SUSȚIN INTRODUCEREA GRAMATICII LA LICEU! Utilitatea gramaticii și nevoia de mai multă gramatică în școală, dovedite simplu, prin mai multe argumente

0
489

SUSȚIN INTRODUCEREA GRAMATICII LA LICEU!

 În con­tex­tul actu­al, se dis­cu­tă mult des­pre schim­bă­ri­le care se impun sau se pro­pun în școa­la româ­neas­că. Este poa­te aces­ta un pri­lej bun de a susţi­ne că, pen­tru for­ma­rea ele­vi­lor, a vii­to­ru­lui şi a cul­tu­rii lor, e nece­sa­ră şi o con­ti­nu­a­re a stu­di­e­rii gra­ma­ti­cii în liceu – în spe­cial, a gra­ma­ti­cii nor­ma­ti­ve –, ală­tu­ri de alte com­po­nen­te ale lim­bii (lexic și seman­ti­că, fone­ti­că, sti­lis­ti­că). Aceas­tă nece­si­ta­te s‑a afir­mat şi până acum, dar vocea susţi­nă­to­ri­lor încă nu a fost ascul­ta­tă.

Până în cla­sa a VIII‑a, se con­tu­rea­ză dome­ni­ul gra­ma­ti­cii, intro­du­cân­du-se con­cep­te­le fun­damen­ta­le şi regu­li­le sale, iar aces­tea ar tre­bui îmbo­gă­ți­te, rafi­na­te, pre­ci­zate în anii urmă­tori. În cadrul modu­lu­lui Lim­bă și comu­ni­ca­re din cla­se­le licea­le sunt relu­a­te une­le ele­men­te de gra­ma­ti­că, dar ele sunt pre­zen­ta­te des­tul de sumar în manu­a­le și sunt insu­fi­cien­te pen­tru apro­fun­da­rea dome­ni­u­lui. Manu­a­le­le insis­tă mai ales asu­pra ana­li­zei sti­lis­ti­ce, asu­pra lexi­cu­lui și a seman­ti­cii (adi­că asu­pra aspec­te­lor care se cer la exa­me­nul de baca­la­u­re­at). Cel mult, cunoş­tinţe­le de gra­ma­ti­că pot fi apro­fun­da­te prin intro­du­ce­rea unui curs opțio­nal, dar numai dacă lice­ul res­pec­tiv deci­de acest lucru, dacă sunt cereri din par­tea ele­vi­lor şi dacă pro­fe­so­rii accep­tă să țină un ase­me­nea curs. Puţini elevi bene­fi­ci­a­ză de o ast­fel de pre­gă­ti­re. În gene­ral, se spu­ne că gra­ma­ti­că în liceu nu se mai face.  

Uti­li­ta­tea gra­ma­ti­cii și nevo­ia de mai mul­tă gra­ma­ti­că în școa­lă, chiar şi după ter­mi­na­rea ciclu­lui gim­na­zi­al, se pot dove­di sim­plu, prin mai mul­te argu­men­te.

● Cu sigu­ran­ță, dacă s‑ar face gra­ma­ti­că în liceu, numă­rul celor care scriu cu un i în loc de doi sau trei i, al celor care – foar­te mulţi – spun care, în loc de pe care, când pro­nu­me­le rela­tiv e com­ple­ment direct, al celor care fac dez­a­cor­duri între subiect și pre­di­cat, sau al celor care nu ştiu unde să pună cra­ti­ma, ar scă­dea sem­ni­fi­ca­tiv. Ast­fel de gre­șeli gra­ve se întâl­nesc atât de frec­vent la exa­me­ne, pe Face­bo­ok, în SMS-uri, cereri, scri­sori de inten­ție etc. Ne plân­gem că se „urâţeş­te” lim­ba, ne îngro­zim când citim lucră­ri­le unor elevi la exa­me­ne­le de baca­la­u­re­at sau la admi­te­rea la facul­ta­te (și ne mai și amu­zăm dân­du-le, în fie­ca­re an, pe cele mai „ori­gi­na­le” la tele­vi­zor sau în ziar), ne ori­pi­lăm când vedem greşeli pes­te tot. Dar ce putem face ca să schim­băm situ­a­ția? Se subînţe­le­ge că adân­ci­rea cunoş­tinţe­lor de gra­ma­ti­că în liceu este o solu­ţie.

Scri­e­rea şi vor­bi­rea corec­tă pre­su­pun cunoaș­te­rea și apli­ca­rea unor reguli gra­ma­ti­ca­le ale lim­bii româ­ne, care impli­că noțiuni fun­damen­ta­le (sub­stan­tiv, adjec­tiv, pro­nu­me, subiect, pre­di­cat etc.) – pe care ele­vul ajun­ge să le stă­pâ­neas­că învă­ţând gra­ma­ti­că într-un mod sis­te­ma­tic, până la ter­mi­na­rea lice­u­lui.

Cunoș­tin­țe­le de gra­ma­ti­că a lim­bii mater­ne repre­zin­tă o par­te din cul­tu­ra gene­ra­lă a fie­că­ru­ia. Felul cum te expri­mi spu­ne mult des­pre edu­ca­ția ta, dar și des­pre res­pec­tul pe care îl ai față de tine, față de cei­lalți și chiar față de lim­ba ta.

● Gra­ma­ti­ca te înva­ță să gân­deşti clar, să te expri­mi logic, să ordo­nezi ide­i­le și fap­te­le comu­ni­ca­te într‑o manie­ră coe­ren­tă pen­tru că gra­ma­ti­ca este expre­sie a gân­di­rii logi­ce.

Scri­e­rea şi vor­bi­rea corec­tă pre­su­pun cunoaș­te­rea și apli­ca­rea unor reguli gra­ma­ti­ca­le ale lim­bii româ­ne – care impli­că noțiuni fun­damen­ta­le (sub­stan­tiv, adjec­tiv, pro­nu­me, subiect, pre­di­cat etc.) – pe care ele­vul ajun­ge să le stă­pâ­neas­că învă­ţând gra­ma­ti­că într-un mod sis­te­ma­tic, până la ter­mi­na­rea lice­u­lui.
 
● Cunoaș­te­rea noţiu­ni­lor cu care ope­rea­ză în gene­ral gra­ma­ti­ca este uti­lă pen­tru învă­ța­rea lim­bi­lor stră­i­ne. Com­pa­ra­rea lim­bii stră­i­ne pe care doreşti să ţi‑o însu­şeşti cu gra­ma­ti­ca lim­bii tale te aju­tă să îți dai sea­ma de spe­ci­fi­cul fie­că­rei lim­bi. Dacă se mini­ma­li­zea­ză rolul gra­ma­ti­cii în învă­ța­rea unei lim­bi stră­i­ne, ele­vul poa­te să ajun­gă să cunoas­că mul­te cuvin­te și expre­sii din lim­ba res­pec­ti­vă, dar nu ajun­ge să facă acor­dul subiec­tu­lui cu pre­di­ca­tul, să uti­li­ze­ze corect tim­pul ver­bal sau o for­mă adjec­ti­va­lă ori pro­no­mi­na­lă etc. Pen­tru învă­ța­rea unei lim­bi stră­i­ne, e util ca ele­vul să aibă noțiuni fun­damen­ta­le de gra­ma­ti­că (mod, timp, per­soa­nă, număr, caz, arti­col etc.).

● Știm cu toții că la une­le facul­tăți, cum sunt Facul­ta­tea de Drept, Facul­ta­tea de Jur­na­lism şi Şti­inţe­le Comu­ni­că­rii, Facul­ta­tea de Lim­bi și Lite­ra­turi Stră­i­ne, Aca­de­mia de Poli­ție, exa­me­nul de admi­te­re inclu­de şi cunoş­tinţe de gra­ma­ti­că. Pen­tru că în liceu nu se acor­dă sufi­cien­tă atenţie gra­ma­ti­cii, ele­vii sunt nevo­iți să ia medi­ta­ții. Dar, cum nu toți părin­ții își per­mit să plă­teas­că medi­ta­ţi­i­le copi­i­lor, mulți elevi au șanse redu­se de a intra la o ast­fel de facul­ta­te, unde con­cu­ren­ța este mare. Relu­a­rea mate­ri­ei din gim­na­ziu nu este sufi­cien­tă pen­tru admi­te­rea la facul­ta­te: sub­ti­li­tă­ți­le de ana­li­ză inclu­se în gri­le­le care se dau la Drept nu sunt aco­pe­ri­te de manu­a­le­le șco­la­re din cla­se­le V–VIII, iar rezol­va­rea lor cere expli­ca­ți­i­le supli­men­ta­re ale unui pro­fe­sor.

Cunoș­tin­țe­le de gra­ma­ti­că a lim­bii mater­ne repre­zin­tă o par­te din cul­tu­ra gene­ra­lă a fie­că­ru­ia. Felul cum te expri­mi spu­ne mult des­pre edu­ca­ția ta, dar și des­pre res­pec­tul pe care îl ai față de tine, față de cei­lalți și chiar față de lim­ba ta.

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI. Autor: Isa­be­la Nedel­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply