BICICLETA CARECURENT! PEDALEZI 1 ORĂ ȘI AI CURENT ELECTRIC ÎN CASĂ 24 DE ORE

0
1109

Bici­cle­ta care dă curent! Peda­lezi 1 oră și ai curent elec­tric în casă 24 de ore!

Oame­nii se plâng ade­sea că fac­tu­ri­le la ener­gie sunt din ce în ce mai cos­ti­si­toa­re. În ace­lași timp, mai spun că sunt așa de ocu­pați încât nu găsesc timp pen­tru exer­ci­ții fizi­ce. Cele două pro­ble­me par să-și fi găsit rezol­va­rea într‑o inven­ție care‑i apar­ți­ne lui Manoj Bhar­ga­va, mili­ar­da­rul de ori­gi­ne india­nă, care a cre­at o bici­cle­tă ce ar putea să ali­men­te­ze cu ener­gie, timp de 24 de ore, o locu­in­ță din medi­ul rural, dacă o sin­gu­ră per­soa­nă dă la peda­le timp de 1 oră, scrie trueactivist.com.

Mili­ar­da­rul Bhar­ga­va și echi­pa sa au cre­at bici­cle­ta hibrid spe­rând că vor rezol­va în acest mod inge­ni­os lip­sa de ener­gie elec­tri­că cu care se con­frun­tă un număr mare de oameni din întrea­ga lume. Totul nece­si­tă ener­gie, a spus Bhar­ga­va care a sub­li­ni­at că apro­xi­ma­tiv jumă­ta­te din popu­la­ția pla­ne­tei nu are acces la ener­gie elec­tri­că sau acce­sul se limi­tea­ză la 2 ori 3 ore.” Acce­sul la ener­gie cura­tă și gra­tu­i­tă va per­mi­te comu­ni­tă­ți­lor care tră­iesc în sără­cie, nu numai să-și lumi­ne­ze case­le, ci să se și conec­te­ze la inter­net pen­tru a se instrui”, a sub­li­ni­at Bhar­ga­va, care plă­nu­ieș­te să dis­tri­bu­ie, anul vii­tor, 10.000 de ast­fel de bici­cle­te în India.

Bhar­ga­va a men­țio­nat, într-un inter­viu citat de Natio­nal Geo­gra­phic, că aceas­tă bici­cle­tă, afla­tă în sta­di­ul de pro­iect, ar putea fi con­stru­i­tă cu cos­turi mini­me, de apro­xi­ma­tiv 100 de dolari, iar pri­me­le 50 de ast­fel de bici­cle­te vor fi tes­ta­te în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui vii­tor în India, în 15 sau 20 de sate.

Bici­cle­ta mili­ar­da­ru­lui indian ar putea fur­ni­za curent elec­tric pen­tru apro­xi­ma­tiv 1,3 mili­ar­de de per­soa­ne care tră­iesc în medi­ul rural, în țări­le săra­ce, iar în țări­le boga­te ar putea fi uti­li­za­tă pen­tru a redu­ce con­su­mul de ener­gie, dar și ca o moda­li­ta­te iefti­nă și plă­cu­tă de a mai da jos din kilo­gra­me­le în plus.

sur­sa: adevaruldeazi.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply