tă­va­ru­lui nr. 8, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 12:00 — 18:00
Sâm­bă­tă: 12:00 — 16:00
Dumi­ni­că: închis

> 16:00 Ceta­tea Fel­di­oa­ra — Marien­bu­rg

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Lan­sa­re de car­te — ”Răz­bo­i­ul Legen­de­lor” – Sil­viu Urdea

Pro­gram de vizi­ta­re:
Octom­brie:
Luni: 11:00 — 18:00
Marți — Dumi­ni­că: 09:00 — 18:00
Noiem­brie
Luni: 11:00 — 17:00
Marți-Dumi­ni­că: 09:00 — 17:00

Dumi­ni­că, 27 octom­brie 2019

> 13:00 Muze­ul Tra­di­ți­i­lor Cod­le­ne

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Stra­da Lun­gă nr. 113, Cod­lea
Pro­gram de vizi­ta­re:
Marți — Mier­curi: 08:00 — 16:00
Joi: 08:00 — 18:00
Vineri: 08:00 — 14:00
Dumi­ni­că: 12:00 — 16:00
Luni, Sâm­bă­tă: închis

> 17:00 Poar­ta Eca­te­ri­na

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Șirul Ludwig van Bee­tho­ven nr. 1, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni — Vineri: 14:00 — 18:00

Luni, 28 octom­brie 2019

> 17:00 ART one­ze­ro

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Lun­gă nr. 100, Bra­șov
Pro­gram de vizi­ta­re:
Luni – Vineri: 14:00 — 18:00

> 19:00 Libră­ria Căr­tu­rești Bra­șov

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Pia­ța Sfa­tu­lui nr. 20
Luni — Sâm­bă­tă: 09:00 — 20:00
Dumi­ni­că: 10:00 — 19:00

Marți, 29 octom­brie 2019

> 19:00 Vis­s­su­al

Salo­nul par­ti­ci­pan­ți­lor / Pre­zin­tă cura­tor Vic­to­ria Țăroi Gal­be­nu

Str. Fabri­cii, Bra­șov
Luni — Sâm­bă­tă: 17:00 — 19:00.

Par­te­neri: Cen­trul Mul­ti­cul­tu­ral al Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia, Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Kun­STa­dt, Aso­ci­a­ția Amu­ral, Aso­ci­a­ția Mă Implic, Tipo­gra­fia, Gale­ria Kro­nArt, UAP Bra­șov, Uniu­nea Scri­i­to­ri­lor Români, OAR BV-CV-HR, Tea­trul Sică Ale­xan­dres­cu, Muze­ul Casa Mure­șe­ni­lor, Ope­ra Bra­șov, Filar­mo­ni­ca Bra­șov, Pri­mă­ria Cod­lea, Pri­mă­ria Fel­di­oa­ra, Casa Juni­lor, Libră­ria Huma­ni­tas, Muze­ul de Arta Moder­nă și Con­tem­po­ra­nă Pavel Șușa­ră, Inspec­to­ra­tul Jude­țean Șco­lar Bra­șov.


Man­ga­lia News, 20.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele