Afaceri de la zero. Cum a reuşit o tânără să transforme dragostea pentru animale de companie într-un business de zeci de mii de euro — VIDEO

0
239

Dra­gos­tea pen­tru ani­ma­le­le de com­pa­nie a depă­şit gra­ni­ţe­le unei sim­ple pasiuni pen­tru Daian­ca Mar­cov, atunci când a decis să facă o afa­ce­re care să aibă în cen­trul atenţi­ei căţe­ii — în spe­cial pe cei de mici dimen­siuni.

Fri­ze­ria cani­nă Alpha Pet a apă­rut în urma câtor­va ani în care antre­pre­noa­rea, ori­gi­na­ră din Timi­şoa­ra, a căpă­tat expe­rienţă în gro­o­ming – arta de a cos­me­ti­za patru­pe­de­le care le fac stă­pâ­ni­lor via­ţa mai fru­moa­să.

Când avea şap­te ani, Daian­ca Mar­cov a pri­mit cadou de la părinţi un metis de bichon care avea să‑i fie ală­tu­ri vre­me de 20 de ani. Avea nevo­ie de toa­le­taj, însă, cum în urmă cu câţi­va ani aceas­ta nu era o acti­vi­ta­te făcu­tă tot tim­pul pro­fe­si­o­nist, căţe­lul era dus la un cabi­net vete­ri­nar şi „che­lit”, după cum spu­ne Daian­ca Mar­cov, de două ori pe an. 

Abia în 2010 am des­co­pe­rit un salon care era la înce­put, dar care toa­le­ta şi alt­fel decât chel. Eram foar­te încân­ta­tă”, îşi amin­teş­te antre­pre­noa­rea din Timi­şoa­ra.

Întâl­ni­rea cu un gro­o­mer spe­cia­li­zat – un fel de sti­list pen­tru ani­ma­le­le de com­pa­nie – s‑a con­cre­ti­zat mai târ­ziu într‑o cola­bo­ra­re care avea să o inspi­re pen­tru a pune baze­le unui busi­ne­ss pro­priu. În 2014, Daian­ca Mar­cov, absol­ven­tă de şti­inţe agri­co­le şi medi­ci­nă vete­ri­na­ră în Timi­şoa­ra, s‑a mutat în Capi­ta­lă.

Ini­ţi­al, mi-am dorit să mă anga­jez în dome­niu, dar nu am găsit un salon care să-mi ofe­re o cola­bo­ra­re pe pla­cul meu. Ast­fel, în 2015, s‑a năs­cut con­cep­tul Alpha Pet. Alpha este nume­le unei căţe­lu­şe foar­te dragi mie, dar este şi lide­rul hai­tei de lupi”, poves­teş­te Daian­ca Mar­cov.

Inves­ti­ţia ini­ţi­a­lă a fost de cir­ca 13.000 de lei, bani împru­mu­ta­ţi, din care a plătit chi­ria unui spa­ţiu în care tre­bu­ia să fun­cţio­ne­ze fri­ze­ria cani­nă şi a aco­pe­rit for­ma­li­tă­ţi­le pen­tru desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii. Pe par­curs, pro­fi­tul a fost per­ma­nent rein­ves­tit în echi­pa­men­te şi pro­du­se cos­me­ti­ce spe­ci­a­le.

Ca o reco­man­da­re pen­tru cei care ar vrea să-şi des­chi­dă acum un salon pen­tru căţei, cred că mini­mum 10.000 de euro ar fi nece­sari. Este foar­te greu, când nu ai bani, să începi o afa­ce­re. Star­tul este foar­te ane­vo­ios, dar nu impo­si­bil”.

Pri­mii cli­enţi au venit din reco­man­dări, dar şi ca urma­re a pro­mo­vă­rii în medi­ul onli­ne, pe pagi­ni­le de Face­bo­ok şi de Insta­gram. Daian­ca Mar­cov era, pe atunci, unul din­tre puţi­nii antre­pre­nori care îşi făcu­se­ră un busi­ne­ss de acest tip.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele