Vrem curse navale de pasageri pe Dunăre! În urmă cu un secol, Galațiul avea legături cu Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Brăila, Ismail, Tulcea, Sulina și alte localități dunărene. Astăzi, nici măcar cu Brăila!

0
833

Aso­ci­a­ția ”Galați, ora­șul meu” sus­ți­ne de 3 ani rein­tro­du­ce­rea cur­se­lor nave­le de pasa­geri pe Dună­re. Reco­nec­ta­rea ora­șu­lui cu cele­lal­te ora­șe rive­ra­ne ale Dună­rii, con­cret cu Brăi­la și Tul­cea. În urmă cu un secol, Gala­ți­ul avea legă­turi cu Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin, Giur­giu, Brăi­la, Isma­il, Tul­cea, Suli­na și alte ora­șe și loca­li­tăți dună­re­ne. În 1999, con­si­de­rân­du-se prea cos­ti­si­tor, a fost sis­tat trans­por­tul de pasa­geri pe Dună­re la Galați și Brăi­la. Dar pen­tru noi, înseam­nă tra­di­ție și iden­ti­ta­te.

În ace­lași an, ora­șul a pier­dut și nava sim­bol ”Liber­ta­tea, yach­tul regal ce ajun­se­se într‑o sta­re de degra­da­re avan­sa­tă, dar care în loc să fie res­ta­u­rat, a fost vân­dut și scos defi­ni­tiv din țară.

Inte­re­sul oame­ni­lor pen­tru croa­zi­e­re, nave și tot ce ține de acest mod de trans­port este imens, s‑a obser­vat în fie­ca­re an de Ziua Dună­rii, când sunt orga­ni­za­te de auto­ri­tăți plim­bări pe Dună­re, vapoa­re­le puse la dis­po­zi­ție sunt inva­da­te de gălă­țeni și mai ales acum, când a acos­tat la Galați Bri­cul ”Mir­cea” și mii de oameni nu au reu­șit, din cau­za aglo­me­ra­ți­ei, să urce pe vas.

Nu înțe­le­gem de ce auto­ri­tă­ți­le sunt nu văd aces­te lucruri și nu inves­tesc în con­stru­i­rea măcar a unei nave, care să ne reco­nec­te­ze în pri­mă fază cu Brăi­la, să asi­gu­re croa­zi­e­re pe peri­oa­da esti­va­lă, atât timp cât întrea­ga comu­ni­ta­te sus­ți­ne acest dezi­de­rat. Avem insti­tut de pro­iec­tări, spe­cia­liști nava­liști, șan­ti­er naval, ce mai aștep­tăm? Acest tip de trans­port, pre­zent în toa­te ora­șe­le port ale lumii, ar adu­ce vizi­bi­li­ta­te ora­șe­lor Galați și Brăi­la, turiști și impli­cit bani în buget.

În spri­ji­nul aces­tui obiec­tiv, Aso­ci­a­ția ”Galați, ora­șul meu” a orga­ni­zat mese rot­un­de, a trans­mis adre­se admi­nis­tra­ți­ei loca­le, a cre­at o pagi­nă de face­bo­ok, a avut prin mem­brii săi apa­ri­ții la tele­vi­ziu­ni­le loca­le, au apă­rut arti­co­le în pre­să.

Aștep­tăm ”muta­rea” deci­si­vă din par­tea admi­nis­tra­ți­ei loca­le. 

Cu res­pect, 
Bogdan-Radu Brîn­zan.


Man­ga­lia News, 21.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele