VINE ȘCOALA… BINE-MI PARE! NU-NCEPEA PE 15, OARE? Întreabă Ovidiu Sorin Cupșa

0
426

Ovi­diu Sorin Cup­șa: VINE ȘCOALA… BINE-MI PARE! NU-NCEPEA PE 15, OARE?

De luni, încep șco­li­le.

Pe 9 sep­tem­brie!

Am aflat, fix cu o lună îna­in­te, oda­tă cu spe­ran­ța spul­be­ra­tă a copi­i­i­lor, părin­ți­lor, pro­fe­so­ri­lor și com­pa­ni­i­lor de turism, care aștep­tau să încea­pă pe 16.

Eu am făcut școa­la într‑o comu­nă mică din Arde­al si-mi amin­tesc că în satul meu, 15 iunie și 15 sep­tem­brie erau zile mar­ca­te cu roșu în calen­dar.

Dar de la Fune­riu încoa­ce, șco­li­le încep la rule­ta ruseas­că. A fost dată pes­te cap o tra­di­ție de gene­ra­ții, în care șco­li­le înce­peau pe 15 sep­tem­brie. Sau în pri­ma luni de după.

Copi­ii erau mul­țu­miți că au fix 3 luni de vacan­ță mare, părin­ții aveau sala­ri­i­le lua­te îna­in­te de 15 și erau pre­gă­tiți pen­tru chel­tu­ie­li­le șco­la­re, pro­fe­so­rii aveau juma­ta­te de sep­tem­brie să-și pre­gă­teas­că anul șco­lar, iar fir­me­le de turism mai aveau un cli­ent în capăt de sezon.

Și bag mâna în foc că școa­la era cel puțin la fel de bună!

Azi, după j’de refor­me, n‑am făcut alt­ce­va decât să bul­ver­săm gene­ra­ții întregi de copii, pe care tot noi îi ridi­culi­zăm că nu mai înva­ță “ca pe vre­mea noas­tră”.

Nu știu cât înțe­le­ge azi un pri­chin­del din dife­ren­ța din­tre 9 și 16 sep­tem­brie, dar cu sigu­ran­ță, con­cep­tul de “sta­bi­li­ta­te” îi este stră­in.

Căci, din păca­te, de‑a lun­gul ani­lor de școa­lă va mai fi pus de câte­va ori în situ­a­ția de a afla în ulti­ma cli­pă că s‑a mai schim­bat ceva în nume­le unei inter­mi­na­bi­le și impre­vi­zi­bi­le “refor­me”.

Cred că “15 sep­tem­brie” e un sim­bol al pre­dic­ti­bi­li­tă­ții și mai cred că școa­la româ­neas­că are nevo­ie de mai mul­tă pre­dic­ti­bi­li­ta­te: ani șco­lari mai sta­bili, pro­gra­me adap­ta­te la cerin­țe­le din ciclu­ri­le supe­ri­oa­re, exa­me­ne con­for­me nive­luri de pre­gă­ti­re, conec­ti­vi­ta­te cu pia­ța mun­cii, cari­e­re pro­fe­sio­na­le corec­te pen­tru pro­fe­sori ș.a.

Miniș­trii învă­țămân­tu­lui ar tre­bui să știe mai bine ce tre­bu­ie facut și să stea mai mult în frun­tea minis­te­ru­lui!

Poa­te cine­va se va gân­di seri­os la asta!

Până atunci…

Suc­ces copi­i­lor, părin­ți­lor și pro­fe­so­ri­lor, în anul șco­lar 2019 — 2020!

Ovi­diu Sorin Cup­șa, 06.09.2019.


Man­ga­lia News, 07.09.2019. (sur­sa foto: digi24.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele