Ştafeta “România”, alcătuită din copii, a reușit traversarea înot a Canalului Mânecii!

0
575

Şta­fe­ta “Româ­nia”, alcă­tu­i­tă din copii, a reu­șit tra­ver­sa­rea înot a Cana­lu­lui Mâne­cii!   

Pri­ma șta­fe­tă din ţara noas­tră care a reu­șit să tra­ver­se­ze înot Cana­lul Mâne­cii, susţi­nu­tă de Cate­na Racing Team (cel mai titrat și mai nume­ros club polis­por­tiv al unei com­pa­nii), repre­zin­tă, cu sigu­ranţă, un rezul­tat spor­tiv de exce­pţie.

Inti­tu­la­tă sim­bo­lic “Româ­nia”, șta­fe­ta i‑a avut în com­po­nen­ță pe Ana Nanău (12 ani), Andre­ea Albu (13 ani), Ali­ce Per­jo­iu (16 ani) și Anton Zam­fir (16 ani), dar și pe Paul Geor­ges­cu (40 ani) și Ser­giu Dez­nan (26 ani), orga­ni­za­to­rii impu­nând ca doi din­tre mem­bri să fie adulți. Remar­ca­bil, copi­ii au reu­şit să înoa­te 43 de km, în 10 ore şi 25 de minu­te, cu o tem­pe­ra­tu­ră a apei de 18 gra­de Cel­si­us!

Star­tul a avut loc pe 27 august 2019, la Sam­phi­re Hoe (între Fol­kes­to­ne și Dover), iar sosi­rea a fost la Cap Gris-Nez (între Bou­log­ne și Calais). Cei 6 teme­rari au îno­tat de câte două ori, într‑o ordi­ne pres­ta­bi­li­tă: Anton Zam­fir, Ana Nanău, Andre­ea Albu, Paul Geor­ges­cu, Ser­giu Dez­nan și Ali­ce Per­jo­iu.

Dacă aceas­ta nu ar fi fost res­pec­ta­tă, șta­fe­ta ar fi fost des­ca­li­fi­ca­tă. În spa­te­le aces­tei per­for­man­țe uni­ce se află poves­tea pro­fe­so­ru­lui Paul Geor­ges­cu și a aces­tor elevi minu­nați. Este un capi­tol dintr‑o poves­ti­re numai des­pre ei și repre­zin­tă dova­da vie că nimic nu este impo­si­bil.
 
„A fost un vis fru­mos care a deve­nit, acum, rea­li­ta­te! În anul 2016, după ce am reu­șit să trec Cana­lul Mâne­cii, am hotă­rât să alcă­tu­iesc o șta­fe­tă for­ma­tă din pro­pri­ii elevi, capa­bili să rea­li­ze­ze aceas­tă per­for­man­ță uni­că pen­tru țara noas­tră. Suc­ce­sul nu este întâm­plă­tor, pen­tru că în spa­te­le aces­tei per­for­man­țe se află zeci ore de antre­na­ment și sute de kilo­me­tri îno­tați! Acești copii, la vâr­ste atât de fra­ge­de, au avut ceva în comun: cali­ta­tea de a lup­ta și de a nu renun­ța nici­o­da­tă! Au demon­strat că ori­ce este posi­bil, dacă îți dorești cu ade­vă­rat! După 10 ore și 25 de minu­te, acești copii au întrat în isto­ria tra­ver­să­rii Cana­lu­lui Mâne­cii, rea­li­zând, ca timp, a doua per­for­man­ță a sezo­nu­lui în rân­dul șta­fe­te­lor. Și acum, și de fie­ca­re dată, vreau să le mul­țu­mesc din ini­mă că m‑au ales să le fiu model. Și ei, dar și toți ele­vii mei mi-au dat ener­gia nece­sa­ră și dorin­ța apri­gă de a mă întoar­ce la sfâr­și­tul aces­tei luni în Irlan­da pen­tru a‑mi lua revan­șa față de Cana­lul Nor­dic” – a decla­rat cam­pi­o­nul Paul Geor­ges­cu.

Ser­giu Dre­zan, coleg de echi­pă al lui Paul Geor­ges­cu a accep­tat să facă par­te din aceas­tă șta­fe­tă și i‑a impre­sio­nat pe toți cu voin­ța și seri­o­zi­ta­tea lui.

Des­pre Paul Geor­ges­cu

Per­for­manţe­le spor­ti­vu­lui român, susţi­nut de Cate­na Racing Team, sunt impre­sio­nan­te. Paul Geor­ges­cu este cel mai rapid român, care a tra­ver­sat în 2016 Cana­lul Mâne­cii fără cos­tum de neo­pren (cu tim­pul record de 13h 34′) și este deți­nă­tor al titlu­lui „Tri­ple Crown” (English Chan­nel – 54 km, Cata­li­na Chan­nel, SUA – 35 km și Manhat­tan Island, SUA – 48,5 km). Visul său cel mai mare este să înche­ie până în 2020 pro­iec­tul „Ocean’s Seven”, echi­va­len­tul „Seven Sum­mits” al alpi­niș­ti­lor care au reu­șit să cuce­reas­că cele 7 mari vâr­furi ale lumii. În luna apri­lie a reu­șit o per­for­man­ță  remar­ca­bi­lă, a stră­bă­tut înot Cana­lul Molo­kai din Hawaii (55,5 km), cu tim­pul de 13 ore și 6 minu­te. Mai are patru obs­ta­co­le de tre­cut.

Paul Geor­ges­cu a deve­nit pe 2 febru­a­rie 2019 pri­mul român care a par­curs dis­tanţa de 1 milă (1.609 metri) în apă îngheţa­tă (3,2 gra­de Cel­si­us), obținând un timp foar­te bun de 22:44:19. Cam­pi­on mondi­al en-titre la Ice Swi­m­ming (500 m), el a cuce­rit pri­ma meda­lie de aur din isto­rie pen­tru Româ­nia la o ast­fel de com­pe­ti­ţie; a par­ti­ci­pat şi la pro­ba Regi­nă, de 1000 de metri şi s‑a cla­sat pe un exce­lent loc 5 din 110 con­cu­renţi. Este pro­fe­sor de sport la Inter­na­tio­nal Bri­tish Scho­ol of Bucha­restIBSB și este antre­nat de Matei Giur­că­nea­nu, vice­pre­șe­din­te Fede­ra­ția Româ­nă de Nata­ție și Pen­ta­tlon Modern.
 
Des­pre Cate­na Racing Team

Cu pes­te 1.000 de mem­bri activi, anga­jați și cola­bo­ra­tori ai Cate­na, Fil­das și Toni­ca Gro­up, Cate­na Racing Team pro­mo­vea­ză, în pri­mul rând, valo­ri­le după care se ghi­dea­ză întrea­ga echi­pă a gru­pu­lui Fil­das-Cate­na: ambi­ție, res­pect și o cola­bo­ra­re exce­len­tă între mem­bri pen­tru atin­ge­rea obiec­ti­ve­lor. În cei cinci ani de acti­vi­ta­te, Cate­na Racing Team a obți­nut pes­te 300 de podi­u­muri.

Pen­tru că un stil de via­ță sănă­tos pre­su­pu­ne miș­ca­re și prac­ti­ca­rea unui sport, Cate­na a sus­ți­nut și va sus­ți­ne în per­ma­nen­ță pro­iec­te­le spor­ti­ve care îi aju­tă pe români să fie sănă­toși, feri­ciți, să aibă încre­de­re și să se bucu­re de via­ță. 
 
Cate­na sus­ți­ne cam­pi­o­nii!

Vă invi­tăm să citiți și: PAUL GEORGESCU, pri­mul roman care a ino­tat pes­te 1.5 km in apa inghe­ta­ta. Un nou RECORD și o PREMIERA pen­tru ROMANIA in lumea nata­ti­ei!


Man­ga­lia News, 07.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele