Asociația de părinți “Albatros” a Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Mangalia, pe harta Europe Code Week 2019

0
505

Aso­ci­a­ția de părinți “Alba­tros” orga­ni­zea­ză eve­ni­men­tul de pro­gra­ma­re și teh­no­lo­gie KEEP THE LINE https://www.meet-and-code.org/ro/ro/event-show/3552, în cadrul ini­ția­ti­vei Euro­pe Code Week 2019, spri­ji­ni­tă de Comi­sia Euro­pea­nă. Aces­ta se adre­sea­ză ele­vi­lor din cla­se­le VI‑a si a VII‑a și se des­fă­șoa­ră în data de 16.10.2019, în labo­ra­to­rul de infor­ma­ti­ca al Sco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 3 Man­ga­lia, str. Alba­tros, nr. 10.

Eve­ni­men­tul KEEP THE LINE este finan­țat cu aju­to­rul ini­ția­ti­vei Meet and Codehttps://www.meet-and-code.org/, sus­ți­nu­tă la nivel euro­pean de com­pa­nia de softwa­re SAP. Meet and Code, este coor­do­na­tă de Haus des Stiftens gGm­bH și rețea­ua Tech­So­up Euro­pe în 25 de țări euro­pe­ne și sus­ți­ne, pen­tru al tre­i­lea an con­se­cu­tiv, eve­ni­men­te de teh­no­lo­gie și pro­gra­ma­re des­fă­șu­ra­te în tim­pul Euro­pe Code Week (5–20 octom­brie 2019). În Româ­nia, ini­ția­ti­va Meet and Code este coor­do­na­tă de Aso­ci­a­ția Techsoup.

Prin eve­ni­men­tul “KEEP THE LINE”, ne pro­pu­nem să îi fami­li­a­ri­zăm pe ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 3 Man­ga­lia cu acti­vi­ta­tea de pro­gra­ma­re, în ace­lași timp să le ară­tăm aces­to­ra că învă­ța­rea poa­te fi ușoa­ră și amuzantă .

Acti­vi­tă­ți­le evenimentului:

- Dis­cu­ții refe­ri­toa­re la pro­ce­sul de coda­re urma­te de exer­ci­ții aplicative;
- Lan­sa­rea și pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui OpenRoberta;
- Pro­gra­ma­rea depla­să­rii robo­tu­lui pe tra­seu în OpenRoberta;
- Con­fi­gu­ra­rea robotului;
- Sal­va­rea schi­ței rea­li­za­tă în Open­Ro­ber­ta și încăr­ca­rea ei în Ardu­i­no IDE;
- Par­cur­ge­rea traseului;
- Pre­mi­e­rea participanților.

Par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment vor fi elevi ce și-au însu­șit noțiu­ni­le de bază în pro­gra­ma­re. Pen­tru rea­li­za­rea apli­ca­ți­i­lor se vor orga­ni­za echi­pe de 2–3 elevi iar pes­te 60% din par­ti­ci­pan­ti pro­vin din medi­ul rural. Mai mult de 40% sunt fete care vor fi încu­ra­ja­te să se impli­ce în acti­vi­tăți STEM.

Dura­ta eve­ni­men­tu­lui este de 2 ore.

Sin­te­ti­zand o dis­cu­tie cu doam­na pro­fe­soa­ra de infor­ma­ti­ca Dumi­tru Ali­na, care coor­do­nea­za eve­ni­men­tul nos­tru de infor­ma­ti­ca ce urmea­za sa se des­fa­soa­re in cadrul ini­ti­a­ti­vei Meet and Code, sub­li­ni­em urma­toa­re­le aspecte:

Pen­tru ele­vii Sco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.3 Man­ga­lia impli­cați în eve­ni­ment, aces­ta înseam­nă valo­ri­fi­ca­rea oport­u­ni­tă­ți­lor de a învă­ța pro­gra­ma­rea într-un mod plă­cut și activ. Ele­vii au posi­bi­li­ta­tea prin inter­me­di­ul robo­tu­lui con­stru­it de ei sa tes­te­ze pro­gra­mul creat.

Pen­tru comu­ni­ta­te, eve­ni­men­tul aju­ta la pre­gă­ti­rea unei  gene­ra­ții capa­bi­le să se adap­te­ze ușor la noi­le tehnologii.

Am ales să mă implic in acest eve­ni­met Meet and Code pt a trezi inte­re­sul ele­vi­lor pt pro­gra­ma­re si noi­le teh­no­lo­gii, pt a‑i aju­ta să facă față la noi­le pro­vo­cări ale sec XXI, când foar­te mul­te mese­rii vor fi inlo­cu­i­te de IA.

In urma aces­tei acti­vi­tati, sper să for­mez o echi­pă de copii des­chiși la nou, adap­ta­bili, cre­a­tivi, gata să cau­te și să gaseas­că solu­ții pt rezol­va­rea a dife­ri­te­lor pro­ble­me uti­li­zând programarea.

Din punc­tul meu de vede­re, ini­ția­ti­va Meet and Code repre­zin­tă o pro­vo­ca­re și o oport­u­ni­ta­te de a învă­ța din acti­vi­tă­ți­le celor­lal­te orga­ni­za­ții, de a vedea cum lucrea­ză și de ce sunt inte­re­sați ele­vii din cele­lal­te țări. Este o oca­zie de a pro­mo­va acti­vi­tă­ți­le Aso­ci­a­ți­ei de părinți Alba­tros în comu­ni­ta­te și de a moti­va cele­lal­te orga­ni­za ții să ini­ție­ze acti­vi­tăți de programare”.

Comi­sia Euro­pea­nă spri­ji­nă ini­ția­ti­va Euro­pe Code Week ca par­te a stra­te­gi­ei sale pen­tru o pia­ță uni­că digi­ta­lă. În Pla­nul de Acțiu­ne pen­tru Edu­ca­ție Digi­ta­lă, Comi­sia încu­ra­jea­ză în spe­cial șco­li­le să se ală­tu­re ini­ția­ti­vei, obiec­ti­vul fiind ace­la de a avea 50% din toa­te șco­li­le euro­pe­ne impli­ca­te în pro­mo­va­rea digi­ta­li­ză­rii, până în anul 2020.

La nivel euro­pean, valoa­rea finan­ță­ri­lor acor­da­te prin pro­gra­mul Meet and Code s‑a ridi­cat anul aces­ta la pes­te 430.000 Euro, sumă alo­ca­tă pen­tru sus­ți­ne­rea eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te în 25 de țări, în cadrul Euro­pe Code Week 2019.

În Româ­nia, 90 de eve­ni­men­te de pro­gra­ma­re și teh­no­lo­gie orga­ni­za­te de 75 de orga­ni­za­ții non-pro­fit au pri­mit finan­ța­re prin pro­gra­mul Meet and Code, în valoa­re tota­lă de 27.000 EURO. Des­co­pe­riți mai mul­te deta­lii des­pre toa­te eve­ni­men­te­le Meet and Code din țară, aici — https://www.asociatiatechsoup.ro/blog/evenimentele-meet-and-code-2019.

Pen­tru cel de-al tre­i­lea an con­se­cu­tiv, sub mot­to-ul ”Empowe­ring a Gene­ra­tion”, Meet and Code încu­ra­jea­ză orga­ni­za­ți­i­le non­pro­fit din toa­tă Euro­pa să con­tri­bu­ie la pro­mo­va­rea edu­ca­ți­ei digi­ta­le, prin eve­ni­men­te de pro­gra­ma­re sau de teh­no­lo­gie dedi­ca­te copi­i­lor și tine­ri­lor cu vâr­sta între 8 și 24 de ani. Con­form rapor­tu­lui “The Digi­tal Ski­lls Gap in Euro­pe” al Comi­si­ei Euro­pe­ne din 2017, 9 din 10 locuri de mun­că vor nece­si­ta abi­li­tăți digi­ta­le, în vii­to­rul apropiat.

Aso­ci­a­ția Tech­so­up, Com­pa­nia SAP, orga­ni­za­ția non-pro­fit ger­ma­nă Haus des Stiftens gGm­bH și cei­lalți par­te­neri ai rețe­lei Tech­So­up Euro­pe sunt orga­ni­za­to­rii ini­ția­ti­vei Meet and Code. Aceas­ta spri­ji­nă eve­ni­men­te de teh­no­lo­gie și pro­gra­ma­re în urmă­toa­re­le 25 de țări: Româ­nia, Aus­tria, Bos­nia și Her­țe­go­vi­na, Bul­ga­ria, Croa­ția, Cehia, Anglia, Fran­ța, Ger­ma­nia, Unga­ria, Irlan­da, Ita­lia, Kaza­hs­tan, Mace­do­nia, Polo­nia, Rusia, Ser­bia, Slo­va­cia, Slo­ve­nia, Spa­nia, Elve­ția, Ucrai­na, Bel­gia, Olan­da și Portugalia.

Aso­ci­a­ția Tech­so­up (https://www.asociatiatechsoup.ro) cre­ea­ză și ofe­ră resur­se IT și expe­rien­țe de învă­ța­re a teh­no­lo­gi­ei pen­tru orga­ni­za­ții non­pro­fit, tineri și pro­fe­sori. Aso­ci­a­ția Tech­so­up este câști­gă­toa­re a pre­mi­u­lui Digi­tal Ski­lls for Edu­ca­tion din cadrul Euro­pean Digi­tal Ski­lls Awar­ds în 2017, com­pe­ti­ție orga­ni­za­tă de Comi­sia Europeană.

A trans­mis din par­tea Aso­ci­a­ți­ei de părinți “Alba­tros”, Cris­ti­na Humă, pre­șe­din­te.


Man­ga­lia News, 10.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply