Transgaz şi Black Sea Oil & Gas au semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru preluarea gazelor din Proiectul MGD în SNT, la Corbu, județul Constanța

0
341

Loca­li­ta­tea Cor­bu — jude­țul Con­stan­ța, 30 august 2019 — Direc­to­rul Gene­ral al Transgaz S.A. („Transgaz”), dom­nul Ion Ste­ri­an și Direc­to­rul Gene­ral al Bla­ck Sea Oil & Gas SRL („BSOG”), dom­nul Mark Bea­com, au sem­nat, vineri, la Cor­bu ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor pen­tru pro­iec­te­le celor două com­pa­nii, în vede­rea pre­luă­rii pro­du­cţi­ei pro­ve­ni­te din Pro­iec­tul Dezvol­ta­re Gaze Natu­ra­le Midia („Pro­iec­tul MGD”) în Sis­te­mul Națio­nal de Trans­port („SNT”).

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat Minis­trul Eco­no­mi­ei, dom­nul Nicu­lae Bădă­lău și șeful Can­ce­la­ri­ei Prim-minis­tru­lui, dom­nul Cos­tin Miha­la­che, care a pre­zen­tat mesa­jul Pre­mi­e­ru­lui Româ­ni­ei, doam­na Viori­ca Dăn­ci­lă.

Pro­iec­tul Transgaz „Extin­de­re SNT Vadu-T1” con­stă în con­stru­i­rea unei con­duc­te cu dia­me­trul de Ø20” (Dn 500), pro­iec­ta­tă pen­tru a trans­por­ta gaze natu­ra­le la o pre­siu­ne de 55 bar, în lun­gi­me tota­lă de apro­xi­ma­tiv 24,37 km, care va conec­ta Ţăr­mul Mării Negre cu Sis­te­mul Naţio­nal de Trans­port — con­duc­ta T1 pe dire­cţia Ţăr­mul Mării Negre — Cor­bu — Săce­le — Coge­a­lac — Gră­di­na. Ter­me­nul esti­mat de fina­li­za­re este anul 2021.

Pro­iec­tul MGD con­stă în săpa­rea a cinci son­de de pro­du­cţie (o son­dă pe zăcămân­tul Doi­na şi patru son­de pe zăcămân­tul Ana), un ansam­blu sub­ma­rin de pro­du­cţie pe zăcămân­tul Doi­na care va fi conec­tat printr‑o con­duc­tă de 18 km la plat­for­ma de pro­du­cţie auto­ma­ti­za­tă ampla­sa­tă pe zăcămân­tul Ana. O con­duc­tă sub­ma­ri­nă de 121 km va asi­gu­ra trans­por­tul gaze­lor de la plat­for­ma Ana la ţărm, unde urmea­ză 4,1 km de con­duc­tă sub­te­ra­nă până la noua sta­ţie de tra­ta­re a gaze­lor („STG”). Gaze­le tra­ta­te vor fi livra­te prin sta­ţia de măsu­ra­re a gaze­lor loca­li­za­tă în peri­me­trul STG către SNT ope­rat de Transgaz. Se esti­mea­ză că pro­du­cţia de gaze va înce­pe în tri­mes­trul 1 al anu­lui 2021.

Asis­tăm astăzi la un moment foar­te impor­tant pen­tru eco­no­mia româ­neas­că. Por­nim împre­u­nă două pro­iec­te, Pro­iec­tul de Dezvol­ta­re Gaze Natu­ra­le Midia al Bla­ck Sea Oil & Gas și Extin­de­rea Sis­te­mu­lui Națio­nal de Trans­port dezvol­ta­tă de Transgaz, care vor adu­ce bene­fi­cii pen­tru români și pen­tru eco­no­mie prin con­tri­bu­ția majo­ră la valo­ri­fi­ca­rea gaze­lor natu­ra­le din Marea Nea­gră. Extin­de­rea Sis­te­mu­lui Națio­nal de Trans­port este una din­tre cele mai impor­tan­te lucrări dezvol­ta­te de Transgaz și repre­zin­tă punc­tul de ple­ca­re pen­tru intra­rea gaze­lor din Marea Nea­gră în eco­no­mia româ­neas­că și în cir­cu­i­tul inter­națio­nal. Feli­cit echi­pe­le Transgaz și Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei pen­tru acti­vi­ta­tea sus­ți­nu­tă pe care o deru­lea­ză în vede­rea dezvol­tă­rii infras­truc­tu­rii ener­ge­ti­ce a Româ­ni­ei. Doresc suc­ces Bla­ck Sea Oil & Gas în acest pro­iect, îi încu­ra­jez să își con­so­li­de­ze și diver­si­fi­ce inves­ti­ți­i­le în indus­tria petro­li­e­ră și petro­chi­mi­că din Româ­nia și îi asi­gur de între­gul spri­jin al Guver­nu­lui pen­tru dezvol­ta­rea unor pro­iec­te cu bene­fi­cii atât pen­tru români cât și pen­tru eco­no­mia româ­neas­că”, a decla­rat Cos­tin Miha­la­che în mesa­jul trans­mis din par­tea pre­mi­e­ru­lui Viori­ca Dăn­ci­lă.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, dom­nul Nicu­lae Bădă­lău, a adă­u­gat: „Acest pro­iect va aco­peri 10% din nece­sa­rul anu­al de gaze natu­ra­le al Româ­ni­ei, și, mai mult decât atât, repre­zin­tă o con­tri­bu­ție impor­tan­tă la nivel națio­nal, cât și pen­tru dezvol­ta­rea eco­no­mi­că şi soci­a­lă a comu­ni­tă­ți­lor loca­le. Este rezul­ta­tul unei inves­ti­ţii care până în acest moment s‑a ridi­cat la suma de 200 mili­oa­ne de dolari, iar alte 400 de mili­oa­ne urmea­ză să fie inves­ti­te de Bla­ck Sea Oil & Gas până la fina­li­za­rea con­stru­cţi­ei, ceea ce demon­strea­ză anga­ja­men­tul nos­tru pen­tru susţi­ne­rea mediu­lui de afa­ceri din Româ­nia”.

Transgaz își res­pec­tă misiu­nea de a func­țio­na pre­cum un fur­ni­zor de secu­ri­ta­te ener­ge­ti­că națio­na­lă și regio­na­lă, prin inves­ti­ți­i­le de impor­tan­ță stra­te­gi­că pe care le des­fă­șoa­ră atât în Româ­nia, cât și în Repu­bli­ca Mol­do­va, unde con­struim gazo­duc­tul Ungheni-Chi­și­nău. Tot­o­da­tă, Transgaz prin dezvol­tă­ri­le Sis­te­mu­lui Națio­nal de Trans­port Gaze Natu­ra­le, își adu­ce con­tri­bu­ția sub­stan­ți­a­lă la dezvol­ta­rea eco­no­mi­că și soci­a­lă a Româ­ni­ei. Rea­li­zăm aces­te obiec­ti­ve deo­se­bit de impor­tan­te prin lucră­ri­le de extin­de­re a SNT, care vor per­mi­te tutu­ror comu­ni­tă­ți­lor loca­le să fie conec­ta­te la rețea­ua de gaze, dar și prin pro­iec­te stra­te­gi­ce, pre­cum BRUA, care vor adu­ce bene­fi­cii eco­no­mi­ce și soci­a­le sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru Româ­nia, per­mițând atin­ge­rea poten­ți­a­lu­lui pe care țara noas­tră îl are. Putem afir­ma cu res­pon­sa­bi­li­ta­te că ener­gia repre­zin­tă resur­sa pre­zen­tu­lui și a vii­to­ru­lui, iar infras­truc­tu­ra ener­ge­ti­că repre­zin­tă un vec­tor sus­te­na­bil prin care aceas­tă resur­să este trans­for­ma­tă în oport­u­ni­tăți con­cre­te. Transgaz rămâ­ne un par­te­ner seri­os pen­tru toți inves­ti­to­rii inte­re­sați în dezvol­ta­rea eco­no­mi­că”, a decla­rat dom­nul Ion Ste­ri­an, Direc­to­rul Gene­ral al SNTGN Transgaz, cu pri­le­jul sem­nă­rii ordi­nu­lui de înce­pe­re a lucră­ri­lor.

Sun­tem foar­te încân­tați că am ajuns într‑o nouă eta­pă în pro­iec­tul nos­tru de pio­nie­rat din lar­gul Mării Negre, ală­tu­ri de par­te­ne­rii noş­tri de la Transgaz. Îi mul­țu­mim dom­nu­lui Direc­tor Gene­ral Ste­ri­an și echi­pei sale pen­tru abor­da­rea proac­ti­vă și pro­fe­si­o­nis­tă care a făcut posi­bi­lă ajun­ge­rea în acest punct” a decla­rat dom­nul Mark Bea­com, comen­tând asu­pra sem­nă­rii ordi­nu­lui. 

Des­pre Transgaz S.A.

Soci­e­ta­tea Naţio­nal de Trans­port Gaze Natu­ra­le TRANSGAZ S.A. este ope­ra­to­rul teh­nic al Sis­te­mu­lui Naţio­nal de Trans­port şi răs­pun­de de fun­cţio­na­rea aces­tu­ia în con­di­ţii de cali­ta­te, sigu­ranţă, efi­cienţa eco­no­mi­că şi pro­te­cţie a mediu­lui încon­ju­ră­tor. TRANSGAZ S.A. a luat fiinţă în baza Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 334/28 apri­lie 2000, este per­soa­nă juri­di­că româ­nă având for­ma juri­di­că de soci­e­ta­te comer­ci­a­lă pe acţiuni şi îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în con­for­mi­ta­te cu legi­le româ­ne şi cu sta­tu­tul său.

Des­pre Bla­ck Sea Oil & Gas SRL

Bla­ck Sea Oil & Gas SRL, deţi­nu­tă de Car­ly­le Inter­na­tio­nal Ener­gy Par­t­ners şi Ban­ca Euro­pea­nă pen­tru Recon­struc­ție și Dezvol­ta­re, este o com­pa­nie inde­pen­den­tă de țiței şi gaze cu sedi­ul în Româ­nia care desfă­şoa­ră ope­ra­ţiuni de explo­ra­re, dezvol­ta­re şi exploa­ta­re a resur­se­lor con­venţio­na­le de ţiţei şi gaze natu­ra­le. În pre­zent por­to­fo­li­ul com­pa­niei este alcă­tu­it din con­ce­siu­nea pri­vind peri­me­tre­le XV Midia şi XIII Peli­can, Zona de Apă de Mică Adân­ci­me situ­a­te în plat­for­ma con­ti­nen­ta­lă a Mării Negre, în care com­pa­nia deţi­ne o par­ti­ci­pa­ţie de 70% şi cali­ta­tea de ope­ra­tor. 


Man­ga­lia News, 02.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele