Școala 3 din Mangalia are nevoie de sprijin, la secțiunea Votul Publicului — MEET AND CODE

1
620

Rugă­min­te spri­jin sec­țiu­nea Votul Publi­cu­lui.

Aso­ci­a­tia de părinți “Alba­tros”, in par­te­ne­ri­at cu Școa­la Gim­na­zi­a­la Nr. 3 Man­ga­lia, a câști­gat o finan­ța­re in valoa­re de 300 Euro pen­tru eve­ni­men­tul de infor­ma­ti­că “Keep the line”,  din  cadrul edi­ți­ei a tre­ia a ini­ția­ti­vei Meet and Code, coor­do­na­tă în Româ­nia de Aso­ci­a­ția Tech­so­up.

Ne dorim sa putem câști­ga la sec­țiu­nea pen­tru votul publi­cu­lui, ală­tu­ri de pro­iec­te din țări pre­cum Ger­ma­nia, Ucrai­na, Polo­nia și Rusia.

Ne dorim sen­si­bi­li­za­rea opi­ni­ei publi­ce și mobi­li­za­re așa cum cele­lal­te pro­iec­te au reu­șit, ana­li­zând după numă­rul votu­ri­lor.

Vota­rea eve­ni­men­tu­lui se poa­te face până în data de  5 octom­brie 2019 (au devan­sat, data ini­ția­lă a fost 20 oct.) și, pen­tru a fi luați în cal­cul, este nece­sa­ra intro­du­ce­rea și con­fir­ma­rea unei adre­se de ema­il.

Avem mare nevo­ie de aju­to­rul dum­ne­a­voas­tră, al tutu­ror. Va rugam mult sa intrați pe link-ul de mai jos și să votați pro­iec­tul de infor­ma­ti­că al Aso­ci­a­ți­ei de părinți Alba­tros, in cola­bo­ra­re cu Școa­la Gim­na­zi­a­la Nr 3 Man­ga­lia.

Eve­ni­men­tul este finan­țat cu aju­to­rul ini­ția­ti­vei Meet and Code sus­ți­nu­tă la nivel euro­pean de com­pa­nia de softwa­re SAP. În Româ­nia, ini­ția­ti­va este coor­do­na­tă de #Aso­ci­a­ți­a­Te­ch­so­up și sus­ți­ne eve­ni­men­te de teh­no­lo­gie și pro­gra­ma­re des­fă­șu­ra­te în tim­pul Euro­pe Code Week. #mee­tand­co­de #code­EU #SAP4Good

Ne-ar bucu­ra nespus să câști­găm și votul publi­cu­lui, cu spri­ji­nul dum­ne­a­voas­tră. Este sin­gu­rul pro­iect care a obți­nut deja finan­ța­re din intreg jude­tul Con­stan­ta și momen­tan se află pe locul 6, după pro­iec­te din țări pre­cum Ger­ma­nia, Polo­nia, Ucrai­na și Rusia, care s‑au mobi­li­zat exem­plar, după numă­rul votu­ri­lor.

Hai­deți să demon­străm împre­u­nă că și noi, româ­nii, putem obține fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru dota­rea labo­ra­toa­re­lor noas­tre de infor­ma­ti­că.

Vă rugăm ca, după ce votați, să vali­dați votul dum­ne­a­voas­tră, intrând pe link-ul urmă­tor: https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/3552

(Veți pri­mi un e‑mail cu urmă­to­rul con­ți­nut: Pen­tru a vali­da votul pen­tru eve­ni­men­tul “KEEP THE LINE”, te rugăm să dai cli­ck pe urmă­to­rul link:… Dați cli­ck, după ce pri­miți mai­lul, pen­tru că numai așa se vali­dea­ză votul).

Va mul­țu­mim din suflet pen­tru aju­to­rul dum­ne­a­voas­tră și pen­tru tim­pul acor­dat! Împre­u­nă, putem face dife­ren­ța!

Cu pre­țu­i­re,
Cris­ti­na Humă,
Pre­șe­din­te Aso­ci­a­ția de părinți “Alba­tros”.

Va mul­țu­mesc mult pen­tru aju­to­rul acor­dat de fie­ca­re dată”.


KEEP THE LINE
Aso­ci­a­tia de Parin­ti Alba­tros, Man­ga­lia

Des­cri­e­re

Prin eve­ni­men­tul “KEEP THE LINE”, ne pro­pu­nem să îi fami­li­a­ri­zăm pe ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 3 Man­ga­lia cu acti­vi­ta­tea de pro­gra­ma­re, în ace­lași timp să le ară­tăm aces­to­ra că învă­ța­rea poa­te fi ușoa­ră și amu­zan­tă .
Acti­vi­tă­ți­le eve­ni­men­tu­lui:
- Dis­cu­ții refe­ri­toa­re la pro­ce­sul de coda­re urma­te de exer­ci­ții apli­ca­ti­ve
- Lan­sa­rea și pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui Open­Ro­ber­ta;
- Pro­gra­ma­rea depla­să­rii robo­tu­lui pe tra­seu în Open­Ro­ber­ta;
- Con­fi­gu­ra­rea robo­tu­lui;
- Sal­va­rea schi­ței rea­li­za­tă în Open­Ro­ber­ta și încăr­ca­rea ei în Ardu­i­no IDE;
- Par­cur­ge­rea tra­se­u­lui;
- Pre­mi­e­rea par­ti­ci­pan­ți­lor.
Par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment vor fi elevi ce și-au însu­șit noțiu­ni­le de bază în pro­gra­ma­re. Pen­tru rea­li­za­rea apli­ca­ți­i­lor, se vor orga­ni­za echi­pe de 2–3 elevi.
Par­ti­ci­pan­ții au vâr­ste cuprin­se între 12 și 16 ani, iar pes­te 60% pro­vin din medi­ul rural. Mai mult de 40% sunt fete care vor fi încu­ra­ja­te să se impli­ce în acti­vi­tăți STEM.


Par­te­ner: Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3 Man­ga­lia, care va asi­gu­ra des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ții în labo­ra­to­rul de infor­ma­ti­că. (https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/3552).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 18 sep­tem­brie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele