Sesiune Memorialistică dedicată corifeilor Balneologiei dobrogene, în cadrul Conferinței aniversare cu tema ”Techirghiol ‑120 de ani de balneologie românească. Tradiție și modernism”

0
266

În cadrul Con­fe­rin­ței ani­ver­sa­re cu tema ”Techir­ghi­ol — 120 de ani de bal­ne­o­lo­gie româ­neas­că. Tra­di­ție și moder­nism”, mani­fes­ta­re ce se des­fă­șoa­ră sub egi­da Aca­de­mi­ei Româ­ne, a Fede­ra­ți­ei Inter­națio­na­le de Hidro­te­ra­pie și Cli­ma­to­te­ra­pie (FEMTEC) și a Soci­e­tă­ții Inter­națio­na­le de Hidro­lo­gie și Cli­ma­to­lo­gie (ISMH), în cola­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us din Con­stan­ța, Uni­ver­si­ta­tea ”Carol Davi­la” Bucu­rești, Soci­e­ta­tea Româ­nă de Medi­ci­nă Fizi­că de Recu­pe­ra­re și Bal­ne­o­cli­ma­to­lo­gie, Aso­ci­a­ția Româ­nă de Bal­ne­o­lo­gie (ARB) și Aso­ci­a­ția Bal­ca­ni­că de Mediu(B.E.N.A.), în par­te­ne­ri­at cu Ate­ne­ul Dobro­ge­ția și Soci­e­ta­tea Euro­pea­nă de Cul­tu­ră de la Vene­ția, este orga­ni­za­tă, sâm­bă­tă, 28 sep­tem­brie 2019, în inter­va­lul orar 10:00 — 14:00,

Sesiu­nea Memo­ria­lis­ti­că dedi­ca­tă cori­fe­i­lor Bal­ne­o­lo­gi­ei dobro­ge­ne.

Loca­ție: Sala mare din fața Came­rei de gar­dă a Sana­to­ri­u­lui.
Mode­ra­tori: Vasi­le Sâr­bu, Octa­vian Dumi­tru Unc.

Vor fi pre­zen­ta­te lucră­ri­le:
1. Dr. I.N. Dona, Medi­cul copi­i­lor bol­navi și săraci – conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan,
2. Dr. Vic­tor Cli­mes­cu, model de devo­țiu­ne pen­tru bol­navi – prof. univ. dr. Octa­vian Unc,
3. Dr. Mihai Căn­ci­u­les­cu, un volun­tar pen­tru Techir­ghi­ol – prof. univ. dr. Vasi­le Sâr­bu,
4. Bunuri cul­tu­ra­le din colec­ția dr. Horia Slo­bo­zea­nu, afla­te în patri­mo­ni­ul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța – dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc,
5. Ion Țucu­les­cu, un nume pen­tru memo­ria lacu­lui – Ș.L. Dr. Miha­e­la Pun­di­che But­ca­ru.

Sunt aștep­tați toți cei inte­re­sați.


Man­ga­lia News, 27.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply