ALERTĂ! Un medicament folosit de milioane de români, suspectat că favorizează cancerul

0
342

Un medi­ca­ment care con­ți­ne rani­ti­di­nă este sus­pec­tat că ar putea pro­du­ce can­cer și a fost retras din­tr-un mare lanț de far­ma­cii din SUA. Ope­ra­țiu­nea este una de amploa­re, la nivel mondi­al, iar Can­a­da și Fran­ța au retras deja de la vân­za­re medi­ca­men­te­le pe bază de rani­ti­di­nă.

Medi­cii au sfă­tu­it pacienţii să nu o mai folo­seas­că, dar, totu­şi, să nu între­ru­pă brusc tra­ta­men­tul și să o înlo­cu­ias­că cu alt­ce­va, potri­vit Ager­pres.

Rani­ti­di­na este un medi­ca­ment folo­sit pen­tru arsu­ri­le gas­tri­ce și ulce­re sto­ma­ca­le şi se eli­be­rea­ză în far­ma­cii atât pe bază de reţe­tă, cât şi la liber.

La 13 sep­tem­brie, atât Agen­ția pen­tru Ali­men­te și Medi­ca­men­te (FDA) din Sta­te­le Uni­te, cât și Agen­ția Euro­pea­nă pen­tru Medi­ca­men­te (EMA) și-au făcut publi­ce deci­zi­i­le de a ree­va­lua pre­zen­ța N‑nitrosodimetilaminei în medi­ca­men­ten­te­le care con­țin rani­ti­di­nă, potri­vit Ager­pres.

Aceas­tă sub­stan­ță, cunos­cu­tă și sub denu­mi­rea de dime­til­ni­tro­sa­mi­nă, este sus­pec­ta­tă, pe baza unor stu­dii făcu­te pe ani­ma­le, că ar putea fi un car­ci­no­gen uman (o sub­stan­ță care poa­te pro­du­ce can­cer). Sub­stan­ța este pre­zen­tă însă și în apă și ali­men­te, inclu­siv în car­ne, pro­du­se lac­ta­te și legu­me, dar nu este dău­nă­toa­re atunci când e vor­ba de can­ti­tăți foar­te mici.

Pe de altă par­te, un stu­diu făcut public în febru­a­rie 2019 aver­ti­za că medi­ca­men­te­le împo­tri­va aci­di­tă­ţii gas­tri­ce reduc efi­ca­ci­ta­tea anu­mi­tor tra­ta­men­te pen­tru can­cer, până în punc­tul redu­ce­rii dura­tei de supra­vi­eţu­i­re a pacienţi­lor care iau aces­te medi­ca­men­te. (cugetliber.ro)


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply